Integrace s GIS města

SAP R/3 - ekonomický systém

Zájem o GSWeb jako o jednotný nástroj pro prezentaci geografických dat vedl k zahájení prací na připojení tohoto produktu k jiným aplikacím. Zejména v oblasti propojení se SAP (modul údržba) je komunikace obou systémů přínosná. V tomto případě bylo propojení rozšířeno i na silného klienta (GeoStore). Vzniklé rozhraní umožňuje zakládání objektů v SAP přímo z GeoStore, synchronizace dat a kontroly objektů mezi SAP a GIS.

V SAPu se vedou mj. finanční náklady na odstraňování poruch havárií a náklady související s údržbou svěřeného majetku. V databázi byly provedeny nezbytné úpravy týkající se propojení na SAP, který běží nad databází ORACLE. Do modulu údržby byly primárně naplněny objekty z GIS. Klient SAPu je obohacený o lokalizační funkci zobrazení grafického objektu v aplikaci GSWeb.

GSWeb a Marushka jako klient jiných aplikací

Informace o nájemních smlouvách (pronájem pozemků, budov, bytů, nebytových prostor …) jsou pořizovány a soustředěny v aplikaci Smlouvy a poplatky, která je součástí Informačního systému města Plzně (ISMP). V této aplikaci jsou k dispozici, vedle základních evidenčních a ekonomických informací o nájemních smlouvách, také informace o objektech (pozemcích, budovách …), které jsou danou smlouvou pronajaty. Došlo k doplnění aplikace Smlouvy a poplatky o funkci umožňující zobrazení objektů katastrální mapy v GSWebu a vytvoření funkce pro zpětné dohledání informace o příslušných smlouvách k vybraným objektům z GSWebu.

Metainformační systém byl koncipován pro prezentaci dostupných datových sad MMP, datových toků a aplikací na www stránkách. Systém umožňuje vyhledávat podle různých kritérií a GIS data je možné přímo zobrazit prostřednictvím GSWeb.

Komplexní datová báze zahrnuje registry a evidence (Registr ekonomických subjektů, Registr budov, Registr obyvatel, Registr nemovitostí, Registr bytů a nebytových prostor, Evidence smluvních partnerů, Evidence nemovitých objektů).
Všechny aplikace, které mají vazbu na grafický objekt (parcela, adresa, budova,…) využívali GSWeb jako jednotného grafického klienta v prostředí města. Objekty bylo možné nejen lokalizovat v prohlížeči, ale také zpětně z GSWeb vyvolat list s informacemi o objektu v registru. Tato obousměrná komunikace výrazně přispívala ke komfortu a zjednodušení práce s aplikacemi.

Systém pro hospodaření s mosty (BMS) je internetová aplikace sloužící ke kompletní evidenci údajů o mostech a propustcích. Je koncipována jako centrální databáze pro celou Českou republiku, kterou prostřednictvím internetu dotují daty jednotliví správci majetku ve městech. Z aplikace BMS bylo možno na jedno kliknutí zavolat náš GSWeb a zlokalizovat aktuální objekt. Opět zde byla realizována i zpětná vazba a byl umožněn odkaz na mostní list přímo z GSWebu. Centrální databázi bylo možno kdykoliv exportovat do naší databáze z důvodu zálohy dat.

Provoz aplikace GSWeb byl ukončen k 8.7.2013. Aplikace byla nahrazena prohlížečem MARUSHKA včetně integrity na externí aplikace. Jedinou vyjímkou je aplikace Správa sídelní zeleně včetně modulu DENDRO pro vedení pasportu vegetačních i technických prvků městské zeleně. Rozhraní mezi touto aplikací a GSWebem je oboustranné.

Zde je ukázka, kdy je GSWeb volán z registrů a evidencí Komplexní datové báze. V tomto případě se jedná o Registr evidence nemovitostí. Objekty jsou v GSWeb lokalizovány a zpětně mohou být informace o vybraných prvcích z mapy zobrazeny v registru.  

Integrace GSWeb do REN

Obdobně pracuje GSWeb s aplikací Evidence nemovitých objektů (ENO), Registrem pronajatých ploch (RPP) či s apliakcí Stavební řízení. 

Elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí

Na adrese https://gis.plzen.eu/vfe/  je možné spustit aplikaci náběrového místa pro hromadné elektronické podávání žádostí o vyjádření k průběhu sítí.
Stránka s aplikací náběrového místa je spustitelná pouze na počítačích s operačním systémem Windows 7 a vyšší.

Žadatel získá vyjádření od těchto městských správců:

Služba byla spuštěna 24.6.2016 a umožňuje elektronické podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí na území města Plzně a její hromadné zaslání zvoleným správcům infrastruktury. V současné době probíhá pilotní provoz s vyřizováním podaných žádostí.