Open data

Datům říkáme otevřená (open data), pokud jsou bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Oddělení GIS nabízí k volnému stažení data na stránkách https://opendata.plzen.eu/ v sekci GIS.

Otevřená data z GIS města Plzně

Na portále otevřených dat v sekci GIS je k dispozici aktuální seznam datových sad. Kromě souborově uložených dat zde naleznete také data veřejně publikovaná v našich mapových projektech.

Vybraná data jsou nabízena ke stažení ve vektorových formátech DGN, DWG, SHP, v případě rastrových dat ve formátu ECW a výstupy z on-line sumářů ve formátu CSV. Na uvedené stránce je možné vyhledávat data podle názvu, filtrovat podle kategorie dat nebo podle formátu dat.

Data jsou poskytována ve strojově čitelných formátech pod licencí Open Data Commons Open Database License (ODbL), pokud není uvedeno jinak. Podrobnosti k licenčním podmínkám užití dat a výstupů lze najít na http://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/licencni-podminky/.

Pro koho jsou data určena

Data jsou určena pro všechny odběratele, tj. studenty, geodety a projektanty zpracovávající zakázky města nebo zakázky vlastní. Otevřená data si může každý rovnou stáhnout a použít pro vlastní tj. komerční i nekomerční účely v souladu s licenčními podmínkami.

Doposud žadatel o data odesílal na oddělení GIS SITMP jednotlivé žádosti o data a výstupy z GISu města Plzně podle “Pravidel pro poskytování dat”. Oddělení GIS vyřizuje více než 50 žádostí o data ročně. Nově, pokud data jsou zařazena mezi otevřená, dochází ke zjednodušení procesu získávání dat.

Většina nabízených Opendat je k dispozici k prohlédnutí v tematických mapových projektech (jako například Turistika, Životní prostředí, Doprava aj.)

Pokud nenajdu datovou sadu k prohlédnutí

V případě, že datová sada není samostatně k dispozici v žádném mapovém projektu k nahlédnutí, jsou data k dispozici pouze v GIS databázi a s daty se pracuje pouze prostřednictvím software GeoStore. Z tohoto prostředí se data exportují.
Data zařazená do Open dat jsou k dispozici zdarma ke stažení na Portálu otevřených dat v souladu s Licenčními podmínkami

Další rozvoj projektu

Nabídka otevřených dat se bude postupně rozšiřovat o více datových sad a další formáty. Do budoucna bychom chtěli připravit nástroje pro poloautomatické exporty datových sad na základě předpisů s atributy, aby mohlo docházet k častější aktualizaci nabízených dat. V současné době jsou data aktuální k datu svého exportu, který je vždy u dat uveden.

Vaše náměty a připomínky je možné zaslat na adresu sluzbygis@plzen.eu.

Ukázka Otevřených dat ze sekce GIS na webovém portálu.

Ukázka datové sady otevřených dat ke stažení v různých nabízených formátech.

Ukázka datového zdroje datové sady otevřených dat

Ukázka Sumářů s on-line popisnými výstupy z GIS databáze na území Plzně.

 


Dostupná data

V databázi GIS města Plzně jsou vedeny stovky grafických vrstev (map), které jsou tematicky členěny do kategorií. Na aktualizaci dat se podílí pracovníci z různých organizačních složek města a změny jsou okamžitě promítnuty v mapových projektech prohlížeče MARUSHKA.

Pro celkový přehled o všech geografických datech na mapovém portálu vznikla tabulka Dostupná data, která přehledně zobrazuje seznam datových sad a podrobné informace o aktuálnosti, původu grafických dat a hlavně jejich přístupnosti pro veřejnost formou Otevřených dat nebo možnosti zobrazení těchto dat v mapovém projektu.

Dostupná data GIS

Tabulka dostupných dat z databáze GIS včetně odkazu na jejich volné stažení či prohlédnutí