Císařský otisk map stabilního katastru na území Plzně

Odkaz na mapovou aplikaci Mapa císařského otisku je umístěná na adrese: http://aplikace.plzen.eu/gis/mapaf.asp?r=87

Mapová sada císařských otisků stabilního katastru je ojedinělým souborem map velkého měřítka z období první poloviny 19. století, které vzniklo na území Rakouské monarchie. Společně se souborem indikačních skic a originály map stabilního katastru mají nedozírnou informační hodnotu o území pro řadu uživatelů z mnoha vědních disciplín. Mapové soubory pro naše území k nám byly delimitovány z archivů vídeňské dvorské správy po vzniku samostatného Československa v roce 1918. Sada císařských otisků je v současnosti uložena v Archivu Zeměměřického úřadu v Praze (ZÚ).

Projekt mapování pro založení stabilního katastru probíhal v sáhovém měřítku 1:2880 v ostrovním zobrazení po jednotlivých katastrálních územích. Pro řadu aplikací v projektech GIS a přehlednou vizualizaci je nutné vytvořit souvislé zobrazení mapových listů jednotlivých katastrálních území, geometrické vyrovnání graficky zaměřených a zobrazených katastrálních hranic. Webové mapové služby takto vzniklý souvislý rastr, lokalizovaný do závazného souřadnicového systému JTSK, umožní využít pro řadu aplikací (vývoj a využití území, architektonické a územně plánovací studie, vývoj komunikační a říční sítě, rozvoj zástavby městské aglomerace, změny územně správních jednotek apod).

Katastrální operát stabilního katastru s ohledem na rozsah, komplexnost a různorodost prací pro založení stabilního katastru můžeme rozdělit na:

•      měřický operát – obsahuje operát číselné triangulace (zápisníky měření a vyrovnání vodorovných úhlů, protokoly výpočtu a vyrovnání) a operát grafické triangulace po jednotlivých fundamentálních listech. Nalezneme zde i výsledné seznamy bodů bodového pole včetně topografických popisů. Součástí tohoto operátu jsou dále mapové sady sekcí přehledů observovaných směrů. Archiválie měřického operátu jsou uloženy v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) Zeměměřického úřadu.

•      operát popisu obecních hranic,

•      mapový operát podrobného měření polohopisu, vznikal postupně přímo v příslušné lokalitě v souladu s postupem mapovacích prací. Povinnou součástí byla indikační skica, originální mapa a rukopisná kopie originální mapy (císařský otisk).

•      písemný operát obsahuje soupis pozemků a jejich držitelů,

•      vceňovací operát

Operát popisu obecních hranic a mapová sada indikačních skic jsou uloženy ve Státním ústředním archivu v Praze.

Region “Velké Plzně” v současné době zahrnuje území 39 původních katastrálních obcí (katastrálních území). Podrobné měření polohopisu bylo provedeno v letech 1838-1839 a mapový operát na tomto území byl litograficky zpracován v letech 1840-1842. Území “Velké Plzně” je zobrazeno na 227 mapových listech v měřítku 1:2880.

Mapa Císařského otisku v projektu Staré mapy

Součástí projektu “Staré mapy” (http://gis.plzen.eu/staremapy) jsou kromě císařských otisků také “katastrální hranice z roku 1841”, tedy z období tvorby císařských otisků. Pro srovnání v mapové aplikaci naleznete také katastrální hranice současné.