Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. a PE a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se GIS společností Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. Níže popsaná data jsou k dispozici v neveřejných zabezpečených projektech:

Mapový projekt Plzeňské teplárenské a.s.

Mapový projekt Plzeňské energetiky a.s.

Úprava sítě PT pro neomezenou licenci MOP

PT a.s. zakoupila od společností ORTEP s.r.o. neomezenou licenci výpočtového programu MOP dodaného v nové verzi 21.0.1. MOP pro PT a.s. již tedy neomezuje počet potrubních úseků, které vstupují do výpočtu a není již třeba síť uměle rozdělovat. Jižní větev sítě Plzeňské teplárenské a.s. byla na základě této skutečnosti spojena do jednoho celku. Byl odstraněn náhradní zdroj pro Slovany a náhradní odběr zastupující síť Slovany v ulici U Radbuzy a síť Slovany byla napojena ke stávající síti Střed + Jih. 

Výpočet nově spojené sítě proběhl úspěšně a výsledky byly poskytnuty PT a.s. Původní náhradní odběr Slovany a náhradní zdroj pro větev Slovany byly zazálohovány a je možné se tedy k předchozímu stavu vrátit. 

Výpočtový program MOP s neomezenou licencí je k dispozici pouze na pracovišti GIS SITmP. Druhá licence provozovaná na PT a.s. byla zrušena.  

Doplnění výšky terénu na základě dat SITmP a ČÚZK

Některá zaměření nových potrubí neobsahují informace o nadmořské výšce okolního terénu a není tak možné získat do GIS hloubku uložení potrubí. Je to způsobené například tím, že v době měření nově položené trasy nebyl v okolí horkovodu upravený terén a k jeho doměření již nedošlo. Nyní je možné získat nadmořskou výšku terénu z dat ČÚZK, konkrétně z digitálního modelu reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), nebo na základě získaných zaměření povrchové situace odevzdávaných geodety na SITmP v rámci vedení technické mapy města.

DMR 5G představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

Procházením výškopisných dat ze SITmP, nebo ČÚZK je postupně doplňována nadmořská výška terénu v okolí horkovodů PT a.s. a dopočítána hloubka uložení. Výšky byly doplněny například u těchto zakázek:

  • Bytový dům Kalikova
  • Bytový dům U Borských kasáren
  • Bytové domy U Velkého rybníka 115,117,119
  • Bytový dům Kotíkovská 11
  • Stadion Vejprnická

Doplnění sumářů PT a.s. o rok 2017

Sumáře jsou popisné informace vycházející z grafické prezentace prvků uložené v GIS databázi. Data jsou on-line a tudíž vždy aktuální.

Neveřejné sumáře Plzeňské teplárenské a.s. obsahují shodné souhrny dat jako sumáře PE a.s. (viz níže) a navíc tabulky přírůstku potrubí za jednotlivé roky:

 Tyto sumáře byly rozšířeny o sloupce pro rok 2017, do kterých se budou on-line přidávat délky, plochy a objemy zprovozněných potrubí v roce 2017 tak jak budou pořizovány do GIS.

Sumáře Plzeňské energetiky a.s.

Sumáře jsou kromě dat Plzeňské teplárenské a.s. nabízeny nově i pro data Plzeňské energetiky a.s. 

V neveřejných sumářích Plzeňské energetiky se pod nabídkou Rozvody tepla PE nachází čtyři sumáře (tabulky) se souhrnnými popisnými informacemi. První dva se týkají potrubí a druhé dva tras:

Do délek potrubí a tras jsou započítávány horkovody na území PE, které jsou v provozu. V tabulkách jsou data rozdělena na území „Bory“ a „Doudlevce. Sumáře Plzeňské energetiky byly nově doplněny o sloupec objem vody v potrubí.

Objem vody v potrubí je možné zjistit i lokalizací v Marushce na libovolném území PE, podle zakreslené plochy nad mapou (viz článek: http://mapy.plzen.eu/aktuality/novinky-v-ptas-8.aspx  ve kterém se nachází kapitolka k tomuto tématu s návodem jak požadované území zakreslit).

Pro rychlejší přístup k sumářům byl odkaz na stránku se sumáři doplněn také do hlavičky neveřejného mapového projektu Plzeňské energetiky.


Obr. 1: Odkaz na sumáře v hlavičce mapového projektu

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2017

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň