Správa kolektorů v majetku města

Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. od 1. 7. 2012 již není provozovatelem kolektorů v majetku města Plzně a nevykonává funkci správce kolektorů dle jí vydaného místního provozního předpisu. Provozování kolektorů je zajišťováno prostřednictvím Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně (dále jen OSI MMP). K datu 1. 7. 2012 rovněž nabyl účinnosti nový Místní provozní předpis pro kolektory města Plzně.

Změny od 1.7.2012

Stanoviska ke kolektorům

Stanoviska ke kolektorům města Plzně, spravovaným Odborem správy infrastruktury MMP, vydává Odbor rozvoje a plánování MMP, Škroupova 5, Plzeň 306 32.  

Vyjádření k inženýrským sítím v kolektorech

Stanovisko Odboru rozvoje a plánování MMP je vydáváno rovněž v případě záměru žadatele umístit do prostor kolektorů novou inženýrskou síť nebo změnit rozsah a vedení sítě stávající.
Postup v souladu s Místním provozním předpisem pro kolektory města Plzně, příp. s uzavřenou smlouvou, zajišťuje v těchto případech s příslušným správcem/vlastníkem inženýrské sítě OSI MMP, Palackého náměstí 6, Plzeň 306 32

Povinnosti žadatele při záměru umístit své inženýrské sítě do prostor kolektorů

Bude-li chtít žadatel umístit do prostor městských kolektorů novou inženýrskou síť, nebo změnit rozsah a vedení stávajících inženýrských sítí v kolektoru, je tak oprávněn učinit pouze na základě smlouvy uzavřené se statutárním městem Plzeň jakožto vlastníkem kolektorů. V rámci smluvního vztahu je zavázán k poskytnutí součinnosti při zpracování dat o jeho inženýrské síti uložené v kolektorech. Data jsou zpracovávána SITmP, které budou předány níže uvedené informace:

  • Digitální zaměření bude provedeno v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Kresba, (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě (DGN, DXF, jiné) a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII (případně .txt) tvaru předána např. emailem na: sluzbygis@plzen.eu
  • Řez (k dokumentaci je vhodné předložit řez kolektoru s aktuální polohou sítí v kolektoru)
  • Fotodokumentace (k dokumentaci je vhodné předložit fotografie s aktuální polhou sítí v kolektoru)

Zůstává beze změny

Vyjádření k sítím SITmP a PT zajišťuje SITmP

Poskytnutí digitálních dat kolektorů zajišťuje SITMP

  • Bude-li žadatel požadovat v území dotčeném trasou kolektoru data o vedení městských kolektorů v digitální podobě, obrátí se s žádostí na Správu informačních technologií města Plzně (e-mail: sluzbygis@plzen.eu). 
  • Data kolektorů nejsou veřejně přístupná v mapových prohlížečích provozovaných na SITmP.
  • Pro zakázky města poskytuje SITmP digitální data tras kolektorů zdarma (respektive za manipulační poplatek 360 Kč).
  • Pro ostatní účely, tedy pro subjekty, které nejsou zařazeny do organizačních složek města ani nejsou dodavateli veřejných zakázek pro město, budou data poysktnuta za cenu dle ceníku a manipulační poplatek (více informací o posyktování dat a ceník naleznete na stránce: Pravidla pro poskytování vystupů z GIS města Plzně).

Vytýčování kolektorů zajišťuje SITmP

 

Obr. 1: Zobrazení kolektorů v intranetu pro pracovníky MMP

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 24. 10. 2017

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3369 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň