Mapový projekt Životní prostředí

 Mapa projektu je umístěna na adrese: http://gis.plzen.eu/zivotniprostredi

Mapový projekt Životní prostředí je nový mapový portál poskytující souhrnné informace o objektech životního prostředí evidovaných na území města.

Pro koho je mapový projekt ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ určený?

Mapa je určená především pracovníkům magistrátu a dalších organizací města Plzně (např. Státní fond životního prostředí, Útvar koncepce a rozvoje aj.), ale díky své různorodosti dat jistě nalezne řadu uživatelů i z řad veřejnosti. Mapový projekt obsahuje umístění a informace o přírodních parcích, ochranných pásmech, záplavových územích, památných stromech a o dalších přírodních prvcích na území města.

Co všechno mapový projekt ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ nabízí

Všechny informace, které jsou v projektu k dispozici, jsou tříděny po mapových vrstvách do kategorií. V pravém menu "Vrstvy" nalezneme tyto nejdůležitější kategorie týkající se životního prostředí:

Kategorie Ochrana přírody

Kategorie Ochrana přírody obsahuje vrstvy:

 • biochory (území vyznačují se svérázným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů),
 • památné a významné stromy,  (včetně informace o druhu stromu, stáří atd.),
 • přírodní parky,
 • rekonstruované vegetace,
 • územní systém ekologické stability (zkráceně ÚSES je definován zákonem o ochraně přírody a krajiny jako:" Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu"),
 • významné krajinné prvky (podle §3 a §6),
 • zvláště chráněná území.

Ke všem objektům na mapě je možné získat popisné informace kliknutím levým tlačítkem myši na bodový prvek (v případě památných a významných stromů), nebo prostřednictvím informačního tlačítka v levém dolním rohu aplikace - popis viz níže (v případě liniových a plošných objektů). Stejným způsobem se získávají informace o prvcích na mapě také pro ostatní vrstvy.

Kategorie Vodstvo

Kategorie Vodstvo obsahuje tři vrstvy:

 • ochranná pásma,
 • vodní plochy,
 • vodní toky.

Kategorie Zátopy

Tato kategorie obsahuje kompletní znázornění povodňového modelu nad mapovými podklady. Konkrétně se jedná o tyto vrstvy, z nichž některé jsou sdruženy ještě do dalších podkategorií:

 • záplavová území,
 • podkategorie: Rozliv povodně:
  • Q100 ("stoletá voda"),
  • Q20 ("dvacetiletá voda"),
  • Q5 ("pětiletá voda"),
 • podkategorie: Povodňový model Plzeň:
  • objekty na tocích, PF (příčný a podélný profil koryt řek),
  • Q100, Q20 a Q5 (tyto podkategorie znázorňují jednotlivé studie pro N - leté vody, konkrétně se jedná o znázornění hladiny, hloubky a rychlosti dané povodně),
  • klady mapových listů (klady listů 1:10 000 a 1:5 000, které jsou využity v dokumentaci Povodňový model Plzeň),
 • povodeň 2002,
 • povodně v 19.století.

Více informací o povodňovém modelu nabízí samostatný článek, který je věnován výhradně Povodňovému modelu Plzeň.

Kategorie Ostatní ŽP

 Tato kategorie obsahuje tyto vrstvy s podrobnými informacemi:

 • imisní monitoring ovzduší,
 • myslivecké honitby,
 • rekreační oblasti.

Kromě těchto kategorií s informacemi o životním prostředí nabízí mapová aplikace vrstvy územního plánování (funkční využití ploch, rozvojové plochy,  zastavěná a zastavitelná území) a podklady sloužící k orientaci a činnostem ve veřejné správě (plány města, stínovaný reliéf, letecký snímek, názvy ulic, vrstvy územního členění, katastrální mapu včetně aktivních čísel parcel a tematizace parcel podle různých atributů, atd.)

Ukázky aplikace:


Mapový projekt Životní prostředí se zapnutými některými vrstvami


Přírodní park Horní Berounka a památné a významné stromy nad plánem z dat ZABAGED


Zobrazení aktivní a pasivní zóny v mapě a vyhledání dokumentace


Povodňový model znázorňující hloubky povodně Q100 a vyvolání dokumentace příčného profilu
   

Funkce mapové aplikace

Mapová aplikace Marushka, která slouží k prezentování map, se neustále vyvíjí a nabízí nové funkce. Na některé funkce bychom rádi upozornili.

Získávání informací o prvcích

Každá ikonka na mapě pod sebou skrývá příslušná data a stačí pouhé klinutí myší k získání informací o reprezentovaném prvku. Například při kliknutí na libovolnou ikonu mostu a lávky v mapě získáme podrobné informace o vybrané lávce či mostu včetně fotodokumentace je-li k dispozici.

Pro získávání informací o liniových a plošných prvcích je v aplikaci použita funkce: "Výběr prvků z mapy". Tlačítkem  v levém dolním rohu aktivujete funkci, která po klepnutí na požadovaný prvek (plochu, linii) zobrazí informace o zvoleném objektu (linii uličního grafu, komunikační ploše atd.).

Odečítání GPS souřadnic a uložení aktuální mapy

V levém dolním rohu aplikace je modré tlačítko GPS , po jehož stisknutí se zobrazí tabulka  s pěti řádky. Po kliknutí do libovolného místa na mapě se vyplní první čtyři řádky tabulky zobrazující souřadnice zvoleného místa v souřadném systému WGS-84 a S-JTSK. Na posledním řádku je aktuální URL adresa na právě zobrazenou mapu (včetně zapnutých vrstev a zacílení v mapě). Tuto adresu je možné uložit do schránky (zkopírovat do clipboardu) a vložit jako odkaz na aktuální mapu do e-mailu, nebo jiného dokumentu.

Kreslení do mapy

Záložka Kreslit v pravé části aplikace umožňuje uživateli doplnit si aktuální mapu o svoji kresbu a popisky. V nabídce Poznámky je možné zvolit si barvu, průhlednost a druh kresby, v případě doplňování textů do mapy si uživatel může zvolit velikost textu. Následně je možné kresbu vytisknout jako ostatní mapové prvky.

Nápověda v aplikaci

Nápovědu k ovládání aplikace lze nalézt v horním menu pod ikonou modrého otazníku, nebo pod nabídkou "Návody" taktéž v horním menu aplikace. Návody obsahují zjednodušené postupy při práci s mapou. Například postup k vyhledávání parcel na mapě. 

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2012

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3372 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň