Data ZABAGED, DMR 5G, Geonames a další na území ORP Plzeň

Ze stránek Geoportálu ČÚZK byla v březnu 2023 získána:

 • polohopisná data ZABAGED,
 • výškopisný digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G),
 • výškopisný digitální model povrchu 1.generace (DMP 1G),
 • vrstevnice,
 • geodatabáze místopisných názvů Geonames.

Všechny datové sady svým rozsahem pokrývají území ORP Plzeň.

Datová sada ZABAGED

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) je komplexní digitální geografický model území České republiky (ČR), který je spravován Zeměměřickým úřadem.

Polohopis ZABAGED je spravován v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR, v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem. Od počátku existence ZABAGED (rok 1995) jsou objekty pravidelně celoplošně revidovány a aktualizovány. Na podkladě dat dálkového průzkumu Země, z veřejně dostupných zdrojů na Internetu, šetřením vybraných informací u místních orgánů veřejné správy a terénního místního šetření probíhá tzv. plošný (periodický) způsob aktualizace.

Polohopisná část ZABAGED obsahuje dvourozměrně vedené (2D) prostorové informace a popisné informace o

 • sídlech,
 • komunikacích,
 • rozvodných sítích a produktovodech,
 • vodstvu,
 • územních jednotkách,
 • chráněných územích,
 • vegetaci,
 • povrchu a terénním reliéfu.

ZABAGED je v současné době tvořen 139 typy geografických objektů. Podrobné informace o tomto díle a katalog objektů vedených v ZABAGED je k dispozici na stránkách ČÚZK.

Digitální model reliéfu 5. generace

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Dokončen byl k 30. 6. 2016 na celém území ČR. DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů, apod. Podrobné informace o této datové vrstvě a průběhu aktualizace naleznete na stránkách ČÚZK.

Digitální model povrchu 1. generace

Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G) představuje zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu ve formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu). Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Podrobné informace o této datové vrstvě a průběhu aktualizace naleznete na stránkách ČÚZK.

Geonames

Geonames obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek. Standardizované geografické jméno je vedeno v rámci popisných informací k cca 165 typům pojmenovaných geografických objektů. Geometrická reprezentace některých objektů Geonames se rovná objektu vedenému v ZABAGED®, k němuž se jméno vztahuje. Další část objektů, především pozemkové tratě, lesní pozemky a místní části sídel, má zjednodušenou geometrii korespondující s umístěním popisu ve státním mapovém díle (SMD) nebo katastrální mapě (KM). Podrobné informace o této datové vrstvě a průběhu aktualizace naleznete na stránkách ČÚZK.

Informace o dodaných datech pro Plzeň

Data ZABAGED, DMR 5G, DMP 1G,vrstevnic a  Geonames jsou uložena na síťovém disku IWEB ve formátech poskytnutých z ČÚZK. K dispozici jsou pro pracovníky Magistrátu města a jeho organizací. Na základě licenční smlouvy mohou být tato data poskytnuta projektantům pro zpracování zakázek pro město.

ZABAGED

Data ZABAGED byla dodána ve formátu shapefile (shp) rozdělených do jednotlivých tématických kategorií. Celkem 149 vrstev (shapefile) obsahuje kromě prostorové informace také atributové (popisné) informace k prostorovým jevům.

Rozsah a ukázka poskytnutých dat ZABAGED

Rozsah a ukázka poskytnutých dat ZABAGED

Data ve formátu shapefile nemají informaci o symbologii prvků. Na stránkách geoportálu ČÚZK se nachází připravená kartografická vizualizace dat ZABAGED v prostředích ArcGIS a QGIS.  Odkazy na kartografickou vizualizaci v prostředích ESRI a QGIS jsou umístěny v pravé části stránky.
Pro ArcGIS se na stránkách Geoportálu stáhne soubor ZIP, který obsahuje mxd projekt a pokud se tento mxd projekt nakopíruje do adresáře s daty ZABAGED, dojde po otevření mxd dokumentu v ArcGIS k vizualizaci data ZABAGED. Součástí staženého zip souboru s mxd souborem je také návod na práci s daty a jsou zde další toolboxy (nástroje v prostředí ArcGIS) pro práci s daty ZABAGED.

Získaná data ZABAGED jsou aktuální k 3/2023. K plošné aktualizaci došlo na území ORP Plzeň v roce 2020 (viz obrázek).

zabaged_2023

Stav aktualizace dat ZABAGED na ORP Plzeň

DMR 5G a DMP 1G

Data DMR 5G a DMP 1G byla dodána jako seznam souřadnic ve formátu xyz (čitelný – nekódovaný formát, který lze například otevřít i v notepadu). V obou případech bylo celkem dodáno 82 souborů. Data pokrývají podobné zájmové území jako data ZABAGED. Pomocí GIS nástrojů je možné z těchto dat vytvořit výškopisný model (například TIN), rastrový digitální model, výškové analýzy viditelnosti, sklonu, orientace na světové strany apod.

Data jsou aktuální k roku 2011 a malá část dat k roku 2019 (viz obrázek).

DMR_5G_aktualizace

Aktuálnost dat DMR 5G na ORP Plzeň

DMP 1G je na celém území Plzně aktuální k roku 2011.

Licenční podmínky užití dat

Výběr licenčních podmínek:

a)Poskytnuté digitální produkty ČÚZK může žadatel zveřejnit pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace nebo kartografického díla.
b) Podmínkou užití digitálních produktů je uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace produktu předcházející datu poskytnutí produktu.
c) Pokud žadatel zveřejňuje obrazy produktů v elektronické podobě, je povinen do rastrového obrazu souboru neoddělitelným způsobem vložit text „© ČÚZK“. Při každém posunu obrazu musí být viditelný a čitelný alespoň jeden tento text. Mimo oblast zobrazovaných dat musí být uveden text: „Podkladová data © ČÚZK“.

Více o podmínkách užití dat se dozvíte na stránkách Geoportálu ČÚZK: http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf