Aktualizace dat pro veřejnost – daňové koeficienty, greenways, požární hydranty, vkp

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a funkcí v mapových prohlížečích Marushka a s novými informacemi týkající se GIS.

Daňové koeficienty 2017 v projektu Územní správa

 Mapa daňových koeficientů je umístěna na adrese http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=10

Prostředí pro jednoduché vyhledávání adres a parcel pro zjištění daňových koeficientů je k dispozici na adrese: http://dankoef.plzen.eu/

V projektu Územní správa (http://gis.plzen.eu/uzemnisprava) je v záložce "Vrstvy", v kategorii "Užitečné vrstvy" k dispozici vrstva Daňový koeficient. Koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2017 stanovuje Vyhláška statutárního města Plzně.

O přidělených koeficientech se mohou občané informovat prostřednictvím výše zmíněné GIS aplikace. Ta nabízí možnost vyhledávání adres (v pravém horním rohu) a další standardní GIS funkce pro práci s mapou a k získávání požadovaných informací. V záložce „Legenda“ je pak k dispozici vysvětlení k barevnému vyjádření daňových koeficientů v mapě.

Jednoduché vyhledávání daňových koeficientů

Lokalizaci v mapě za účelem zjištění příslušného daňového koeficientu usnadní prostředí pro vyhledávání adres (na základě ulice a čísla popisného) a parcel (na základě katastrálního území a parcelního čísla). Toto prostředí je k dispozici na adrese: http://dankoef.plzen.eu/.


Obr.1 Návrh daňových koeficientů pro rok 2017

Aktualizace tras Greenways

Ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně došlo 1.10.2016 k aktualizaci vrstvy Greenways. Greenways jsou přírodní stezky, které slouží k nemotoristické dopravě. Stezky jsou vytvářeny spolu s odpočinkovými místy na území města Plzně od října 2009, postupně jsou rozšiřovány a nabízí tak další možnosti pro cyklisty i pro pěší.

Trasy jsou v mapě graficky znázorněny podle toho, zda se jedná o stávající průběh trasy, návrh trasy nebo návrh rekonstrukce trasy (viz obrázek).

  • Ve veřejně přístupném projektu Turistika naleznete vrstvu Greenways v kategorii: Na kole.
  • V neveřejném projektu Správa najdete vrstvu Greenways v kategorii: Doprava a komunikace > Cyklistika.
  • Průběhy greenways a zastavení jsou také součástí otevřených dat (tzv. opendat) a na těchto stránkách je možné data volně stáhnout ve formátech DGN, DWG a SHP. Více o otevřených datech v samostatném článku.


Obr.2 Průběh a stav stezek greenways nad leteckým snímkem

Aktualizace požárních hydrantů

Na základě studie: "Zdroje požární vody na území města Plzně 2016" byla v databázi GIS provedena aktualizace umístění požárních hydrantů. Aktualizace dat je prováděna každoročně ve spolupráci s Odborem správy infrastruktury MMP.

Vrstva zobrazující umístění požárních hydrantů včetně dodaných atributů o jednotlivých hydrantech je dostupná:

  • Ve veřejném mapovém projektu Územní správa, kde je umístěná v kategorii Technická mapa > Požární hydranty
  • V neveřejném mapovém projektu Správa. Pracovníci MMP a městských organizací ji naleznou ve vrstvách v kategorii Technická mapa a sítě > Pasporty objektů DTM > Požární hydranty.

Významné krajinné prkvy

Na základě nového územního plánu Plzeň 2016 byla aktualizována vrstva Významné krajinné prvky (VKP)

Významné krajinné prvky jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb). Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. V Plzni je takto registrováno 70 významných krajinných prvků (podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb).

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

  • Ve veřejně přístupném projektu Životní prostředí naleznete vrstvu v kategorii: Ochrana přírody > Významné krajinné prvky
  • V neveřejném projektu Správa najdete vrstvu v kategorii: Životní prostředí a zeleň > Ochrana přírody > Významné krajinné prvky
  • Plochy významných krajinných prvků podle §3 a §6 na území Plzně jsou také součástí otevřených dat (tzv. opendat) a na těchto stránkách je možné data volně stáhnout ve formátech DGN, DWG a SHP. Více o otevřených datech v samostatném článku.


Obr.3 Plochy významných krajinných prvků podle §3 na území Plzně.


Obr.4 Plochy významných krajinných prvků podle §6 na území Plzně.

 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2016

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň