Dotace Plzeňského kraje pomáhají domapovat vybrané oblasti DTM Plzně

Plzeňský kraj vyhlásil pro rok 2018 dotační program s názvem "Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018" na jehož základě byly poskytovány účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje obcím Plzeňského kraje. Cílem bylo zvýšení kvality datového fondu Digitální technické mapy (DTM) Plzeňského kraje (PK) formou obnovy nebo nového mapování vybraných datových sad DTM.

Plošně mapované oblasti na území města

Město Plzeň podalo v roce 2018 žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Seznam mapovaných oblastí z dotačního programu Plzeňského kraje, které byly vysoutěženy, zmapovány a předány v roce 2019 zobrazuje následující tabulka a obrázek:

Seznam mapovaných oblastí účelové mapy povrchové situace DTM
Název části zakázkyVýměra (Ha)
Část 1: Plzeň - Bílá Hora, Bolevec, Zábělá, Bukovec, Chlumek237,52
Část 2: Plzeň Litice117,59
Část 3: Plzeň Lhota106,4
Část 4: Plzeň Valcha103,5
Část 5: Plzeň Borský park29,91
Část 6: Plzeň Výsluní 1193,77
Část 7: Plzeň Výsluní 213,28
Část 8: Plzeň Výsluní 339,46
Část 9: Plzeň Na Brůdku29,21

 


Obr. 1 Oblasti určené k plošnému doměření DTM za finanční podpory Plzeňského kraje

Data bezešvé digitální technické mapy v těchto oblastech o rozloze 870 Ha byla předána firmami GEOAREAL a Azimut na konci března 2019.

Bezešvé digitální technické mapy bylo dosaženo fotogrammetrickou metodou s využitím stávajících dat povrchové situace, která pocházejí z předešlých geodetických zaměření pro DTM.


Obr. 2 Ukázka dat z plošného doměření mapy povrchové situace v lokalitě Výsluní

Zbývající oblasti k doměření DTM

Naším cílem je pokrytí celého území města Plzně účelovou mapou povrchové situace (ÚMPS), proto i v roce 2019 bude město Plzeň žádat o získání dotace z Plzeňského kraje na plošné domapování zbývajících oblastí (viz obrázek 3)


Obr. 3 Chybějící oblasti zadané k domapování ÚMPS v roce 2019 (fialově)

Neoznačené části v obrázku 3 jsou již kompletně pokryté mapou povrchové situace DTM. Oranžově označené oblasti jsou aktuálně plošně zpracované a předané oblasti k 31. březnu 2019.

Ve fialově vyznačených lokalitách je DTM zpracovávána, ale pouze ostrůvkovitě na základě předaných geodetických zaměření Správci DTM Plzeňského kraje. Tyto fialové oblasti budou předmětem žádosti o poskytnutí dotace na plošné doměření mapy povrchové situace a měly by být vysoutěženy v polovině roku 2019 a zpracovány v průběhu roku 2020. Po jejich zapracování bude téměř celá Plzeň pokryta účelovou mapou povrchové situace, kromě areálu Plzeňského Prazdroje. 

Mapování technické infrastruktury - veřejného osvěletní

Nově vytyčeným cílem pro zkvalitnění digitální technické mapy města je pořízení chybějících tras veřejného osvětlení (VO). Chybějící sítě VO budou trasovány, vytýčeny a následně geodeticky zaměřeny ve vybraných částech města a napojeny na stávající geodetické zaměření sítě VO. Tím dojde k pokrytí území geodeticky zaměřenou sítí veřejného osvětlení. Mapování technické infrastruktury je také součástí žádosti o poskytnutí dotace DTM v roce 2019.


Obr. 4 Ukázka chybějících průběhů tras kabelu veřejného osvětlení (zeleně). Připraveno pro trasování.

Zobrazení dat DTM v mapových projektech

Vrstva Povrchová situace DTM PK je umístěna v kategorii Technická mapa. Z důvodu pomalejšího načítání velkého množství dat povrchové situace se data zobrazují pouze do měřítka 1:5000. Symbologie prvků DTM vychází z kreslícího klíče Plzeňského kraje. Data jsou aktuální k 9.4. 2019, kdy došlo k importu dat z datového skladu Plzeňského kraje do datového skladu SITmP. Data jsou aktualizována cca 4x ročně.

Kromě této vrstvy je v projektech zveřejněna také vrstva Povrchová situace DTM PK - WMS. Jedná se o on-line aktualizovaná data z portálu Plzeňského kraje. Více informací o prezentovaných DTM naleznete v článku Změny ve vedení digitální technické mapy.

Neveřejný mapový projekt Správa

Nová data digitální technické mapy jsou prezentována v projektu Správa v kategorii Technická mapa a sítě ve vrstvě Povrchová situace DTMPK a ve vrstvě WMS - Povrchová situace. (viz obr. 5)


Obr.5: Ukázka plošně zpracované technické mapy města v projektu Správa.

Zobrazení dat DTM pro veřejnost

SITmP uvolnila DTM  PK pro veřejnost v projektu Územní správa v kategorii Technická mapa je Vrstva Povrchová situace DTM PK a vrstva Povrchová situace DTM PK - WMS.


Obr.6: Detailnější pohled na zpracovanou povrchovou situaci v projektu Územní správa pro veřejnost.

 

DTM PK je od počátku projektu prezentována také v mapovém projektu na stránkách Plzeňského kraje.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2019

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3412 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň