Vyjádření k existenci sítí v prostředí VFE a Utility Report

Služby VFE a Utility Report umožňují hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí a zaslání této žádosti správcům inženýrských sítí.

Hromadné elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu inženýrských sítí městských správců infrastruktury jde nově podat opět dvěma způsoby. Po nových omezujících opatřeních ve službě Utility Report opět spouštíme oblíbenou službu VFE. Vyjádření k sítím SITmP a Plzeňské teplárenské a.s. (a dalších správců) je tak možné podat na těmito službami:

 Služba VFE je dostupná na adrese https://gis.plzen.eu/vfe/,

 Služba Utility Report, je dostupná na portále Plzeňského kraje na adrese: https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj/.

Funkcionalita systému VFE

Tato služba se po krátké odstávce vrací, protože je bezplatná a bez omezení velikosti zájmového území a počtu podání žádostí za rok!

Služba byla spuštěna 24.6.2016 a umožňuje elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí na území města Plzně a její hromadné zaslání zvoleným správcům infrastruktury. Ti se pak samostatně vyjádří přímo žadateli ve lhůtě do 30-ti dnů.

Na rozdíl od služby UtilityReport žadatel získá vyjádření pouze od těchto městských správců na území města Plzně:

Průvodce podáním žádosti umožňuje zadat údaje žadatele, popř. investora, popsat žádost, vybrat správce infrastruktury, přidat přílohu a zakreslit lokalitu. Pro opakované podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí se může žadatel registrovat v systému a po přihlášení budou některá pole automaticky předvyplněná na základě údajů přihlášeného uživatele. Žadatel při podání žádosti vybere konkrétní správce infrastruktury, od kterých požaduje Vyjádření. Těmto správcům přijde notifikační email o podání nové žádosti a žadateli je po zadání žádosti odeslán email s informacemi o podané žádosti.


Obr. 1 Úvodní stránka elektronické služby VFE pro hromadné podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí. 

Funkcionalita systému Utility Report

 Před použitím aplikace doporučujeme uživatelům podívat se na návod k použití: Jak postupovat při vyplnění formuláře žádosti o vyjádření.

Novinkou v tomto vyjadřovacím portále je přidání nových správců inženýrských sítí od 30.8.2018:

V širokém seznamu správců sítí, kteří poskytují vyjádření prostřednictvím tohoto portálu, je již od roku 2016 také:

Po podání žádosti o vyjádření dojde k elektronickému odeslání žádosti dotčeným správcům inženýrských sítí a žadatel již pouze čeká na jejich vyjádření. Správcům, kteří do tohoto elektronického vyjadřovacího systému nejsou zapojeni, je možné v systému vygenerovat žádost v "papírové podobě" a obeslat je běžným komunikačním kanálem (e-mail, pošta).


Obr. 2 Schéma zobrazující životní cyklus podání a zpracování žádosti službou Utility Report.

Omezení služby pro neregistrované žadatele

Služba Utility Report je bezplatná, ale s těmito omezeními:

Uživatelům je nabídnuto zaregistrovat se v e-shopu MAWIS a dokoupit si některou z nabízených licencí pro zadávání více žádostí, či s lepší - neomezenou funkcionalitou vyjadřovací služby. 

Hromadné podávání žádostí na portále Plzeňského kraje

Služba Utility Report také jako služba VFE nabízí průvodce pro podání žádosti: umožňuje zadat údaje žadatele, popř. investora, zakreslit lokalitu - zájmové území, popsat žádost, vybrat správce infrastruktury, přidat přílohy aj.

Podání více druhů žádostí

Oproti VFE služba Utility Report obecně nabízí podání různých typů žádostí (viz důvody podání žádostí na první záložce v průvodci) a nabídka žádostí je limitována pouze omezeními ze strany správce infrastruktury. Celkově se služba řídí zájmy jednotlivých správců sítí.

Například SVSMP umožňuje touto službou podat pouze žádost k "Existenci sítí". Pokud by žadatel vybral jiný důvod své žádosti (např, Vyjádření k územnímu řízení …“), žadateli se organizace SVSMP nenabídne do seznamu správců sítí v dotčeném území, protože tento druh vyjádření vydává přímo město Plzeň (a ne SVSMP).


Obr. 3 Ukázka služby Utility Report - průvodce se záložkami a seznam důvodů žádosti
 

Zadávání zájmového území žadatelem

Ve druhém kroku dochází k definování zájmové lokality k vyjádření. Na základě žadatelem zakresleného zájmového území dochází ke generování seznamu správců sítí a při změně zájmové oblasti se seznam správců znovu zaktualizuje.


Obr. 4 Ukázka služby Utility Report - průvodce při zadání zájmového území pro vyjádření
 

Omezení zájmového území správcem sítě

Obesíláni správců sítí se řídí zájmovým územím, ve kterých se nachází sítě konkrétních správců sítí. Buď se jedná o vymezení prostoru pomocí celého katastrálního území, nebo pomocí přesně nadefinovaného polygonu kolem vyskytující se inženýrské sítě.

Například - pro PMDP – funguje prostorové vymezení kolem trakčního vedení (30m na každou stranu) ve vybraných katastrálních územích (na území města Plzně je to 12 k.ú. a jedno k.ú. Letkov (kvůli trolejbusu č. 12)).


Obr. 5: Ukázka prostorového vymezení kolem trakčního vedení PMDP na jehož území dochází k obeslání správce (PMDP) se žádostí o vyjádření


Obr. 6 Ukázka služby Utility Report - průvodce pro výběr poptávaných správců sítí
 

Informace o podání žádosti

Po vytvoření žádosti služba Utility Report zašle uživateli rekapitulační email s informací o podání žádosti vybraným správcům sítí.

Po zadání žádosti se nové žádosti (pro správce: SITMP, PT, SVSMP a PMDP) stáhnou každou hodinu z UtilityReportu do databáze SITMP.
Následně do cca 5-ti minut přijdou vyjadřovatelům - správcům sítí informační emaily s novou žádostí o vyjádření, velmi podobné těm z VFE, že byla založena žádost, ke které se mají vyjádřit (v tuto chvíli mají v předmětu emailu text „UtilityReport“).

Emaily obsahují všechny potřebné informace: odkaz na přílohy a odkaz do mapy se správně zapnutými vrstvami v mapovém projektu Marushka - SPRÁVA.


Obr. 7 Ukázka služby Utility Report - závěrečný souhrn podané žádosti o vyjádření