Historie

Následující časová osa popisuje historii GIS v Plzni od vývoje prvotních digitalizovaných mapových děl pro práci úřadů, tedy především katastrální mapy a technické mapy města (v časové ose značená kurzívou), až po vytvoření mapového portálu s tematickými mapovými projekty pro město i veřejnost.

1975-1991
Počátek tvorby technické mapy města

Počátek tvorby TMM spadá do roku 1975, kdy Městský úřad v Plzni objednal u Geodézie Plzeň, n.p. její vyhotovení. Protože v této době neexistovaly obecně platné předpisy pro TMM (byly vydány později), byl vytvořen “Technologický postup pro tvorbu TMM Plzně”. Tento předpis platil až do vydání obecně závazného Metodického pokynu a Technologického postupu pro tvorbu TMM.

Celá tvorba byla rozdělena do 15 etap a probíhala v letech 1975-1991. Původním záměrem bylo vytvoření TMM na celém území města Plzně (MP), to se však nepodařilo realizovat a tak nakonec zůstaly nezmapovány oblasti Bílé Hory, Bukovce, Újezdu, Božkova, části Košutky a Bolevce. O zmapování území Koterova a Černic se tehdy ani neuvažovalo.

Při tvorbě se ukázala nutnost aktualizace z důvodů zastarání mapového díla, proto byl zřízen Útvar údržby TMM, který měl v náplni práce shromažďovat změny v polohopisu. Celá akce byla tehdy podpořena vyhláškou MP o údržbě TMM.

1993
Počátky digitalizace katastrální mapy

Ministerstvo zemědělství nechává v roce 1993 na svoje náklady naskenovat PET fólie katastrální mapy na území celé Plzně. Tyto naskenované rastry ve formátu CIT (fy Intergraph) dostal k dispozici Pozemkový úřad (PÚ) Magistrátu města Plzně (MMP).

1993 -1995
Přípravy pro vznik digitální technické mapy

V období let 1993-1995 probíhala příprava pro vznik digitální technické mapy města Plzně (DTMMP), kterou ze svého profesního hlediska nejvíce podporoval Odbor stavebně správní (OSS MMP). Ve spolupráci s externí firmou HSI s.r.o. se hledal způsob jednotného vedení grafických objektů. Vznikaly pracovní materiály:

  1. Návrh datové struktury DTMMP, 07/95
    Zahrnuje popis objektů technické mapy dle jednotlivých kategorií (zeleň, technické vybavení, výškopis, atd.) včetně návrhů značek dle ČSN 01 3411.
  2. Datové struktury DTMMP – Projekt MGE, 06/96
    Definování grafické vrstvy objektů a struktury databázových tabulek dle konkrétního řešení firmy HSI, s.r.o.

OSS MMP uzavíral se správci sítí reciproční smlouvy na výměnu dat. Tyto smlouvy od r. 1995 převzal Odbor výpočetní techniky (OVT MMP). Ten později nahradila SITmP, která poskytovala správcům sítí katastrální mapu a od správců přebírala trasy jejich sítí.

1994
Digitální referenční mapa

Od roku 1994 probíhala transformace naskenovaných mapových listů do souřadného systému S-JTSK a jejich následná digitalizace, resp. vektorizace, na které se kromě PÚ MMP podílely ještě další čtyři externí firmy. Takto pořízené katastrální mapa se nazývá digitální referenční mapa (DRM) města. Pro tyto výkresy bylo potřeba stanovit “obsah“, neboli pevnou datovou strukturu. Odbor stavebně správní (OSS) MMP vyvíjel velké úsilí na pořízení digitální technické mapy města Plzně.

1995
Doubravka v DKM

V roce 1995 Katastrální úřad poskytl městu první katastrální území (KÚ Doubravka) ve struktuře přesné Digitální katastrální mapy (DKM) a odhadl, že pokrytí celého území města ve struktuře DKM bude pořízeno v roce 2010. Mapy DRM i DKM se začaly aktualizovat. Útvar koncepce a rozvoje (ÚKRmP) zadal externě pořídit mapu územního plánu, kterou potom začal aktualizovat.

1996
DRM na území celé Plzně

Kolem roku 1996 došlo k dokončení vektorizace DRM celé Plzně. Musíme si uvědomit, že se tyto náročné práce prováděly na PC s procesory 386 a supermoderní 486, takže se zpracování počítalo na roky. Také vývoj obsahu datové struktury doznal v průběhu let značné změny. Bylo možno se opřít o zkušenosti vlastní i cizích firem, byly programovány nástroje na snazší údržbu a kontrolu dat ve výkresech. Město zadalo pořízení leteckých snímků a ortofotomap v barevném rozlišení TrueColor a přesností 1pixel= 40×40 cm

1997
Další práce s DRM a DKM

Na konci roku 1997 došlo k poslednímu sjednocení datové základny referenční katastrální mapy a k jejímu ‚zbezešvení‘, tzn. odstranění duplicitních hranic parcel na styku katastrů a odstranění jednotlivých výkresů katastrálních území. Území s DRM se postupně zmenšuje, neboť je nahrazováno DKM. Vznikla celistvá katastrální mapa uložená v databázi.

1998
Další využití katastrálních map

Od roku 1998 probíhá aktualizace zpřesňující referenční katastrální mapu na základě souřadnic z geometrických plánů. Vede se historie, neboli archivní stav grafických elementů. Existuje plošná kresba katastrální mapy, která má širší uplatnění u uživatelů. Lze propojit mapy s popisnými údaji. Vznikají další mapová díla (energetický generel, generel zeleně, projekt dopravy, atd.). Další složky MMP si uvědomují potřebu graficky znázornit polohu svěřeného majetku nebo svého zájmu.

1998
Sdružení správců sítí

Od r. 1998 se Plzeňský Holding a.s. (PH) pokoušel založit Sdružení správců sítí, které by sdružilo data a finanční prostředky města a všech správců sítí na pořizování jednotné digitální technické mapy.

2000
Mapa povrchové situace

V rámci projektu Sdružení správců sítí proběhla v r. 2000 jednání vedená PH a.s. o společném postupu při pořizování a aktualizaci Digitální technické mapy mezi Magistrátem města a externími správci sítí (ZČE, ČESKÝ TELECOM, ZČP). Výsledkem bylo jednomyslné vyslovení podpory této aktivitě. Primární cílem se stalo pořízení mapy povrchové situace na území města ve 3. třídě přesnosti. Pro město Plzeň z toho plynula nutnost zmapovat svůj stav dat, stav digitálních i analogových podkladů a datových toků nejen v městském GIS ale i u městských správců sítí (SIMP, Vodárna a.s., Plzeňská Teplárenská a.s.,…).

2000
Výběrové řízení na db sklad a mapového klienta

Rok 2000 je rokem hledání řešení poskytnutí geografických dat širokému počtu uživatelů (cca 800 potenciálních klientů) vedlo k vypsání výběrového řízení na Databázový sklad geografických dat s WWW klientem s požadovanými funkcemi: vytvoření skladu všech grafických dat, převod stávajících dat, možnost vlastního ovládání a úprav datového modelu skladu, on-line aktualizace, řešení pro Intranet/Internet, atd. Vybrána byla firma GEOVAP, spol. s r. o.

2001
Nasazení produktů GeoStore a GSWeb

V roce 2001 proběhlo zavedení technologické linky pro správu, pořizování a udržování dat digitální technické mapy a přijmutí metodických pokynů pro její aktualizaci. Přechod na nový ISKN výrazně zasáhl i chod GIS, který využívá aktualizovanou katastrální mapu jako hlavní podkladovou vrstvu. Katastrální úřad vyhlásil nové podmínky a ceníky pro poskytování dat. SVSMP zřídila několik grafických pracovišť na pasportizaci dat, protože má ve své správě většinu majetku, který svým charakterem patří do GIS. Spolu s rozšiřováním datového modelu GeoStore o další vrstvy a vylepšováním funkčnosti probíhala intenzivní kampaň prostřednictvím školení k jednotlivým funkcím aplikace GSWeb pro potenciální uživatele z řad úředníků města. V důsledku sjednocení databázového prostředí pro GIS a pro registry města (Komplexní datová báze) se migrovala data z databázového skladu GeoStore v Oracle do Microsoft SQL Serveru. GSWeb se stává jednotným grafickým klientem k jiným aplikacím. Došlo k propojení GSWebu se SAP R/3 (modul údržba).

2001
SITmP začíná pořizovat DTM

Spolupráce se správci inženýrských sítí byla realizována na základě dvoustranných smluv (SITMP – správce). SITMP poskytovala (DRM+DKM) výměnou za průběhy sítí správce. Přechodem na ISKN v roce 2001 se zintenzívnily snahy o vytvoření Sdružení správců sítí. To se nepodařilo založit, protože jednotliví členové sdružení nemohli využívat DKM ve svých informačních systémech. Vzhledem k nejasnému postoji správců sítí se SITMP rozhodla začít s pořizováním DTM sama na základě geodetických zaměření uložených v archivech odborů MMP. Vyústěním těchto snah bylo zakoupení směrnice a úspěšné nasazení systému pro pořizování a správu dat DTM GEOARCHIV spolu s technologickou linkou TECHLINE od firmy GEOVAP s.r.o.

2002
Data od správců sítí

SITMP dále aktualizuje mapu povrchové situace z geodeticky zaměřovaných digitálních dat. V květnu 2002 dostala SITMP od města pravomoc k uzavírání dvoustranných smluv o spolupráci na tvorbě DTMM, kterou správci akceptují. Správci sítí poskytují svá data do DTMM 2x ročně výměnou za mapu povrchové situace.

2002
Internetové stránky GIS města

Na začátku roku 2002 vznikají internetové stránky o GIS města. GIS města Plzně získal na konferenci ISSS v Hradci Králové 1. místo v celostátní soutěži Geoaplikace roku 2001 v kategorii “Města a obce”. V průběhu roku Katastrální úřady začaly předávat data v novém výměnném formátu. Pro nový datový model začaly vznikat importovací nástroje a nové “prohlížečky” dat Katastru nemovitostí. Pro připravované přisloučení obcí k Plzni se pořizovala vektorová DRM (UMO9 a UMO10). Byla dokončena implementace Správy sídelní zeleně do datového modelu GeoStore. GeoStore byl rozšířen na organizaci PDT, a.s. Byla pořízena rastrová data: leteckých snímků 2002 a 1945, Základní mapa ČR 1:10 000 a PK stav katastrální mapy. V HTML stránkách Energetické koncepce dochází k zveřejnění mapové části v aplikaci GSWeb. Testuje se možnost on-line zobrazování všech zadaných informací o dopravní uzavírce v HTML stránce s automatickým zobrazením uzavírky v mapě.

2003
ESRI na MMP

V roce 2003 byl GIS města prezentován na konferenci GIS SEČ a semináři GIS Day na ZČU. V rámci povodňového daru dostala SITMP od firem ARCDATA a ESRI systém ARCGIS 8, který je využíván k podpoře GIS města a doplňuje jeho funkčnost. V GSWebu přibyla možnost tematizace dat a schopnost zobrazovat liniové prvky v uživatelském stylu čáry, což zvyšuje přehlednost a odpovídá to symbolům technické mapy. Došlo k uvedení mapového rastrového serveru do provozu. V průběhu roku 2003 Katastrální úřady začaly předávat data v novém výměnném formátu ve verzi 2.4 a 2.5. Nadále pokračoval testovací provoz všech aplikací Komplexní datové báze. V rámci prezentace města existují HTML stránky dynamicky generované přímo z databáze GIS (odpadové hospodaření a uzavírky komunikací se seznamy lokalit, z nichž je možno přímo volat GSWeb a lokalizovat konkrétní stanoviště). Byl zajištěn doprodej Atlasu ortofotomap 1998 započaly přípravy k vytvoření nové publikace Atlasu.

Geoaplikace GIS

2003
Tvorba DTM

V průběhu roku 2003 nadále pokračovalo pořizování digitální technické mapy – povrchové situace z geodeticky zaměřovaných dat v digitální podobě. SITMP získala na základě uzavřených smluv o spolupráci další data z archivů jednotlivých správců sítí – ZČE, ZČP a také od SIMP (např. při identifikaci dešťové kanalizace na území městské části ÚMO 3).
Stavební úřady byly 2x během roku informovány o průběhu tvorby a aktualizaci dat. V lokalitách, kde je již zaměřena povrchová situace, docházelo k předávání digitálních podkladů geodetům nebo investorům. Geodetická zaměření jsou postupně zpracovávána a začleňována do DTM.

Vzhledem k nekoordinovanému postupu je u DTMM běžné, že lokality v minulosti zaměřené v rámci projektů, investičních akcí atd. různých subjektů se zčásti překrývají a přitom se neshodují. Z toho vyplývá, že pro “sjednocenou” DTMM je potřeba korektními metodami geodézie a počítačové grafiky definovat jeden společný polohopis i v takovýchto lokalitách.

2004
Změna ve zpracování geodetických zakázek

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2004  SITMP realizovala výběrové řízení na pročištění kresby povrchové situace DTM. Doposud byla převzatá data zpracovávána a ukládána do databáze nezávisle na ostatních zakázkách. V roce 2004 došlo k napojení kresby v místech styku více zakázek či k pročištění duplicitních dat. Od tohoto okamžiku jsou přebíraná data zpracovávána na SITMP tak, aby kresba byla bezešvá a topologicky „čistá“.

2004
Novinky v KM a nová data GIS

V roce 2004 byla schválena Pravidla pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, která definují jednotný postup při poskytování GIS dat. Aplikace GSWeb verze 3.00j byla nahrazena verzí 3.50. Katastrální úřad vyhlásil DKM na území Křimice. Verze výměnného formátu poskočila na číslo 2.8. Přebírání změnových vět umožnilo zobrazení časových řezů katastrální mapy se stavem ke zpětnému datu. Pro potřeby šetření majetkových vztahů byly naskenovány katastrální mapy v okolí města (např. Chotěšov, Líně aj.). Byly zakresleny vybrané parcely zjednodušené evidence. K informacím z Katastru nemovitostí v digitální podobě se uživatel MMP dostane třemi způsoby: prostřednictvím “Nahlížení do KN”, “Dálkového přístupu” a aplikace “Registru nemovitostí KDB”. Ke konci roku proběhla výběrová řízení na pročištění grafické vrstvy povrchové situace technické mapy, na vytvoření 3D budov s texturami a na prezentaci 3D modelu města. Byl dokončen Povodňový model města. Za rok 2004 zaznamenal GIS města další rozvoj, obohacení o nové projekty a zajímavé datové vrstvy pro turistiku, životní prostředí, byla revidována vrstva MHD a IDP, doplněna vrstva budov a přidány další tematizace. Pro prohlížení dat přibyl nový tenký HTML klient. Byl vydán nový “Atlas ortofotomap Plzeň a okolí”.

Aplikace GSHTML

2005
Digitální technická mapa

V roce 2005 bylo provedeno pročištění povrchové situace v místech styku více zakázek. Od té doby je metodickým pokynem zabezpečeno rutinní napojování kresby, což ale prodlužuje zpracování zakázky. Dále byla zjednodušena směrnice pro pořizování DTM, zejména pokud se týká počtu prvků a jejich symbologie. Za rok 2005 bylo zpracováno 664 zakázek čítajících přibližně 15700 grafických prvků povrchové situace.

Aktualizace inženýrských sítí probíhala v roce 2005 a 2006 na základě dat dodaných jednotlivými správci s půlroční periodou. V lokalitách, kde je již zaměřena povrchová situace, docházelo k předávání digitálních podkladů geodetům nebo investorům. Geodetická zaměření jsou postupně zpracovávána a začleňována do DTM.

2009
Nový mapový portál a prohlížeč Marushka

V roce 2009 byl nahrazen GIS portál novým Mapovým portálem města Plzně. Došlo ke zpřehlednění stránek rozdělením všech dostupných map do šesti tématických kategorií (doprava, turistika, služby, životní prostředí, územní členění, historické mapy). Na novém portálu nechybí upoutávka na nové mapy nebo sekce nejpoužívanějších map, která se mění podle potřeb uživatelů. Nový web využívá redakční systém s operativní správou obsahu webu a do budoucna ho umožní propojit s obsahy webových prezentací dalších organizací města. Nové mapové projekty vznikají již pouze v novém mapovém prohlížeči Marushka.

Mapový portál 2009 - 2020

2009
Digitální technická mapa

V roce 2009 nadále dochází ke zpracovávání zakázek na základě vnitřního metodického pokynu města Plzně a k aktualizaci inženýrských sítí z dat dodaných externími správci sítí.

Celkem bylo v roce 2009 zpracováno 580 zakázek. Rychlost pořizování povrchové situace se zpomalila z důvodu odchodu pracovníka z oddělení GIS. Toto místo pro pořizování dat do DTMM již nebylo personálně obsazeno, a proto došlo ke zpomalení ve zpracovávání zakázek. Přednostně jsou zpracovávány větší důležité akce a zaměření veřejných osvětlení pro SVSMP.

2010
Spojení SITmP s GIS Plzeňské teplárenské a.s.

V roce 2010 přešlo pod SITmP oddělení GIS Plzeňské teplárenské a.s. včetně tří pracovníků. Oddělení GIS tak spravuje (zákres sítí, vyjádření k sítím, poskytování dat, vytýčování sítí)  od tohoto roku nejen optickou síť MISNET, ale také rozvody Plzeňské teplárenské a.s.
Mapový portál získal ocenění v soutěži Zlatý Erb.
Na konci roku 2010 došlo k ukončení provozu mapového prohlížeče GSHTML.

Zlaty Erb

2011
Nové technologie při pořizování DTM

Nová technologie začala být používána na počátku roku 2011, kdy proběhl upgrade GeoStore V5 na V6 a došlo ke změně technologické linky ARCHIVu v prostředí V6. Tato změna byla ukončena v březnu 2011 a dochází k nastartování aktualizace povrchové situace technické mapy.

Do doby upgradu (stav k 18.3.2011) bylo v povrchové situaci zakresleno 259 237 prvků z celkem 6507 předaných zakázek (geodetických zaměření).

V roce 2011 byla SITmP zveřejněna poptávka na vytvoření pilotního mapového listu DTMM se souvislým pokrytím povrchovou situací.

2012
Pilotní plošné zpracování DTM na mapovém listu 8-3/13

Na pilotním území 1 mapového listu PLZEŇ 8-3/13 v měřítku 1:1000 (31,25 ha) byla kompletně vytvořena povrchová situace technické mapy ve 3. třídě přesnosti, S-JTSK a Bpv. Podmínkou bylo využití stávající kresby a „napojení“ nového zaměření do bezešvé povrchové situace a na hranách sousedních mapových listů.

Základní metodou tvorby mapy povrchové situace byla zvolena metoda letecké digitální fotogrammetrie (datum snímkování: 16.10.2011, velikost pixelu ve skutečnosti: 7cm). Touto metodou bylo pořízeno kolem 95% všech nových dat (celkem 6033 prvků) a 5% (101 prvků) bylo pořízeno standardními geodetickými metodami. 564 prvků bylo převzato ze stávající DTMM.

2012
Digitální mapa veřejné správy

6.3.2012 město Plzeň na základě usnesení Rady města Plzně č. 277 přistoupilo k Memorandu o partnerství při přípravě a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje – část Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Digitální technickou mapu chce Plzeňský kraj vytvářet na základě podepsaného partnerství a spolupráce mezi Plzeňským krajem, obcemi, správci inženýrských sítí a dalšími orgány státní správy a samosprávy.

2013
Přechod vedení DTM ze SITmP na Plzeňský kraj

Na základě přistoupení do projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje přestala SITmP k 1.7.2013 aktualizovat povrchovou situaci Digitální mapy města Plzně. Povrchová situace DTMM včetně nezpracovaných zakázek byla předána na pracoviště pro zpracovávání DMVS PK. V době předání se v DTMM nacházelo 387 106 prvků z celkem 7932 zpracovaných zakázek (6386 zakázek bylo aktivních).

DTM je od roku 2013 vedena Plzeňským krajem na základě Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Plzeňským krajem, obcemi, správci inženýrských sítí a dalšími orgány státní správy a samosprávy. Smlouva byla podepsána dne 27.11.2013.

2013
Ukončení provozu aplikace GSWeb

Aplikace GSWeb byla hlavním mapovým prohlížečem v prostředí městského webu do 8.7.2013, kdy byl jeho provoz ukončen a byl plně nahrazen mapovým prohlížečem Marushka.

GSWeb

2014
Správa DTM předána kraji a další plošné doměření lokalit

Předaná data DTMM byla konsolidována a vznikla mapa účelové povrchové situace DTM PK. Zaměření pro zakázky města jsou předávána podle provozní dokumentace DTM PK. Stavebníci mohou do vydání potřebné vyhlášky o vedení DTM i nadále předávat zaměření na SITmP, která data předává do zřízeného modulu Zakázka DTM PK.

Veřejnou zakázkou Plzeňského kraje došlo k plošnému doměření povrchové situace západní části Plzně. Zároveň byla zadána veřejná zakázka SITmP na plošné doměření povrchové situace jižní části Plzně.
Do DTM PK byly zveřejněné WMS služby povrchové situace PK a sítě správců (ČEZ, Telefónica, RWE)

2015 - 2020
Další plošné doměření DTM na území města

V roce 2015 byla zveřejněna data ze zakázek na doměření jižní části města (SITmP) a byly vyhlášeny nové veřejné zakázky na doměření chybějících částí města na jihu města. Jednotlivé lokality byly plošně mapovány až do roku 2020, kdy byla Plzeň plošně pokryta Digitální technickou mapou (s výjimkou areálu Pivovaru). 

Domereni lokalit 2018

2016
Elektronické podání žádosti o průběhu sítí VFE

Služba VFE elektronického podání žádosti o vyjádření k průběhu sítí na území města Plzně umožňuje hromadné zaslání žádosti zvoleným správcům infrastruktury. Cílem služby je je poskytnout žadateli hromadné rozeslání jedné žádosti o vyjádření k průběhu sítí na více pracovišť správců infrastruktury elektronickou formou.

V roce 2018 k této službě přibyla ještě služba na portále Plzeňského kraje: Utility Report, která má ale jistá omezení.

2017
Obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy

Město Plzeň vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy obce s účinností od 1.9. 2017, čímž se změnila pravidla pro stavebníky, geodety a stavební úřady.

Stav DTM 2017

2017
Opendata

Oddělení GIS  zpřístupnilo 127 datových vrstev formou Opendat. Více informací zde.

2017 - 2020
PoliVisu

Cílem projektu Polivisu je vyvinout automatizovanou webovou službu, která dokáže na základě dopravní situace a se zohledněním mimořádných událostí, jako je dopravní nehoda nebo třeba hokejové utkání, namodelovat dopravní situaci pro nadcházející hodiny a která bude koordinovat stavební činnosti omezující dopravu. K tomu bude využita aplikace dopravního modelování Traffic Modeller. Dalším cílem projektu je zpřesnění dopravního modelu dopravy a zpřístupnění datových informací o reálném provozu pro navigace a jako open data.
Město Plzeň je jedním z pilotních měst projektu PoliVisu které získalo grant z programu HORIZONT 2020 (dotační program EU zaměřený na vývoj a výzkum).

Traffic Modeller

2018
Sloučení Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky

Dne 31.10. 2018 došlo ke sloučení společností Plzeňská teplárenská, a.s. (PT) a Plzeňská energetika a.s.
Společnost Plzeňská energetika a.s. (PE) zaniká a jejím univerzálním právním nástupcem se tak stává společnost Plzeňská teplárenská, a.s.
Správa informačních technologií města Plzně (SITMP) provádí vyjádření k optice SITmP a k sítím Plzeňské teplárenské a.s. Po sloučení Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. se nově bude vyjadřovat i k sítím bývalé Plzeňské energetiky a.s.

2019
Pasport hřbitova Starého Plzence vyhrál v kategorii Smart City soutěže Zlatý erb

Starý Plzenec zvítězil v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba s mapovou aplikací, která zobrazuje detailní plán hřbitova a propojuje grafické zobrazení hrobových míst s pasportním systémem správy hřbitova. Aplikace byla vytvořena oddělením GIS ve spolupráci s Městským úřadem Starý Plzenec.

Hřbitov Starý Plzenec