Technická mapa

Digitální technická mapa města (DTMM) je rozdělena na dvě části - na povrchovou situaci a sítě. Město vlastní a udržuje mapu povrchové situace vlastními silami. Data jsou pořizována ve 3. třídě přesnosti, S-JTSK a Bpv a jsou uložena v databázi GeoStore a pořizována technologickými prostředky od firmy GEOVAP.

Aktuální stav DTMM je možno vidět ve webových prohlížečích GIS dat.
Na adrese pro veřejnost http://gis.plzen.eu/uzemnisprava je možno zjistit rozsah zpracovaného území a podrobné informace o prvcích DTMM z menu aplikace pod vrstvou Technická mapa > Povrchová situace.

Mapa povrchové situace 

Mapa povrchové situace nepokrývá město souvisle, ale pouze „ostrůvkovitě“. Jedním z prvních kroků v minulosti bylo sjednocení polohopisu tj. sladění polohopisných podkladů od všech zúčastněných subjektů, dle směrnice pro tvorbu DTMM (proběhla tzv. resymbolizace dat do datového modelu). V současnosti je pořízeno asi 30% území města v uličních čárách.

Aktualizace povrchové situace je prováděna pouze z digitálních zaměření skutečného provedení stavby z dostupné dokumentace.

V lokalitách, kde je již zaměřena povrchová situace, dochází k předávání digitálních podkladů geodetům nebo investorům (více zde). Geodetická digitální zaměření jsou postupně zpracovávána a začleňována do DTMM.  

Inženýrské sítě

Aktualizace inženýrských sítí probíhá na základě dat dodaných jednotlivými správci s půlroční periodou. Tato data jsou kompletně zpřístupněna jen pracovníkům města (na základě dvoustranných smluv) a mají informativní charakter. Aktualizace se děje náhradou celé vrstvy.
Vlastní sítě, které město spravuje (optika, veřejné osvětlení, světelná signalizace a nově i rozvody tepla), jsou aktualizovány průběžně a zobrazovány i veřejnosti. 

Důležité poučení pro použití dat

Data poskytnutá prostřednictvím Internetu mají INFORMATIVNÍ CHARAKTER. Rozhodně nenahrazují vyjádření jednotlivých správců sítí k jejich sítím pro účely územních rozhodnutí a stavebních povolení!

V případě potřeby je možné objednat si vytýčení sítí SITmP a PT na e-mailu: sluzbygis@plzen.eu


Následující obrázek ukazuje rozdíly mezi povrchovou situací technické mapy (na obrázku nahoře) a mapou katastrální (na obrázku dole). Zatímco katastrální mapa zobrazuje vlastnické hranice parcel v území, tak technická mapa zobrazuje skutečný stav v terénu a vlastnické hranice (vlastnická práva) neřeší.