Technologie

Městský GIS (Geografický informační systém města Plzně) chápeme jako informační systém pracující s prostorovými daty, jež se vztahují na území města. Umožňuje zobrazovat, vyhledávat a analyzovat grafické objekty spolu s jejich připojenými informacemi.

Mapový portál města Plzně

Mapový portál města Plzně je průvodce mapami, aplikacemi a službami v GIS , který slouží ke snadné orientaci všem uživatelům v Plzni.

Na jediné adrese zde naleznete:

  • Tematicky zaměřené mapové aplikace týkající se např.: dopravy, turistiky, služeb, životního prostředí, územního členění,  historických map aj.)
  • Mapy pro pracovníky města (projekt Správa, Plzeňská teplárenská aj.) s širokou nabídkou dat a propracovanými uživatelskými funkcemi pro prohlížení map
  • Speciální aplikace využívající GIS data (3D model, dopravní modelování, povodňový model apod.)
  • Informace k poskytovaným službám (Vyjádření k sítím, Opendata, poskytování dat, vytýčení sítí)
  • Sumáře z databáze GIS – online data se statistickými informacemi o evidovaných jevech v Plzni

Nový mapový portál spuštěný v roce 2020 se snaží zaměřit především na širokou veřejnost a přehledně nabídnout dostupné mapové výstupy. Bohatý fond geografických dat je výsledkem fungující spolupráce mezi organizacemi města a nabízí tak nové pohledy na nabízená prostorová data. Správa, údržba a vývoj řešení je realizován vlastními silami pracovníků oddělení GIS na Správě informačních technologií města Plzně.

Úvodní stránka mapového Portálu města PlzněArchitektura GIS

Většina dat používaných v GIS města Plzně jsou uložena v tzv. ”centrálním datovém skladu”  – v databázi. Znamená to uložení dat v jednotné struktuře a na jednom místě, ke kterému se přistupuje přes jasně definované rozhraní bez nutnosti konverzí a exportů dat. V databázi jsou uloženy všechny grafické objekty společně s popisnými informacemi. Nedochází k duplikaci dat a každý prvek respektuje “stavovou logiku” životního cyklu geografických objektů včetně možnosti historizace. Centrální datový sklad spravuje SITmP.

Technologická architektura GIS je tvořena prostředky firmy GEOVAP, spol. s r.o. (https://www.geovap.com/cs). Pořizování a editace dat je prováděna především prostřednictvím silného mapového klienta GeoStore V6. Mezi další nástroje oddělení GIS pro práci s geografickými daty a jejich popisnými informacemi patří programy Microstation a ArcGIS.

Zpřístupnění GIS dat je realizováno prostřednictvím Intranetu/Internetu. Slouží velkému množství uživatelů v oblasti státní správy, samosprávy a mnoha dalším organizacím. Koncoví uživatelé využívají data prostřednictvím běžného webového prohlížeče, na kterém běží bez nutnosti instalace GIS prohlížeč MARUSHKA, který je určen nejširší veřejnosti.

Na aktuálnosti dat se podílí více než 20 pracovišť v režimu ON-LINE. SITmP zajišťuje rozvoj systému vlastními silami, což obnáší koordinaci subjektů města a metodické vedení při tvorbě GIS. Jednotlivé subjekty města odpovídají za pořizování a aktualizace GIS.Mapoví klienti

Silný klient GeoStore V6

Samostatný grafický program od společnosti GEOVAP nahradil předchozí nadstavbu GeoStore V5, která běžela pod Microstation. GeoStore V6 v sobě spojuje nejdůležitější funkce pro tvorbu, aktualizaci a správu geografických dat s pokročilými funkcemi GIS. GeoStore V6 pracuje při práci s SQL databázi v režimu klient/databázový server nebo je schopen práce v režimu klient/aplikační server/databázový server. Tím umožňuje provádět tvorbu a editaci dat prostřednictvím internetového/intranetového připojení na vzdálených serverech. Nativním formátem programu je WKB, ale program pracuje také se souborovými daty v běžně používaných formátech DGN, SHP, DXF, GML. Součásti programu je celá řada nadstaveb vytvořených po práci s konkrétními daty (digitální technická mapa, katastrální mapy, rastrové mapy aj.). Díky úzké spolupráci s firmou GEOVAP je celá řada těchto nadstaveb vytvořená “na míru” potřebě pracovníků s GIS daty města Plzně.

Publikační klient Marushka

Mapový portál města Plzně využívá jako hlavního mapového klienta pro zobrazovaní mapových podkladů aplikaci Marushka. Marushka je mapový aplikační server pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí intranetu a internetu. Je postaven na komponentové technologii v prostředí NET. Velká výhoda serveru Marushka je úzká vazba na systém GeoStore zejména pak na produkt GeoStore V6 , který převážně slouží jako silný klient a administrační nástroj databázových skladů. Marushka umí publikovat data z různých datových skladů. V našich cca 25 mapových projektech zobrazujeme vektorová data (výkresy), prostorová data z databází (MS-SQL) včetně jejich atributů, dále rastrová data, WMS služby externích poskytovatelů a další. Marushka v prostředí běžného internetového prohlížeče umožňuje všechny progresivní možnosti při ovládání a zobrazení mapy. Zcela jedinečným způsobem je pak řešeno poskytování popisných informací k zobrazeným grafickým datům, dynamická legenda a serverové generování tiskových sestav, exporty do různých rastrových či vektorových formátů.
Nedílnou součásti řešení je aplikace MarushkaDesign. Ta nabízí jednoduché, vizuální a intuitivní prostředí pro konfiguraci a správu publikované mapové kompozice a umožňuje rychle, přehledně a jednoduše konfigurovat všechny součástí mapové kompozice, jako jsou dotazy, vrstvy, symboly a další. t