Vyhláška o vedení digitální technické mapy

Město Plzeň vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy obce s účinností od 1.9. 2017 (na základě usnesení č. 317 ZMP ze dne 22.6.2017. Úplný text vyhlášky je zveřejněn na stránce Právní předpisy statutárního města Plzně).

Tím se připojilo ke 49 obcím Plzeňského kraje (stav k 28.6.2017), které již vydanou vyhlášku mají a podílejí se na pořizování účelové mapy povrchové situace digitální technické mapy plzeňského kraje (DTM PK).

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny ve veřejných dokumentech na portálu DTM PK.

Informace pro stavební úřady

Stavební úřad požaduje po stavebníkovi předložit „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ nebo protokol ze SITmP (do 31.8.2017):

  1. u stavby, na kterou se vyžaduje stavební povolení v souladu s § 108 Stavebního zákona,
  2. u stavby, která podléhá ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s § 104 Stavebního zákona.

Více informací o předávaných protokolech jsou uvedeny na stránce Přebírání geodetických zaměření.

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro stavební úřady.

Informace pro stavebníky

Povinnosti pro zakázky města

V souladu s provozní dokumentací DTM PK, k jejímuž dodržování se město zavázalo, je nutné upravit od 1.7.2017 zadávací podmínky pro zakázky města a jeho organizací. Změny se týkají:

  • vydávání podkladů pro geodetická měření a zpětné přijímání zpracovaných geodetických měření
  • pořizování geodetických podkladů pro projektovou a koncepční činnost

Při objednávání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby) je tedy nutné zajistit realizaci zakázky v souladu s provozní dokumentací DTM PK.
Podmínky, které se vztahují na Město, jako partnera projektu jsou shrnuty v Pokynech pro zadávání geodetických prací (PDF, 650 kB).

Úprava zadávacích podmínek se týká všech zakázek města a jeho organizací:

  • spravující městský majetek
  • spravující technické vybavení (SVSMP, SITmP, PT a.s., PMDP a.s., Vodárna a.s....)
  • městských investorů (MMP, ÚMO, ÚKRMP, ....)

Povinnosti pro stavebníky

Od 1.9.2017 budou stavebníci povinní doložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM PK. Průkazným dokladem o převzetí je „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ s hodnotou položky "Akceptováno": "ANO".
Po vydání Vyhlášky přestane SITmP vydávat své potvrzení o převzetí digitálních dat (31.8.2017).

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro stavebníky.

Informace pro geodety

Geodeti, kteří zpracovávají zaměření na území Plzeňského kraje, budou muset postupně předávat data prostřednictvím zřízeného Modulu Zakázka, který kromě jiného slouží k výdeji stávajících dat a k nahrání dat nově zaměřených. Geodet bude povinen se na stránkách : http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/  nejprve zaregistrovat, poté požádat o výdej dat a zaměřená data předat zpět podle požadovaných pravidel předání (třída přesnosti, formát symbologie aj.).

Proces přechodu tvorby zaměření podle požadavků DTM PK je postupný. V současné době vyžadují geodetická zaměření v jednotném formátu DTM PK správci sítí zapojení do tohoto projektu (ČEZ Distribuce, CETIN (O2) a Innogy (dříve RWE)). Dále je vyžadována geodetická dokumentace podle norem DTM PK při zaměřování zakázek pro město Plzeň (Plzeňský kraj) a následně po vydání vyhlášky města i pro ostatní měření (od 1.9. 2017).

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro geodety.

Stav DTM v Plzni

Do roku 2013 pořizovala SITmP Digitální technickou mapu (DTM) jako povrchovou situaci ostrůvkovitě z dat dodaných geodety.

Za účelem vylepšení stavu DTM v Plzni bylo po dohodě s Plzeňským krajem území města rozděleno na několik částí pro postupné plošné doměření DTM celého města. Aktuální stav plošného zpracování DTM ukazuje následující obrázek:


Obr. Stav plošného zpracování DTM k 21.4.2017

Ostatní lokality jsou zpracovávány ostrůvkovitě a i v těchto lokalitách může být stav DTM velmi kvalitní (např. souvisle zpracovaná DTM v lokalitách s novou výstavbou).

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2019

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3391 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň