Doměření povrchové situace a kabelů veřejného osvětlení za finanční podpory Plzeňského kraje

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj vyhlásil pro rok 2019 dotační program s názvem „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ na jehož základě jsou poskytovány účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje obcím Plzeňského kraje. Cílem je zvýšení kvality datového fondu Digitální technické mapy Plzeňského kraje formou obnovy nebo nového mapování vybraných datových sad DTM.

Město Plzeň podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč z tohoto dotačního programu na realizaci projektů:

  • „Doměření povrchové situace DTM Plzně 2019“,
  • „Doměření veřejného osvětlení DTM Plzně 2019“.

Doměření povrchové situace DTM

Cílem projektu je pokrytí celého území města Plzně účelovou mapou povrchové situace (ÚMPS). Na základě pověření města SITMP vyhlásila a zrealizovala veřejné zakázky pro každý projekt zvlášť. Doměření ÚMPS bylo vyhlášeno v lokalitách, ve kterých chybělo plošné pokrytí povrchovou situací DTM. Jedná se o tyto oblasti:

Seznam mapovaných lokalit k plošnému doměření povrchové situace

Název části zakázky Výměra (Ha)
Část 1: Plzeň – Škodovka 92,4
Část 2: Plzeň – Hlavní nádraží ČD 55,1
Část 3: Plzeň – Černice, Černice závod, Černice zahrádky, Černice zahrádky 2 133,67
Část 4: Plzeň – Radobyčice 73,75
Část 5: Plzeň – Plzeňská teplárenská 41,41

 


Obr. 1 Mapa lokalit určených k plošnému doměření povrchové situace DTM za finanční podpory Plzeňského kraje v roce 2019

Zájemci o zakázku na plošné doměření specifikovaných lokalit soutěžili o každou lokalitu zvlášť a splněním kvalifikačních předpokladů a podle nabídnuté ceny byla pro každou oblast vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou. Veřejnou zakázku získala firma GEOREAL spol. s r.o. ve všech lokalitách.  Termín doměření a zmapování zadaných lokalit je do 31.prosince 2019.

Doměření veřejného osvětlení DTM

Nově vytyčeným cílem pro zkvalitnění Digitální technické mapy města je pořízení chybějících tras veřejného osvětlení (VO). Chybějící sítě VO budou trasovány, vytýčeny a následně geodeticky zaměřeny ve vybraných částech města a napojeny na stávající geodetické zaměření sítě VO. Tím dojde k pokrytí území geodeticky zaměřenou sítí veřejného osvětlení. V roce 2019 na základě pověření města, SITMP vyhlásila a zrealizovala veřejné zakázky na doměření VO v těchto lokalitách:

Seznam mapovaných oblastí k doměření kabelů VO

Název části zakázky Délka úseků VO a SSZ k doměření (m) Termín dokončení
Část 1: Červený Hrádek 100 30.9. 2019
Část 2: Radčice 941 31.10.2019
Část 3: Malesice 1279 30.11.2019
Část 4: Bručná, Čechurov 6554 31.1.2020
Část 5: Skvrňany 21423 30.6.2020
Část 6: Lobzy 9047 31.8.2020
Část 7: Újezd 2913 30.11.2019
Část 8: Nová Hospoda 3897 31.1.2020
Část 9: Božkov 3576 31.3.2020
Část 10: Křimice 7169 31.5.2020

 


Obr. 2:  Mapa lokalit určených k doměření tras VO za finanční podpory Plzeňského kraje v roce 2019

Zájemci o zakázku na doměření VO ve specifikovaných lokalitách soutěžili každou lokalitu zvlášť a splněním kvalifikačních předpokladů a podle nabídnuté ceny byla pro každou oblast vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou. Výsledkem veřejné soutěže bylo rozdělení lokalit mezi dvě firmy Alfa World s.r.o. a Geodézie TOPOS a.s., které se zavázaly k doměření VO v zadaných lokalitách v termínech uvedených v tabulce (viz výše).