Big Data z dopravních detektorů dávají informace o intenzitě dopravy

Na území města se nachází přibližně 1000 dopravních detektorů, které neustále snímají informace o dopravě. Jedná se o indukční smyčky, které jsou umístěny pod povrchem vozovky, do předem vyřezané spáry v jízdním pruhu. Přejetím smyčky vozidlem dochází ke změně indukčnosti a tato změna je zaznamenána, vyhodnocena a dále zpracována. Indukční smyčky jsou citlivým a spolehlivým zařízením k detekci přítomnosti vozidel. Jednotlivé dopravní parametry a hodnoty získané prostřednictvím indukčních smyček jsou využívány k znázornění intanzity dopravy v daném místě, mohou sloužit ke statistickým účelům o počtu vozidel, nebo jsou tato data využívána ke kalibraci dopravního modelu.

Data z dopravních detektorů jsou do naší databáze pořizována od 28. 2. 2017. Každý detektor poskytuje údaje o intenzitě a obsazenosti každých 90 sec. a do současné doby tak byla do naší databáze zaznamenána téměř miliarda záznamů. Jedná se o velké objemy dat, tedy o tzv. Big data, která je třeba dále zpracovávat.


Obr.1 Dopravní detektory ve formě indukční smyčky

Detektory a profilové úseky v mapové aplikaci Doprava

Data z dopravních smyček jsou agregována do tzv. profilů. Jedná se o sdružování dat ze senzorů snímající stejný směr jízdy z různých jízdních pruhů. Profily tak představují skutečný počet aut jedoucí po komunikaci stejným směrem. Aby byla informace o počtu aut projíždějící daným profilem lépe zobrazitelná, nahrazuje se bodové místo profilu linií – úsekem ve směru komunikace od místa detektorů zpět k předcházející křižovatce. V současné době vedeme ve městě 307 takovýchto profilových úseků, které vizualizují intenzitu dopravy nejvýznamnějších dopravních lokalit ve městě.

Umístění dopravních detektorů a profilové úseky zobrazuje mapový projekt Doprava umístěný na adrese https://gis.plzen.eu/doprava/.

Zobrazení dopravních detektorů, profilů a profilových úseků se provede zapnutím příslušných vrstev v kategorii Dopravní objekty (viz obrázek 2).


Obr. 2: Ukázka zobrazení detektorů a profilových úseků v mapové aplikaci Doprava

Data detektorů volně ke stažení jako OpenData

Dopravní detektory poskytují údaje o intenzitě a obsazenosti každých 90 sec. Data z dopravních detektorů tak představují 40 MB dat za den.

Ve formě CSV tabulek jsou k dispozici 2 sady dat dopravních detektorů obsahující například informace o intenzitách na hlavních křižovatkách, všechna data z detektorů za posledních 14 dnů, vazby mezi dopravními detektory a profily a další data.

Vyhledání dat z dopravních senzorů na stránkách OpenDat je nejjednodušší přes zadání hledaného výrazu “detektory” do vyhledávacího okna v horní části obrazovky (viz obr 3.)


Obr. 3 Vyhledání datových sad dopravních detektorů na portálu OpenDat města Plzně

 

Kromě dat z detektorů je možné v rámci OpenDat stáhnout také umístění dopravních detektorů (profilů) a jejich znázornění ve formě profilových úseků, tak jak je zobrazuje výše zmíněný projekt Doprava. Data je možné stáhnout ve formátu DGN, DXF, GEOJSON, KML a SHP.


Obr.4 OpenData s možností stažení dat z detektorů, profilů a profilových úseků

Využití dat z detektorů v mapových aplikacích projektu PoliVisu

Problematikou dat z dopravních detektorů, to jest jejich získáváním, zpracováním, správnou vizualizací a dalším využitím se dlouhodobě zabývá evropský projekt PoliVisu, jehož součástí je i město Plzeň.

V rámci tohoto projektu (https://www.polivisu.eu/) spolupracuje město Plzeň s odborníky z celé Evropy a jedním z výsledků je využití těchto dat ve formě vizualizace intenzity dopravy ve městě. Data dopravních detektorů jsou agregovaná po hodině do jednotlivých profilových úseků a jsou vizualizována jako procentuální využití kapacity komunikace v dané hodině. Ve vyvíjených aplikacích je možné zobrazit data historická, v přípravě je zobrazení dat aktuálních a v rámci projektu vzniká také aplikace, která na základě dopravního modelu a předem známých dopravních omezení bude schopna zobrazit stav dopravy i v budoucnosti, experimentovat s dopravními omezeními a simulovat stav dopravy při různých dopravních opatřeních. O novinkách v těchto programech (technologicky zatím označovány jako Traffic Modeler a WebGLayer) vás budeme informovat v dalších článcích na našem mapovém portálu.


Obr. 5 Ukázka aplikace WebGLayer, která zobrazuje intenzity dopravy ve zvolených dnech a hodinách


Obr. 6 Ukázka aplikace Traffic Modeler umožňující vytváření dopravních opatření a simulaci dopravy.