Pasporty

Geografické informace pomáhají k přehledu o majetku a zajištění jeho údržby a správy. Základem některých pasportů je existence kompletního uličního grafu a jeho aktualizace. Na uliční graf je navázán pasport svislého dopravního značení. Ke svislému dopravnímu značení přibyl i pasport vodorovného dopravního značení zpracovávaný zejména na komunikacích spravovaných městem.

Pasport veřejného osvětlení (VO) se rozvíjí ve dvou směrech - umístěním sloupů VO do mapy povrchové situace a v tvorbě přesného schématu zapojení VO připravené pro pozdější síťové analýzy. Poměrně nedávnou novinkou je pasport světelných signalizačních zařízení. V poslední době se rozvíjí i pasport zastávek MHD s vazbami na ostatní prvky (reklamní objekty, automaty na jízdenky, přístřešky MHD,…). Poněkud specificky je veden i pasport mostů. Pro rekreaci a volný čas je možné nahlédnout do cyklogenerelu a generelu rekreace a sportu.

Pro uživatele jsou k dispozici výstupy z generelu zeleně. Město má vypracovanou územně energetickou koncepci vycházející z energetického generelu. V omezené míře je přístupný i vznikající pasport historického podzemí.

Pro SITmP je veden a postupně doplňován pasport uličních vpustí, které jsou geodeticky zaměřeny. Na internetu jsou zpřístupněny i výstupy z generelu odvodnění města Plzně zpracovaného taktéž SITmP.