Předávání dat pro DTM PK

Město Plzeň vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce o vedení technické mapy obce s účinností od 1.9. 2017. Tím se připojilo k dalším obcím Plzeňského kraje, které již vydanou vyhlášku mají a podílejí se na pořizování účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTM PK).

Přebírání geodetických zaměření pro Digitální technickou mapu PK

Přebírání geodetických zaměření DTM Správou informačních technologií města Plzně bylo plně nahrazeno Přebíráním geodetických zaměření pro DTM PK od 1.9.2017.

Pro tvorbu a aktualizaci Digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTM PK) potvrzuje Správce technické mapy (GEOREAL spol. s r.o.) převzetí geodetické dokumentace (digitálních dat – Zaměření skutečného provedení stavby).

Při přebírání zakázky geodetické dokumentace objednané stavebníkem je nutné vyžadovat potvrzení od Správce DTM Plzeňského kraje o akceptaci zakázky. Potvrzení bude vystaveno ve formě „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ s hodnotou položky „Akceptováno: ANO“ a bude vyžadováno při zaměření skutečného provedení stavby.
Toto potvrzení se vydává pro:

 • kolaudační řízení pro stavební úřady (Stavební úřady MO1-10, OSS MMP)
 • telekomunikační stavby (správce městského majetku – SVSMP)
 • správce technického vybavení (SVSMP, SITmP, PT a.s., PMDP a.s., Vodárna a.s….)
 • městské investory (MMP, ÚMO, ÚKRMP, ….)
Akceptační protokol DTM PK

Ukázka Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje

Podrobné pokyny a postupy (pro stavebníky, pro geodety, pro projektanty a informace pro stavební úřady) jsou uvedeny níže a ve veřejných dokumentech na portálu DTM PK.


Informace pro stavební úřady

Stavební úřad požaduje po stavebníkovi předložit „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ .

 1. u stavby, na kterou se vyžaduje stavební povolení v souladu s § 108 Stavebního zákona,
 2. u stavby, která podléhá ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s § 104 Stavebního zákona.

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro stavební úřady.


Informace pro stavebníky

Povinnosti pro zakázky města

V souladu s provozní dokumentací DTM PK, k jejímuž dodržování se město zavázalo, je nutné upravit od 1.7.2017 zadávací podmínky pro zakázky města a jeho organizací. Změny se týkají:

 • vydávání podkladů pro geodetická měření a zpětné přijímání zpracovaných geodetických měření
 • pořizování geodetických podkladů pro projektovou a koncepční činnost

Při objednávání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby) je tedy nutné zajistit realizaci zakázky v souladu s provozní dokumentací DTM PK.
Podmínky, které se vztahují na Město, jako partnera projektu jsou shrnuty v Pokynech pro zadávání geodetických prací (PDF, 650 kB).

Úprava zadávacích podmínek se týká všech zakázek města a jeho organizací:

 • spravující městský majetek
 • spravující technické vybavení (SVSMP, SITmP, PT a.s., PMDP a.s., Vodárna a.s….)
 • městských investorů (MMP, ÚMO, ÚKRMP, ….)

Pokyny pro stavebníky

Od 1.9.2017 budou stavebníci povinní doložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM PK. Průkazným dokladem o převzetí je „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ s hodnotou položky „Akceptováno“: „ANO“.

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro stavebníky.


Informace pro geodety

Geodeti, kteří zpracovávají zaměření na území Plzeňského kraje, budou muset postupně předávat data prostřednictvím zřízeného Modulu Zakázka, který kromě jiného slouží k výdeji stávajících dat a k nahrání dat nově zaměřených. Geodet bude povinen se na stránkách : http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/ nejprve zaregistrovat, poté požádat o výdej dat a zaměřená data předat zpět podle požadovaných pravidel předání (třída přesnosti, formát symbologie aj.).

Podrobné pokyny a postupy jsou uvedeny v Pokynech pro geodety.