Novinky v mapovém projektu Správa

Projekty dopravy, zobrazení veřejného osvětlení a dopravního značení a další změny týkající se souhrnného projektu Správa pro pracovníky města

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a s novými informacemi týkající se neveřejného mapového projektu Správa, který je určený pro pracovníky MMP a organizací města.

Mapa projektu je umístěna na adrese: http://gis.plzen.eu/sprava.

Změna volání Nahlížení do KN ČÚZK z externích aplikací

Z důvodu úpravy na ČÚZK došlo ke změně volání informací o parcele v Nahlížení do KN (ČUZK) při jejím volání z klienta Marushka, z REN a ENO. Webové rozhraní bylo na straně ČUZK doplněno o požadavek zadat kontrolní kód. Budeme se snažit toto znepříjemnění pro intranetové řešení z prostředí města buď úplně odstranit anebo alespoň zajistit, aby při každém odkazu na Nahlížení byla aplikace Nahlížení funkční.

Informace o parcele z ČÚZK je možné získat klinutím na parcelní číslo pomocí funkce Informace na prvek, ale také kliknutím na parcelní číslo bez této funkce (parcelní číslo je v mapě aktivní prvkem). Obě tyto možnosti nabízejí shodné výsledky: volbu mezi dotazem z ČÚZK (Parcela: Info z ČÚZK) a případně nahrazujícími dotazy z databáze GIS (Parcela:info, Parcela:vlastníci, Parcela:vlastníci sousední).

Důležité upozornění: Informace o parcelách z databáze GIS jsou aktualizovány 1x měsíčně s platností k prvnímu dni v měsíci na základě poskytnutých změnových dat z ČÚZK. Data se do databáze GIS vkládají kolem desátého dne v měsíci. 


Obr.1: Získání informace na parcelu z ČÚZK s požadavkem na vyplnění kontrolního kódu

Dopravní značení

V prohlížeči Marushka došlo k úpravě zobrazení svislého a vodorovného značení. Bílá barva byla nahrazena barvou šedivou, některé styly byly upraveny pro korektní zobrazování. Vodorovné a svislé značení je k dispozici v kategorii Doprava a komunikace > Dopravní objekty.

Projekty dopravy

Ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje byly do mapového projektu Správa pořízeny nové výkresy dopravních projektů na území města. Data jsou dostupná v záložce Vrstvy v kategorii Územní plánování > Projekty dopravy. Na kresbu funguje funkce informace na prvek (ikonav pravém dolním rohu), která pokud je aktivní, zobrazí po kliknutí na konkrétní linii podrobnější informace o prvku (viz obrázek).


Obr.2: Projekty dopravy v aplikaci Marushka s informací na prvek 

Veřejné osvětlení

Prvky veřejného osvětlování jsou pořizovány Správou veřejného statku. V kategorii Technická mapa > Pasporty objektů DTM je ve vrstvě Veřejné osvětlení - sv. místa ikonou rozlišen druh lamp. Pro tisk vznikla vrstva Veřejná osvětlení - pro tisk, která k zobrazení lamp využívá klasickou ikonu z technické mapy. Rozdíl je také v měřítku, do kterého se vrstva ještě bude zobrazovat.

Přejmenování vrstvy Inženýrské sítě

Inženýrské sítě byly rozděleny a přejmenovány na veřejné a neveřejné.
IS- neveřejné jsou k dispozici pouze v projektu „Správa“ pro pracovníky z organizací města.
IS- veřejné jsou k dispozici pro veřejnost v projektu „Územní správa“ na adrese: http://gis.plzen.eu/uzemnisprava
Informace na objekty mohou být pro veřejnost jiné než pro uživatele z organizací města.
 
Do kategorie Kolektory jsou postupně vkládány dostupné inženýrské sítě. Po rozbalení je jako první vrstva "Půdorys a osy", což je stávající kresba kolektorů s osami. Ostatní vrstvy jsou jednotlivé sítě v kolektorech rozdělené podle druhu sítě. Nyní je naplněn plyn a voda (jednorázově doplněno převážně z databáze GIS_PT), dále potrubí tepla (je připojeno on-line z databáze GIS_PT) a optické sítě.

Vodní toky a vodní zdroje

Ve spolupráci s OŽP MMP byly do mapového projektu „Správa“ aktualizovány vrstvy Životní prostředí a zeleň > Ochranná pásma vodních zdrojů.


Obr.3: Ochranná pásma vodních zdrojů

Nově byly pořízeny vrstvy Vodní toky a plochy a Vodní toky – správa, kde je uveden správce vodního toku.

Podklady pro aktualizaci byly získány také z GISu krajského úřadu Plzeňského kraje a z portálu Ministerstva zemědělství „Vodohospodářský informační portál“ na adrese http://voda.gov.cz/portal/cz/


Obr.4: Tematizace podle správce vodního toku
 

Úpravy pro příjemnější ovládání aplikace

Konkrétní, uživatelsky přátelské (user friendly) úpravy vznikají z podnětů uživatelů a jsou realizovány přímo oddělením GIS nebo upraveny dodavatelem aplikace. Neváhejte se se svými připomínkami na vylepšení aplikace na nás obracet.

Změny u čísel domovních, orientačních a parcelních

V projektu "Správa" (pouze plzeňská) byly změněny fonty a měřítko do 1:2000 pro čísla parcel katastrální mapy a bylo nastaveno měřítko do 1:2000 pro čísla domovní a orientační.

Na parcelní číslo doplněno do bubliny (po najetí myší) i číslo parcely – pro ty co hůře čtou číslo z mapy.

K informaci na číslo parcely byl také doplněn tabulkový seznam vlastníků (doposud byli v nabídce vlastníci sousedních parcel). Tento seznam lze např. zkopírovat do schránky (clipboardu) a následně vložit obsah schránky do dokumentu ve Wordu


Obr.5: Informační dotaz na vlastníky parcely na parcelní číslo (dotaz z databáze GIS)

Změna tematizace svěřených ploch parcel podle správce

U tematizovaných ploch parcel podle správců svěřených pozemků (Katastrální mapa > Tematizované parcely > Svěřené pozemky - správci) byla upravena informace na prvek tak, že v poli svěřené pozemky se zobrazuje konkrétní organizace. Dříve se ve zmíněném poli zobrazil atribut "ostatní" nebo "více správců".


Obr.6: Tematizace parcel podle správců svěřených pozemků

Zobrazení panelu nástrojů

Pouze v projektu „Správa“ byl doplněn nástroj, ze kterého uživatelé nejvíc požadovali tlačítko „zpět“ a „vpřed“.
Důležité upozornění: Pokud si panel nástrojů uživatel „křížkem“ uzavře nelze jej znovu vyvolat je nutno spustit celou aplikaci znovu.

Tyto dvě šipky  slouží pro pohyb v historii pohledů neboli mapových výřezů. Pokud je tlačítko šedé, znamená to, že historie v daném směru neexistuje. Funkčnost těchto tlačítek odpovídá funkčnosti tlačítek „zpět“ a „vpřed“ v běžné aplikaci. Posun se provede o 20 kroků zpět/vpřed, je-li takový počet kroků dostupný. Pokud není, provede se maximální počet kroků daným směrem.

Ukládání barvy v panelu Kreslit

Při kreslení bodu, linie, nebo plošného prvku je nově možné uložit si barvu kresby do schránky a opětovně ji použít při nastavování barvy při kresbě dalšího prvku. 

Návod na tvorbu uživatelské kresby v mapovém prohlížeči Marushka je k dispozici v Návodech na stránkách SITmP.

Sjednocení tisku PNG a PDF

V aktuální verzi webového mapového klienta Marushka (v. 3.0.13) došlo k sjednocení dialogu pro tisk, uložení souboru do rastrového souboru ve formátu PNG a uložení vektorového souboru do formátu PDF.

Důležité upozornění: Tiskový výstup je ovlivněn také konkrétním nastavením používaného webového prohlížeče. V prohlížeči Internet Explorer je vhodné v dialogovém okně Vzhled stránky (v nabídce Soubor) zrušit  okraje a zrušit tisk záhlaví a zápatí (viz. obr).

Návod na postup tisku v mapovém prohlížeči Marushka je k dispozici v Návodech na stránkách SITmP


Obr.7: Nastavení tisku v prohlížeči Internet Explorer.