Povodňový model

Zobrazení výsledků aktualizace 2010 Povodňového modelu Plzně v mapách.

Studie „Povodňový model Plzeň – AKTUALIZACE 2010“ byla zpracována na základě smlouvy mezi objednatelem Povodím Vltavy, státní podnik a zhotovitelem DHI a.s. Druhou etapou studie byla aktualizace Povodňového modelu na řece Mži (ř.km 2,000 – 22,209). Dalším partnerem na straně objednatele při zpracování této studie bylo Statutární město Plzeň, které finanční spoluúčastí poskytlo digitální model terénu. Studie je pokračováním aktualizací povodňového modelu z let 2008, 2006 a 2004.

Výstupy (např. záplavové čáry N - letých vod) jsou k dispozici zde:

Povodňový model je stále doplňován a aktualizován. Dokumenty týkající se jednotlivých vyhlášení povodňových modelů a zátopových zón jsou postupně umísťovány na stránku: http://mapy.plzen.eu/aktuality/zatopy.aspx (viz obrázek)

Odborné informace lze konzultovat s technickými pracovníky OŽP MMP nebo Povodí Vltavy s.p. - závod Berounka.

Zobrazení výsledků povodňového modelu v aplikaci Marushka

V mapovém projektu Životní prostředí vznikla kategorie Zátopy, která přehledně zobrazuje výsledky povodňového modelu. Jedná se o tyto vrstvy:

Mimo podkategorii Povodňový model avšak nadále v kategorii Zátopy jsou umístěné ještě dvě vrstvy: Povodeň 2002 a Povodně v 19. století.


Zobrazení aktivní a pasivní zóny v mapě a vyhledání dokumentace


Otevření dokumentace připojené na vrstvu.

Výběr ze studie povodňového modelu

Cílem studie „Povodňový model Plzeň – AKTUALIZACE 2010“ byly následující práce:

V rámci studie byly zpracovány následující výstupy:

Zájmová oblast studie je vymezena říční sítí šesti toků, které se nacházejí v oblasti plzeňské aglomerace. Jedná se o řeky Mži, Radbuzu, Úhlavu, Úslavu, Berounku a Vejprnický potok (viz obrázek níže).

Hlavními topografickými daty pro studii byl digitální model terénu (DMT). Základem pro aktualizovaný DMT byl průběžně dopřesňovaný model 2001 firmy GEODIS BRNO spol s.r.o. Tento model byl v rámci projektu aktualizován firmou GEOREAL spol. s r.o.. Byly na něm provedeny následující úkony:

Podkladem pro tvorbu DMT bylo letecké měřičské snímkování a následně vytvořená ortofotomapa z dubna 2010 (GEOREAL), tento nálet byl při dopřesňování modelu terénu fotogrammetricky vyhodnocován. Rozsah modelu terénu je patrný z následujícího obrázku

Významnou změnou v zájmovém území byla výstavba průlehu v oblasti mostů Jateční na řece Berounce. Zpracovatel měl k dispozici detailní zaměření stavby a podle něj byl upraven digitální model terénu. Na následujících obrázcích je vykresleno zobrazení modelu bez průlehu (nahoře) a s průlehem (dole).

Dalšími topografickými podklady byly údaje o budovách v záplavovém území. Zpracovatel měl k dispozici vrstvu budov z katastrální mapy. Budovy bylo potřeba prověřit a doplnit tak, aby odpovídaly skutečnému stavu a k tomuto účelu posloužila podrobná a aktuální ortofotomapa zpracovaná sdružením firem GEODIS a GEOREAL pro Krajský úřad plzeňského kraje z roku 2008.

Kromě získání mnoha potřebných a užitečných údajů o průběhu povodně na území města Plzně přináší model i možnost prověřit všechny budoucí nové stavby, u nichž se očekává významný vliv na průběh případné povodně, jako jsou např. stavby mostů, liniových a jiných rozsáhlejších staveb nebo terénních úprav v záplavovém území. Model tak bude mocným a hlavně prospěšným nástrojem pro územní plánování a pro povolování jednotlivých staveb (významných z hlediska ovlivnění průběhu povodně) v záplavových územích. 

 
Související články
Ukázky aplikací - Povodňový model