• Úvodní stránka
  • Aktuality
  • Generel veřejných prostranství, aktualizace dat ÚSES, projekty dopravy, inženýrské sítě externích správců

Generel veřejných prostranství, aktualizace dat ÚSES, projekty dopravy, inženýrské sítě externích správců

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a funkcí v mapových prohlížečích Marushka a s novými informacemi týkající se GIS.

Novinky jsou dostupné v souhrnném neveřejném projetu Správa.

Generel veřejných prostranství

Ve spolupráci se Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRmP) byl publikován Generel veřejných prostranství, který vymezuje veškerá veřejná prostranství na území města Plzně. Generel byl schválen RMP usnesením č. 1302 ze dne 1. 12. 2016.
Vrstva se nachází v kategorii Územní plánování > Generel veřejných prostranství.

Celý Generel veřejných prostranství má 4 obsáhlé mapové podklady (3 analytické a 1 návrhový výkres v rastrové podobě). Vymezení veřejných prostranství – návrh je zobrazeno ve vektorové podobě. Legendy jsou k dispozici v podobě informace u názvu vrstvy.


Obr. 1: Ukázka dostupných vrstev v kategorii Generel veřejných prostranství
 

Aktualizace dat ÚSES na ORP

Územní systém ekologické stability (zkráceně ÚSES) je definován zákonem o ochraně přírody a krajiny jako: „Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu". Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra coby prvky, které svým stavem a velikostí umožňují dlouhodobou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému, a biokoridory, jejichž hlavním smyslem je umožnění migrace organismů mezi jednotlivými biocentry.

Vrstva „ÚSES - ORP revize 2013“ obsahuje vymezení ÚSES, které zatím není závazné ve všech obcích území ORP, je postupně schvalováno v územních plánech. Z tohoto důvodu není zatím tato vrstva zpřístupněna veřejnosti. Informace o aktuálně závazném vymezení ÚSES lze zatím získat ve vrstvě Územní plány ORP (zákres ÚSES je součástí územních plánů).

V neveřejném mapovém projektu Správa došlo k úpravě vrstvy ÚSES - ORP revize 2013 (kategorie Životní prostředí a zeleň > Ochrana přírody). Nově se v této vrstvě zobrazují pouze prvky, které jsou celé mimo hranice obce Plzeň - město, nebo do něj částečně zasahují. Důvodem je schválení revize ÚSES na území města Plzně novým územním plánem. Data za město Plzeň se proto nacházejí v samostatné vrstvě ÚSES - město Plzeň.


Obr. 2 Vrstva ÚSES - ORP revize 2013 v projektu Správa

Projekty dopravy

Ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně proběhla aktualizace významných dopravních projektů na území města Plzně. Celkem bylo aktualizováno cca 50 projektů. Aktualizace se týkala zejména stupňů projektové přípravy a realizovaných dopravních staveb.

Data jsou dostupná v záložce Vrstvy, v kategorii Územní plánování > Projekty dopravy. Na kresbu funguje funkce informace na prvek (ikona  v levém dolním rohu), která pokud je aktivní, zobrazí po kliknutí na konkrétní linii podrobnější informace o prvku - projektu dopravy (viz obrázek).


Obr.2: Projekty dopravy v aplikaci Marushka s informací na prvek

Inženýrské sítě externích správců

V neveřejném projektu Správa byly aktualizovány inženýrské sítě externích správců sítí:

  • Vodovodní a kanalizační síť Vodárny Plzeň jsou aktuální ke dni 21.2.2017.
  • Telefonní kabely CETIN (O2) byly předány k 21.10.2016.
  • Trasy plynu Innogy (dříve RWE) byly předány k 19.10.2016.
  • Rozvody elektřiny ČEZ byly předány k 7.11.2016.

Zmíněné vrstvy inženýrských sítí se nacházejí v kategorii Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné.

Nejaktuálnější stav sítí ČEZ, Innogy a O2 je možné si prohlédnout v rámci DTM PK v kategorii Technická mapa a sítě >Technická mapa PK (WMS). Zároveň byly vrstvy přejmenovány z RWE na INNOGY a O2 na CETIN.


Obr.3 Ukázka vrstev inženýrských sítí externích správců

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2017

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň