Aktualizovaná Pravidla pro poskytování dat a výstupů z GIS města Plzně

V současné době proběhla aktualizace „Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů Geografického informačního systému (GIS) města Plzně“ k zabezpečení jednotného postupu při poskytování GIS dat (dále jen Pravidla) , které byly schváleny usnesením RMP č. 656 ze dne 9.6.2016.

Digitální data a výstupy jsou i nadále poskytovány SPRÁVOU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací na základě Pravidel. Projekčním kancelářím v souvislosti s plněním zakázek pro město ve standardním režimu jsou i nadále poskytována data a výstupy za manipulační poplatek 360,- Kč bez DPH.

Dle nových trendů publikace dat chceme poskytovat vybraná data a výstupy GIS města v základním režimu bezplatně formou tzv. Otevřených dat (open data). Při poskytování otevřených dat není nutné uzavírat písemné Nevýhradní licenční smlouvy, ale na všechna takto poskytnutá data a výstupy se vztahují omezení uvedená v Licenčních podmínkách Pravidel.

Novinky v aktualizovaných pravidlech

  • Podle jednotlivých typů odběratelů jsme připravili samostatné žádosti o data a výstupy.
  • S odběrateli se již od 9.6.2016 neuzavírá písemná Nevýhradní licenční smlouva.
  • Odběratel je povinen se před podpisem své žádosti seznámit na internetu s aktuálními Licenčními podmínkami pro poskytování dat a výstupů a dodržovat tyto podmínky.
  • Doplnili jsme Licenční podmínky.
  • Zavedli jsme ustanovení o bezplatných, otevřených datech v základním režimu.
    Základním režimem poskytování dat a výstupů se pro účely těchto pravidel rozumí poskytování formou mapových prohlížecích a stahovacích služeb a formou typizovaných souborů dat (open data, otevřená data). Seznam mapových prohlížecích a stahovacích služeb a typizovaných souborů dat a jejich výměnných formátů je zveřejněn na adrese https://opendata.plzen.eu/ . Data a výstupy jsou v základním režimu poskytovány bezplatně.
  • Součástí schvalovaných Pravidel pro poskytování výstupů jsou další přílohy – ceník, licenční podmínky, formuláře žádostí a protokol o převzetí. Tyto přílohy mohou být aktualizovány.
    Veškeré informace o poskytování dat (tj. Pravidla, formuláře žádostí o data, licenční podmínky, ceník aj.) jsou uveřejněny na stránce Pravidla pro poskytování dat.