Modelování dopravy

Na této stránce Vás přehledně informujeme o dopravním modelu města a projektech spojených s dopravním modelováním:

Dopravní model města v aplikaci Cube

Matematický model dopravy je způsob jak získat výhledové intenzity dopravy a vytvořit tak prognózu dopravy. Hlavním výstupem matematického modelu dopravy jsou dopravní diagramy, tzv. pentlogramy. Jednotlivé pentle odpovídají komunikační síti a jejich šířka pak velikosti intenzity na daném úseku.


Obr.1: Stávající stav – pentlogram intenzit dopravy.

V polovině roku 2009 byl na SVSmP zprovozněn nový makroskopický model komunikační sítě města Plzně v prostředí CUBE Voyager. CUBE je systém pro analýzu a prognózu dopravy, využívající nejlepších metod modelování a grafických technologií pro studium dopravních systémů.


Obr. 2: Základní dialogové okno aplikace Cube se schématem výpočtu.

Matematický model dopravy města Plzně – současný stav na SVSMP

V současné době pracujeme v Plzni se 3 základními scénáři: stávající stav, krátkodobý výhled na rok 2025 a dlouhodobý výhled na rok 2035.

Základními výstupními údaji jsou potom intenzity dopravy ve špičkové hodině a celodenní intenzity dopravy. V Plzni modelujeme individuální automobilovou dopravu a nákladní dopravu nad 3,5t ve špičkové hodině a na základě podílu špičkové hodnoty na celodenních intenzitách přepočítáváme tyto hodnoty na celodenní.

Využití matematického modelu dopravy v Plzni

Matematický model dopravy města Plzně poskytuje podklady pro:

  • zpracování hlukových a rozptylových studií (výhledové intenzity dopravy)
  • prověření rezervy kapacity komunikační sítě 
  • prognózu změn organizace dopravy 
  • program zlepšení kvality ovzduší v Plzni (zpracovává ČHMÚ)
  • Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (zpracování územního plánu města Plzně)

Vizualizace intenzity dopravy 2017

V roce 2017 vznikl mapový projekt, který vizualizuje intenzity dopravy na území města a který navazuje na projekt Open transport net (OTN) z roku 2016. Výsledkem projektu je webová vizualizace dopadů velkých stavebních prací na intenzity dopravy (a míru vyčerpání kapacity komunikací) v Plzni pro období květen 2017 až listopad 2018.

Mapová aplikace je umístěná na adrese: https://intenzitadopravy.plzen.eu/

Práci s mapovou aplikací názorně předvádí ukázkové video (WMV, 8 MB).

Mapová aplikace predikuje intenzity dopravy v konkrétním dni a hodině na základě naměřených dat o počtu automobilů a na základě naplánovaných uzavírek pro zadaný datum a čas.


Obr.3: Ukázka předpokládané intenzity dopravy ve zvolený datum a čas (28.6.2017)

Čísla, která se zobrazují u jednotlivých úseků komunikací, představují očekávané množství aut projíždějící daným úsekem za hodinu.

Dopravní model je možné do budoucna vylepšit o nová data a celkově tak zpřesnit výsledky vizualizace.

Vizualizace dopravy pro uzavírky Mikulášská a Karlovarská OTN

Pilotní projekt v roce 2016 obsahoval dvě uzavírky a byl součástí evropského projektu Open transport net (OTN). Na stránce http://opentransportnet.eu/web/guest/pilsen-traffic-volumes je možné porovnávat stav intenzity dopravy při uzavírce na Mikulášské, při zúžení komunikace na Karlovarské, nebo při kombinaci obou těchto uzavírek s "normálním" stavem dopravy (v období 5.-12.9.2016).

Mapová vizualizace dopravního modelu umožňuje posouvat výřez mapy s vybraným dopravním omezením a nejjednodušším možným způsobem tak porovnávat vzniklé změny v intenzitě dopravy. 


Obr.4: Ukázka porovnávání intenzit dopravy při tzv. "normálním stavu" a při dopravních omezeních

vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2017

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň