Licenční podmínky užití dat a výstupů

Informace o licencích a možnosti užití podkladových dat, jako například ZABAGED, ortofota, plány atd. třetí stranou

Jsou vymezená Pravidly pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně.

Obecná ustanovení

Odběratel se zavazuje dodržovat LICENČNÍ PODMÍNKY pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně

Licence a licenční podmínky dat a výstupů z GIS města Plzně

Díla vzniklá s využitím dat a výstupů z GIS města Plzně opatří odběratel:

  1. v případě že se jedná o opendata – odkazem na licenci (ODbL) podle bodu 4 v Licenčních podmínkách pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně a také doložkou:„datový podklad © SITMP“ nebo logem SITMP a adresou http://mapy.plzen.eu .
  2. v případě, že se nejedná o opendata - vyznačením copyright „datový podklad © SITMP nebo logem SITMP a adresou http://mapy.plzen.eu.

Citace webu z GIS města Plzně

V případě využití dat z webových služeb SITmP je třeba uvést zdroj podle platných norem.
Ukázka citace:

SITMP: Mapový portál města Plzně [online]. SITMP: ©2016. Dostupné z: http://mapy.plzen.eu/

SITMP: Projekt Staré mapy. Mapový portál města Plzně [online]. SITMP: ©2016. Dostupné z: http://gis.plzen.eu/staremapy/ 


Seznam licencí a licenční podmínky externích dodavatelů

3D model Plzně 2009 | Zabaged a DMR | Ortofoto 2019 | Ortofoto 2017 | Ortofoto 2015 | Ortofoto 2014 | Ortofoto 2013| Ortofoto 2011 |Ortofoto 2009| Ortofota 1938, 1972 a 1988 | Ortofoto 1945 | Plán Mapy.cz 2012 | Císařský otisk 1841

3D model Plzně 2009

Z poskytnuté licence (Georeal spol. s r.o.) vyplývají objednateli (ÚKRMP) následující oprávnění a závazky:

Zabaged a DMR 4G

a)Poskytnuté digitální produkty ČÚZK může žadatel zveřejnit pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace nebo kartografického díla.
b) Podmínkou užití digitálních produktů je uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace produktu předcházející datu poskytnutí produktu.
c) Pokud žadatel zveřejňuje obrazy produktů v elektronické podobě, je povinen do rastrového obrazu souboru neoddělitelným způsobem vložit text „© ČÚZK“. Při každém posunu obrazu musí být viditelný a čitelný alespoň jeden tento text. Mimo oblast zobrazovaných dat musí být uveden text: „Podkladová data © ČÚZK“.

Více o podmínkách užití dat se dozvíte na stránkách Geoportálu ČÚZK: http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf 

Ortofoto 2019

Zhotovitel (Georeal spol.s .r.o.) uděluje tímto objednateli (SITmP) níže uvedená časově neomezená majetková práva vyplývající z autorství díla:

Ortofoto 2017

Zhotovitel (Georeal spol.s .r.o.) uděluje tímto objednateli (SITmP) níže uvedená časově neomezená majetková práva vyplývající z autorství díla:

Ortofoto 2015

Z poskytnuté licence (ČÚZK) vyplývají nabyvateli (SITmP) následující oprávnění a závazky:

Časový rozsah licence: do 02. 02. 2020

Ortofoto 2014

Nevýhradní licence vymezuje poskytování WMS služby ortofotomapy města Plzně ve vysokém rozlišení 5 cm / pixel do 31.12.2017:

Nevýhradní licence vymezuje poskytování 16-ti mapových listů 1:2000 ve formátu JPG ortofotomapy města Plzně ve vysokém rozlišení 5 cm / pixel:

Ortofoto 2013

Z poskytnuté podlicence (ČÚZK) vyplývají nabyvateli (SITmP) následující oprávnění a závazky:

Ortofoto 2011

Z poskytnuté podlicence (Plzeňským krajem) vyplývají nabyvateli (SITmP) následující oprávnění a závazky:
 
a) užívat dílo pro svou vlastní, výhradně nekomerční potřebu,
b) užívat dílo pro vnitřní potřebu (intranet) bez omezení,
c) zobrazit na internetu vybrané části díla společně s údajem o autorství zhotovitele; tento údaj bude uveden ve formě © GEOREAL spol. s r.o.,
d) poskytnout dílo jako podklad pro zpracování třetím osobám, které budou na základě smlouvy s nabyvatelem zpracovávat zakázky pro nabyvatele,
e) doplnit údaje o autorství ve formě © GEOREAL spol. s r.o. na každý výstup dat v jakékoliv formě, včetně elektronické.

Podlicence nezahrnuje oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část) upravovat, dále zpracovávat, překládat, měnit jeho obsah či název, a to ani při spojení díla s jiným dílem nebo přiřazení díla do díla souborného.

Nabyvatel nemá právo zapůjčit data pro nekomerční účely univerzitě pro diplomové, výzkumné práce nebo výukové a studijní účely. Případní zájemci z řad studentů nechť se obrátí na společnost Georeal, na pana Ing. Tomáše Vybírala, Ph.D. (tomas.vybiral@georeal.cz).

Ortofoto 2009

Z licenčních podmínek mimo jiné vyplývá, že nabyvatel licence (SITmP):

Ortofota 1938, 1972 a 1988

Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2008.
Ortofotomapa je ve vlastnictví města Plzně a SITmP. 

Ortofoto 1945

Copyright ke snímkům: Archiv ŠKODA
Ortofotomapa je ve vlastnictví města Plzně a SITmP.

Podkladový plán města 2012 

Dílo bylo poskytnuto společností Mapy.cz .

Dílo smí být užito pro potřebu SITmP a pro organizace města výhradně nekomerčním způsobem jako referenční data informačního systému, v intranetu Magistrátu města Plzně a pro sdělování veřejnosti prostřednictvím sítě Internet.

a) SITmP může poskytnout dílo třetím osobám, které budou na základě smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy zpracovávat zakázky pro nabyvatele. Za případné zneužití dat je odpovědný uživatel.

b) SITmP je oprávněna tisknout data na plotrech, velkoplošných tiskárnách za úhradu nákladů s tiskem spojených.

c) SITmP je oprávněna připravovat data pro tiskoviny města s informativním charakterem (např. Radniční listy, informační materiály a další) pro tisk na ofsetu.

d) SITmP nemá právo zapůjčit data pro nekomerční účely univerzitě pro diplomové, výzkumné práce nebo výukové a studijní účely. Tyto žádosti bude realizovat vykonavatel (Mapy.cz).

e) SITmP je povina na každý výstup, který není určen pro interní potřeby MMP, uvádět viditelným způsobem autorský původ. Na publikovaném kartografickém díle bude uveden jeho autorský původ – copyright: „© Mapy.cz.“.

Císařský otisk z roku 1841

Podkladová data: © ČÚZK
Souvislý rastr: © Ing. Václav Čada, CSc.