O nás

Oddělení GIS Správy informačních technologií se stará o prostorová data a mapy města Plzně. Na mapovém portálu prezentujeme celou řadu mapových aplikací, které přehlednou formou zobrazují důležité informace, pomáhají a usnadňují každodenní život obyvatel Plzně i zaměstnanců městských organizací.
Naše mapy a služby pomáhají ve veřejné správě úředníkům, studentům, dále projektantům, architektům, stavebníkům, ale také široké veřejnosti.
Díky našim znalostem a dlouhodobé zkušenosti přicházíme s mnoha technologickými inovacemi podporujícími rozvoj chytrého města.

Kdo jsme

Mapový portál je místo, kde nabízíme mapy pro veřejnost, ale také speciální aplikace pro konkrétní řešení (například Plzeňskou teplárenskou a.s., Magistrát města Plzně a jeho organizace, Krizové řízení aj.) a informujeme o novinkách z prostředí map a mapových aplikací města. Zároveň nabízíme služby v oblasti práce s prostorovými daty; publikujeme vybraná data formou Opendat, poskytujeme data pro projektanty a architekty, tiskneme mapová díla aj.
Staráme se o inženýrské sítě města:

  • optickou síť MISNet Správy informačních technologií města Plzně a
  • rozvody Plzeňské teplárenské a.s.

Provádíme zákres sítí do geografického informačního systému (GIS) města, poskytujeme vyjádření k sítím a projektové dokumentaci od těchto dvou správců a v případě potřeby tyto sítě vytyčujeme v terénu.

V rámci našeho oddělení řešíme celou řadu projektů, které se týkají map a prostorových dat, jako například 3D modelování města, vizualizaci intenzity dopravy ve městě, vedení digitální technické mapy města, povodňový model města aj.

Naše projektyCo je GIS

Geografický informační systém

Na této stránce by mělo také zaznít, co to vlastně ten GIS je.
Většina objektů, jevů a činností v reálném světě se vztahuje k určitému místu. Tyto objekty se vyskytují v daném prostoru společně s mnoha dalšími a navzájem se ovlivňují. Proto je znalost umístění a vzájemných prostorových souvislostí mezi objekty velmi významná a může sehrát důležitou roli v řadě oborů lidské činnosti a v různých rozhodovacích procesech. V souvislosti s těmito objekty a jevy  (a popisnými informacemi o nich) řešíme každodenně řadu otázek (jak se dostat z místa A do místa B při dlouhodobé uzavírce, kde se nachází úřad nebo knihovna, kde se kříží inženýrské sítě apod.), na které nám pomáhají odpovědět geografické informační systémy (GIS).

Geografický informační systém (GIS) je technologie a nástroj, který používá a zpracovává údaje polohově vázané k povrchu Země, je schopný pracovat s digitálními mapami i s popisnými databázemi, propojit prostorové (grafické) a popisné (negrafické) databázové údaje, vyhodnocovat požadavky, které kombinují klasické databázové dotazy s geografickými údaji, vyhledávat a analyzovat databázové údaje prvků a výsledky pak přehledně zobrazit ve formě mapových výstupů, sestav, apod.

TechnologiePraktické užití GIS je různorodé

ve státní správě a samosprávě (evidence majetku, parcel, nemovitostí)

při plánování dopravy (sledování pohybu vozidel, rozvoj infrastruktury)

pro správu inženýrských sítí (technické sítě, energetika, evidence majetku)

v kartografii (digitální zpracování map)

v urbanismu (např. tvorba územního plánu, strategického plánu)

v ekologii (ochrana krajiny, odpady)

pro integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, policie)