Katastrální mapa

Stav zpracování DRM a DKM

Přehledová mapa jednotlivých katastrálních území pokryté DRM a harmonogram jejich nahrazení mapou DKM:

Stav zpracování katastrální mapy na území Plzně

SITMP pořizuje a aktualizuje vektorovou digitální referenční mapu města (DRM) na základě geometrických plánů (resp. ZPMZ se souřadnicemi). DRM vznikla v roce 1993 naskenováním PET folií katastrální mapy, transformací a následnou vektorizací a obsahuje vrstvu parcelních čísel, hranic parcel a vnitřní kresby.

Na území, kde Katastrální úřad Plzeň-město vyhlásí digitální katastrální mapu (DKM), město nahradí svou DRM stavem DKM. Následná aktualizace již probíhá na základě změnových vět ve výměnném formátu (VFK). Pro potřeby projektů publikovaných webovskými technologiemi Katastrální úřad schválil použití kresby hranic parcel (jako polohopisného základu společně s jinými vrstvami).

Přebírání změnových vět umožnilo zobrazení časových řezů katastrální mapy se stavem ke zpětnému datu. Pro šetření majetkových vztahů jsou skenovány katastrální mapy v okolí města (např. Chotěšov, Líně, aj.). Byly zakresleny vybrané parcely zjednodušené evidence, naskenovány a natransformovány map. listy pozemkového katastru.

Přes parcelní číslo se je možné propojovat na aktuální informace o parcele poskytované přímo ČÚZK v rámci aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato větší funkcionalita je k dispozici uživatelům prohlížeče Marushka v intranetu (projekt Správa), tak veřejnosti na internetu (projekt Územní správa).

Katastrální mapa (hranice parcel) je udržována jako bezešvá mapa, topologicky správná a pro potřeby organizací města jsou z ní generovány plochy identifikované parcelním číslem. Plochy lze následně tematizovat (obarvovat) podle údajů vedených v databázi.