Pravidla pro poskytování dat

Stanovení Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně vede k zabezpečení jednotného postupu při poskytování GIS dat. (Schváleno 9.6.2016, RMP, usnesením č. 656).

Pravidla pro poskytování dat a výstupů (PDF, 218 kB) 

Pravidla obsahují podmínky pro poskytování výstupů:

 • organizacím města (článek 3)
 • odběratelům v souvislosti s plněním zakázky pro město (článek 4)
 • pro orgány státní správy (článek 5)
 • studentům a veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím (článek 6)
 • pro smluvní odběratele (článek 7)
 • odběratelům, kteří nemají s dodavatelem uzavřenou smlouvu (článek 8)

Součástí pravidel jsou:

 • Licenční podmínky pro poskytování dat a výstupů z datových souborů Geografického informačního systému města Plzně
 • Žádosti o poskytnutí dat a výstupů
 • Ceník dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně
 • Protokol o převzetí dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně
   

Licenční podmínky užití dat a výstupů

Odběratel se zavazuje dodržovat LICENČNÍ PODMÍNKY pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS m. Plzně

 • Odběratel je povinen užít data a výstupy pouze v souladu s licenčními podmínkami. Souhlas s licenčními podmínkami potvrdí odběratel svým podpisem na podané žádosti (viz příloha č. 3 těchto pravidel), kterou je odběratel povinen doručit dodavateli.
 • Porušení licenčních podmínek a těchto Pravidel je předmětem sankce. Výše sankce je stanovena Ceníkem.
 • Odběratel se zavazuje v případech, kdy předmět smlouvy (data a výstupy) je předmětem licenčního vlastnictví, užívaného SITmP na základě licenčních smluv s poskytovatelem licence, používat tuto část předmětu smlouvy v souladu s licenčními podmínkami, uvedenými v seznamu licencí a licenčních podmínek externích dodavatelů.
   

Žádost o výstupy z datových souborů GIS

 Příloha č.3a - Žádost o poskytnutí dat a výstupů odběratelům v souvislosti s plněním zakázky pro organizaci města

 Příloha č.3b - Žádost o poskytnutí dat a výstupů státním orgánům

 Příloha č. 3c - Žádost o poskytnutí dat a výstupů veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím

 Příloha č. 3d - Žádost o poskytnutí dat a výstupů studentům vzdělávacích institucí

 Příloha č. 3e - Žádost o poskytnutí dat a výstupů odběratelům, kteří nemají s dodavatelem uzavřenou smlouvu

 • V žádosti o data je nutné vypsat všechny požadované vrstvy společně s požadovanými atributy, uvést výstupní formát dat a definovat zájmové území.
 • V případě zakázky pro město bude Žádost potvrzena příslušnou městskou organizací.
 • V případě zakázky pro Plzeňskou teplárenskou nebude SITmP vyžadovat na žádosti od konkrétních projektantů souhlas z Plzeňské teplárenské. Pro tyto projektanty stačí na žádosti uvést číslo zakázky pro PT, a.s.
 • Při žádosti o data pro soukromé účely není potřeba podpis organizace města.
 • Při požadavku na více vrstev uvedených v Ceníku dat je nutné s dodavatelem dat dopředu konzultovat detaily předání dat (formát výstupu, požadované atributy, objem dat apod.) a také výslednou cenu.
 • Pokud má odběratel zájem o data, která nejsou uvedená v Ceníku, je možné řešit jejich poskytnutí individuálně.
 • Seznam dostupných dat naleznete na adrese: https://gis.plzen.eu/apps/data.asp

Režimy pro poskytování dat a výstupů

 • Základním režimem poskytování dat a výstupů se pro účely těchto pravidel rozumí poskytování formou mapových prohlížecích a stahovacích služeb a formou typizovaných souborů dat (open data, otevřená data). Seznam mapových prohlížecích a stahovacích služeb a typizovaných souborů dat a jejich výměnných formátů je zveřejněn na adrese https://opendata.plzen.eu/. Data a výstupy jsou v základním režimu poskytovány bezplatně.
 • Standardním režimem poskytování dat a výstupů se pro účely těchto pravidel rozumí poskytování za asistence dodavatele při výběru dat a výstupů, výběru datové oblasti a služeb spojených s přípravou a poskytováním dat a výstupů, jejichž zpracování nepřesáhne 0,5 hodiny. Data a výstupy jsou poskytovány za manipulační poplatek a ceny stanovené Ceníkem.

Ukázka přípravy dat nepřesahující 0,5 hodiny je například: vytvoření mapových podkladů katastrální mapy, povrchové situace a vybraných inženýrských sítí ve správě města (optické kabely, rozvody PT, veřejné osvětlení) v zaslaném zájmovém území ve formátu DGN a bez atributů.

 • Nadstandardním režimem poskytování dat a výstupů se pro účely těchto pravidel rozumí jakékoli asistované služby výdeje spojené s přípravou a poskytováním dat a výstupů, pokud doba jejich zpracování přesáhne 0,5 hodiny. Data a výstupy jsou poskytovány za manipulační poplatek a ceny stanovené Ceníkem.

 

Cena za výstupy z datových souborů GIS

 Ceník výstupů z datových souborů GIS města Plzně (PDF, 249 kB), aktualizovaný k 2.1. 2020
(Ceník obsahuje: způsob výpočtu celkové ceny, ceny digitálních dat a výstupů, ceny tisků, skenování a práce.)

 • Odběratelé dle článku 4 Pravidel platí Manipulační poplatek za přípravu dat v ceně 300,- Kč bez DPH za přípravu dat a výstupů ve standardním režimu.
 • Příprava dat a výstupů v nadstandardním režimu (s pracností větší než 0,5 hodiny) stojí 150 Kč bez DPH za každých započatých 15 minut.
   

Předání výstupů z datových souborů GIS

Předávací protokol (DOC, 26 kB)

 • K přípravě dat a k jejich předání dochází do 30 dní od obdržení žádosti
   

Centrální email pro žádosti o výstupy z datových souborů GIS

 • K poskytování služeb, ke komunikaci a k dalším informacím slouží centrální e-mail: sluzbygis@plzen.eu.
   
vytisknout stránku

Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2020

Nové aplikace

 

Zasílání novinek

Rozesílání novinek (návod) umožňuje každému návštěvníkovi serveru objednat zasílání informací o zveřejněných novinkách mailem:

Anketa

Jaký je váš nejčastější důvod využití tohoto mapového portálu města Plzně?

Pracovní záležitosti59%
Soukromě (zábava, volný čas)31%
Jsem tu omylem10%

Celkem 3430 hlasů

Kontakty

Oddělení GIS
Správa informačních technologií města Plzně, Cukrovarská 19
301 00 Plzeň

Mapa:

tel.: +420 37 803 5130
sluzbygis@plzen.eu
www.sitmp.cz

Město Plzeň