Data ZABAGED a DMR 4G na území ORP Plzeň

Ze stránek Geoportálu ČÚZK byla získána polohopisná data ZABAGED a výškopisný Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) pokrývající území ORP Plzeň.

Datová sada ZABAGED

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) je komplexní digitální geografický model území České republiky (ČR), který je spravován Zeměměřickým úřadem.

Polohopis ZABAGED je spravován v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR, v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem. Od počátku existence ZABAGED (rok 1995) jsou objekty pravidelně celoplošně revidovány a aktualizovány. Na podkladě dat dálkového průzkumu Země, z veřejně dostupných zdrojů na Internetu, šetřením vybraných informací u místních orgánů veřejné správy a terénního místního šetření probíhá tzv. plošný (periodický) způsob aktualizace.

Polohopisná část ZABAGED obsahuje dvourozměrně vedené (2D) prostorové informace a popisné informace o

  • sídlech,
  • komunikacích,
  • inženýrských sítích a produktovodech,
  • vodstvu,
  • územních jednotkách,
  • chráněných územích,
  • vegetaci,
  • povrchu a terénním reliéfu.

ZABAGED je tvořen 117 typy geografických objektů. Podrobné informace o tomto díle a katalog objektů vedených v ZABAGED je k dispozici na stránkách ČÚZK.

Digitální model reliéfu 4. generace

Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. DMR 4G je určen k analýzám terénních poměrů regionálního charakteru a rozsahu, např. při projektování rozsáhlých dopravních a vodohospodářských záměrů, modelování přírodních jevů, apod. Podrobné informace o této datové vrstvě a průběhu aktualizace naleznete na stránkách ČÚZK.

Informace o dodaných datech pro Plzeň

Data ZABAGED a DMR 4G jsou uložena na síťovém disku IWEB ve formátech poskytnutých z ČÚZK. K dispozici jsou pro pracovníky Magistrátu města a jeho organizací. Na základě licenční smlouvy mohou být tato data poskytnuta projektantům pro zpracování zakázek pro město.

ZABAGED

Data ZABAGED byla dodána ve formátu shapefile (shp) rozdělených do jednotlivých tématických kategorií. Celkem 129 vrstev (shapefile) obsahuje kromě prostorové informace také atributové (popisné) informace k prostorovým jevům.

Rozsah a ukázka poskytnutých dat ZABAGED

Rozsah a ukázka poskytnutých dat ZABAGED

Data ve formátu shapefile nemají informaci o symbologii prvků. Na stránkách geoportálu ČÚZK se nachází připravená kartografická vizualizace dat ZABAGED v prostředích ArcGIS a QGIS.  Odkazy na kartografickou vizualizaci v prostředích ESRI a QGIS jsou umístěny v pravé části stránky.
Pro ArcGIS se na stránkách Geoportálu stáhne soubor ZIP, který obsahuje mxd projekt a pokud se tento mxd projekt nakopíruje do adresáře s daty ZABAGED, dojde po otevření mxd dokumentu v ArcGIS k vizualizaci data ZABAGED. Součástí staženého zip souboru s mxd souborem je také návod na práci s daty a jsou zde další toolboxy (nástroje v prostředí ArcGIS) pro práci s daty ZABAGED.

Získaná data ZABAGED jsou aktuální k roku 2013 a jižní část získaného území byla plošně aktualizována v roce 2017 (viz obrázek).

Stav aktualizace dat ZABAGED na ORP Plzeň

Stav aktualizace dat ZABAGED na ORP Plzeň

DMR 4G

Data DMR 4G byla dodána jako seznam souřadnic ve formátu xyz (čitelný – nekódovaný formát, který lze například otevřít i v notepadu). Celkem dodáno 202 souborů. Data pokrývají podobné zájmové území jako data ZABAGED (viz obrázek výše). Pomocí GIS nástrojů je možné z těchto dat vytvořit výškopisný model reliéfu (například TIN), rastrový digitální model reliéfu, výškové analýzy viditelnosti, sklonu, orientace na světové strany apod.

Data jsou aktuální k roku 2011, malá část dat k roku 2013 (viz obrázek).

Aktuálnost dat DMR 4G na ORP Plzeň

Aktuálnost dat DMR 4G na ORP Plzeň

Licenční podmínky užití dat

Výběr licenčních podmínek:

a)Poskytnuté digitální produkty ČÚZK může žadatel zveřejnit pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace nebo kartografického díla.
b) Podmínkou užití digitálních produktů je uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace produktu předcházející datu poskytnutí produktu.
c) Pokud žadatel zveřejňuje obrazy produktů v elektronické podobě, je povinen do rastrového obrazu souboru neoddělitelným způsobem vložit text „© ČÚZK“. Při každém posunu obrazu musí být viditelný a čitelný alespoň jeden tento text. Mimo oblast zobrazovaných dat musí být uveden text: „Podkladová data © ČÚZK“.

Více o podmínkách užití dat se dozvíte na stránkách Geoportálu ČÚZK: http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf