Historie Technické mapy

Úvod do problematiky Digitální technické mapy města

Digitální technická mapa je účelová mapa zobrazující komplexní technický stav území v digitální formě. Základním předpisem pro tvorbu technické mapy města (TMM) je Technologický a metodický předpis pro tvorbu TMM, vydaný Český úřadem zeměměřickým a katastrálním. Obsah mapy je možné rozdělit do těchto základních kategorií:

 • pozemní a podzemní objekty
 • dopravní sítě a zařízení
 • objekty a vedení technického vybavení, tj. soubor vedení, stavebních a provozních objektů a ploch sloužících k zajištění zásobování energiemi, vodou, přenosu informací a odkanalizování
 • veřejná zeleň a její změny
 • vodní toky a plochy a jejich změny
 • hranice katastrálních území, pozemků, zastavěných území, chráněných území a ochranných pásem, dobývacích prostor
 • výškopis
 • ostatní drobné předměty měření a šetření, které určí správce DTMM 

Následující obrázek ukazuje výstupy z digitální technické mapy města: vlevo ukázka povrchové situace a vpravo průběhy inženýrských sítí v oblasti Koterovské třídy:

Historický vývoj Digitální technické mapy města Plzně

1975

Počátek tvorby TMM spadá do roku 1975, kdy Městský úřad v Plzni objednal u Geodézie Plzeň, n.p. její vyhotovení. Protože v této době neexistovaly obecně platné předpisy pro TMM (byly vydány později), byl vytvořen "Technologický postup pro tvorbu TMM Plzně". Tento předpis platil až do vydání obecně závazného Metodického pokynu a Technologického postupu pro tvorbu TMM.

Celá tvorba byla rozdělena do 15 etap a probíhala v letech 1975-1991. Původním záměrem bylo vytvoření TMM na celém území města Plzně (MP), to se však nepodařilo realizovat a tak nakonec zůstaly nezmapovány oblasti Bílé Hory, Bukovce, Újezdu, Božkova, části Košutky a Bolevce. O zmapování území Koterova a Černic se tehdy ani neuvažovalo.

Při tvorbě se ukázala nutnost aktualizace z důvodů zastarání mapového díla, proto byl zřízen Útvar údržby TMM, který měl v náplni práce shromažďovat změny v polohopisu. Celá akce byla tehdy podpořena vyhláškou MP o údržbě TMM.

1993

V období let 1993-1995 probíhala příprava pro vznik digitální technické mapy města Plzně (DTMMP), kterou ze svého profesního hlediska nejvíce podporoval Odbor stavebně správní (OSS MMP). Ve spolupráci s externí firmou HSI s.r.o. se hledal způsob jednotného vedení grafických objektů. Vznikaly pracovní materiály:

 1. Návrh datové struktury DTMMP, 07/95
  Zahrnuje popis objektů technické mapy dle jednotlivých kategorií (zeleň, technické vybavení, výškopis, atd.) včetně návrhů značek dle ČSN 01 3411.
 2. Datové struktury DTMMP - Projekt MGE, 06/96
  Definování grafické vrstvy objektů a struktury databázových tabulek dle konkrétního řešení firmy HSI, s.r.o..

OSS MMP uzavíral se správci sítí reciproční smlouvy na výměnu dat. Tyto smlouvy od r. 1995 převzal Odbor výpočetní techniky (OVT MMP). Ten později nahradila SITmP, která poskytovala správcům sítí katastrální mapu a od správců přebírala trasy jejich sítí.

1998

Od r. 1998 se Plzeňský Holding a.s. (PH) pokoušel založit Sdružení správců sítí, které by sdružilo data a finanční prostředky města a všech správců sítí na pořizování jednotné digitální technické mapy.

2000

V rámci projektu Sdružení správců sítí proběhla v r. 2000 jednání vedená PH a.s. o společném postupu při pořizování a aktualizaci Digitální technické mapy mezi Magistrátem města a externími správci sítí (ZČE, ČESKÝ TELECOM, ZČP). Výsledkem bylo jednomyslné vyslovení podpory této aktivitě. Primární cílem se stalo pořízení mapy povrchové situace na území města ve 3. třídě přesnosti. Pro město Plzeň z toho plynula nutnost zmapovat svůj stav dat, stav digitálních i analogových podkladů a datových toků nejen v městském GIS ale i u městských správců sítí (SIMP, Vodárna a.s., Plzeňská Teplárenská a.s.,...).

2001

Spolupráce se správci inženýrských sítí byla realizována na základě dvoustranných smluv (SITMP - správce). SITMP poskytovala (DRM+DKM) výměnou za průběhy sítí správce. Přechodem na ISKN v roce 2001 se zintenzívnily snahy o vytvoření Sdružení správců sítí. To se nepodařilo založit, protože jednotliví členové sdružení nemohli využívat DKM ve svých informačních systémech. Vzhledem k nejasnému postoji správců sítí se SITMP rozhodla začít s pořizováním DTM sama na základě geodetických zaměření uložených v archivech odborů MMP. Vyústěním těchto snah bylo zakoupení směrnice a úspěšné nasazení systému pro pořizování a správu dat DTM GEOARCHIV spolu s technologickou linkou TECHLINE od firmy GEOVAP s.r.o.

2002

V květnu 2002 dostala SITMP od města pravomoc k uzavírání dvoustranných smluv o spolupráci na tvorbě DTMM, kterou správci akceptují. Správci sítí poskytují svá data do DTMM 2x ročně výměnou za mapu povrchové situace.

2003

V průběhu roku 2003 nadále pokračovalo pořizování digitální technické mapy – povrchové situace z geodeticky zaměřovaných dat v digitální podobě. SITMP získala na základě uzavřených smluv o spolupráci další data z archivů jednotlivých správců sítí – ZČE, ZČP a také od SIMP (např. při identifikaci dešťové kanalizace na území městské části ÚMO 3).
Stavební úřady byly 2x během roku informovány o průběhu tvorby a aktualizaci dat. V lokalitách, kde je již zaměřena povrchová situace, docházelo k předávání digitálních podkladů geodetům nebo investorům. Geodetická zaměření jsou postupně zpracovávána a začleňována do DTM.

Vzhledem k nekoordinovanému postupu je u DTMM běžné, že lokality v minulosti zaměřené v rámci projektů, investičních akcí atd. různých subjektů se zčásti překrývají a přitom se neshodují. Z toho vyplývá, že pro "sjednocenou" DTMM je potřeba korektními metodami geodézie a počítačové grafiky definovat jeden společný polohopis i v takovýchto lokalitách.

2004

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2004  SITMP realizovala výběrové řízení na pročištění kresby povrchové situace DTM. Doposud byla převzatá data zpracovávána a ukládána do databáze nezávisle na ostatních zakázkách. V roce 2004 došlo k napojení kresby v místech styku více zakázek či k pročištění duplicitních dat. Od tohoto okamžiku jsou přebíraná data zpracovávána na SITMP tak, aby kresba byla bezešvá a topologicky „čistá“.

2005

V roce 2005 bylo provedeno pročištění povrchové situace v místech styku více zakázek. Od té doby je metodickým pokynem zabezpečeno rutinní napojování kresby, což ale prodlužuje zpracování zakázky. Dále byla zjednodušena směrnice pro pořizování DTM, zejména pokud se týká počtu prvků a jejich symbologie. Za rok 2005 bylo zpracováno 664 zakázek čítajících přibližně 15700 grafických prvků povrchové situace.

Aktualizace inženýrských sítí probíhala v roce 2005 a 2006 na základě dat dodaných jednotlivými správci s půlroční periodou. V lokalitách, kde je již zaměřena povrchová situace, docházelo k předávání digitálních podkladů geodetům nebo investorům. Geodetická zaměření jsou postupně zpracovávána a začleňována do DTM.

2006

V rámci tvorby digitální technické mapy byla v roce 2006 dojednána spolupráce s Telefónica O2 ČR (dříve Telecom). Tím do povrchové situace přibylo velké množství nových geodeticky zaměřený dat, jelikož předávaná území zahrnují celé katastry. V roce 2006 jich bylo zpracováno 14 a ještě chybí převzít 6 katastrálních území vč. největšího k.ú. Plzeň. Tímto krokem jsou smluvně zajištěni nejdůležitější správci sítí a tvorba povrchové situace nadále pokračuje. Byla rozšířena spolupráce se SVSMP na jimi vedených pasportech, které evidují další prvky DTM (reklamní objekty, hodiny, MIOS,…).

2007

Za rok 2007 bylo zpracováno 688 nových zakázek, které obsahují přibližně 34 600 grafických prvků povrchové situace. Bylo provedeno pročištění povrchové situace v místech styku více zakázek do bezešvé mapy. Na základě dodržování metodického pokynu pro předávání digitálních zaměření je zabezpečeno rutinní napojování kresby, což zároveň prodlužuje zpracování zakázky.

V rámci tvorby digitální technické mapy bylo v roce 2007 dokončeno převzetí dat z Telefónica O2. Tím do povrchové situace přibylo velké množství nových geodeticky zaměřený dat, jelikož předávaná území zahrnují celé katastry. V roce 2007 jich bylo zpracováno celkem 10 vč. největšího k.ú. Plzeň. Tímto krokem jsou smluvně zajištěni nejdůležitější správci sítí a tvorba povrchové situace nadále pokračuje.

2009

V roce 2009 nadále dochází ke zpracovávání zakázek na základě vnitřního metodického pokynu města Plzně a k aktualizaci inženýrských sítí z dat dodaných externími správci sítí.

Celkem bylo v roce 2009 zpracováno 580 zakázek. Rychlost pořizování povrchové situace se zpomalila z důvodu odchodu pracovníka z oddělení GIS. Toto místo pro pořizování dat do DTMM již nebylo personálně obsazeno, a proto došlo ke zpomalení ve zpracovávání zakázek. Přednostně jsou zpracovávány větší důležité akce a zaměření veřejných osvětlení pro SVSMP.

2010

V roce 2010 nadále dochází ke skluzu ve zpracování zakázek, což je kromě personálních důvodů způsobené přechodem na novou technologii. Celkem bylo v roce 2010 předáno 772 geodetických zaměření. Zpracování se soustředí na povrchovou situaci a například zaměřené rozvody a přípojky inženýrských sítí, již nejsou do DTMM zakreslovány (nahrazeno používáním dat od externích správců sítí). V roce 2010 bylo zpracováno 189 zakázek.

2011

Nová technologie začala být používána na počátku roku 2011, kdy proběhl upgrade GeoStore V5 na V6 a došlo ke změně technologické linky ARCHIVu v prostředí V6. Tato změna byla ukončena v březnu 2011 a dochází k nastartování aktualizace povrchové situace technické mapy.

Do doby upgradu (stav k 18.3.2011) bylo v povrchové situaci zakresleno 259 237 prvků z celkem 6507 předaných zakázek (geodetických zaměření).

V roce 2011 byla SITmP zveřejněna poptávka na vytvoření pilotního mapového listu DTMM se souvislým pokrytím povrchovou situací.

2012

Na pilotním území 1 mapového listu PLZEŇ 8-3/13 v měřítku 1:1000 (31,25 ha) byla kompletně vytvořena povrchová situace technické mapy ve 3. třídě přesnosti, S-JTSK a Bpv. Podmínkou bylo využití stávající kresby a „napojení“ nového zaměření do bezešvé povrchové situace a na hranách sousedních mapových listů.

Základní metodou tvorby mapy povrchové situace byla zvolena metoda letecké digitální fotogrammetrie (datum snímkování: 16.10.2011, velikost pixelu ve skutečnosti: 7cm). Touto metodou bylo pořízeno kolem 95% všech nových dat (celkem 6033 prvků) a 5% (101 prvků) bylo pořízeno standardními geodetickými metodami. 564 prvků bylo převzato ze stávající DTMM.

6.3.2012 město Plzeň na základě usnesení Rady města Plzně č. 277 přistoupilo k Memorandu o partnerství při přípravě a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Digitální technickou mapu chce Plzeňský kraj vytvářet na základě podepsaného partnerství a spolupráce mezi Plzeňským krajem, obcemi, správci inženýrských sítí a dalšími orgány státní správy a samosprávy.

2013

Na základě přistoupení do projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje přestala SITmP k 1.7.2013 aktualizovat povrchovou situaci Digitální mapy města Plzně. Povrchová situace DTMM včetně nezpracovaných zakázek byla předána na pracoviště pro zpracovávání DMVS PK. V době předání se v DTMM nacházelo 387 106 prvků z celkem 7932 zpracovaných zakázek (6386 zakázek bylo aktivních).

DTM je od roku 2013 vedena Plzeňským krajem na základě Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Plzeňským krajem, obcemi, správci inženýrských sítí a dalšími orgány státní správy a samosprávy. Smlouva byla podepsána dne 27.11.2013

2014

Předaná data DTMM byla konsolidována a vznikla mapa účelové povrchové situace DTM PK. Zaměření pro zakázky města jsou předávána podle provozní dokumentace DTM PK. Stavebníci mohou do vydání potřebné vyhlášky o vedení DTM i nadále předávat zaměření na SITmP, která data předává do zřízeného modulu Zakázka DTM PK.

DTM PK:

 • plošné doměření povrchové situace západní části Plzně (veřejná zakázka Plzeňského kraje)
 • zadání zakázky na plošné doměření povrchové situace jižní části Plzně (veřejná zakázka SITmP)
 • zveřejnění WMS služeb povrchové situace PK a sítě správců (ČEZ, Telefónica, RWE) 

2015

DTM PK: V roce 2015 byla zveřejněna data ze zakázek na doměření jižní části města (SITmP) a byly vyhlášeny nové veřejné zakázky na doměření chybějících částí města na jihu města.

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2015

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň