Generel veřejných prostranství, aktualizace dat ÚSES, projekty dopravy, inženýrské sítě externích správců

Rádi bychom Vás seznámili se zpřístupněním nových mapových vrstev a funkcí v mapových prohlížečích Marushka a s novými informacemi týkající se GIS.

Odkaz na mapovou aplikaci Novinky jsou dostupné v souhrnném neveřejném projetu Správa.

Generel veřejných prostranství

Ve spolupráci se Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRmP) byl publikován Generel veřejných prostranství, který vymezuje veškerá veřejná prostranství na území města Plzně. Generel byl schválen RMP usnesením č. 1302 ze dne 1. 12. 2016.
Vrstva se nachází v kategorii Územní plánování > Generel veřejných prostranství.

Celý Generel veřejných prostranství má 4 obsáhlé mapové podklady (3 analytické a 1 návrhový výkres v rastrové podobě). Vymezení veřejných prostranství – návrh je zobrazeno ve vektorové podobě. Legendy jsou k dispozici v podobě informace u názvu vrstvy.

veřejná prostranství

Ukázka dostupných vrstev v kategorii Generel veřejných prostranství

Aktualizace dat ÚSES na ORP

Územní systém ekologické stability (zkráceně ÚSES) je definován zákonem o ochraně přírody a krajiny jako: „Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra coby prvky, které svým stavem a velikostí umožňují dlouhodobou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému, a biokoridory, jejichž hlavním smyslem je umožnění migrace organismů mezi jednotlivými biocentry.

Vrstva „ÚSES – ORP revize 2013“ obsahuje vymezení ÚSES, které zatím není závazné ve všech obcích území ORP, je postupně schvalováno v územních plánech. Z tohoto důvodu není zatím tato vrstva zpřístupněna veřejnosti. Informace o aktuálně závazném vymezení ÚSES lze zatím získat ve vrstvě Územní plány ORP (zákres ÚSES je součástí územních plánů).

V neveřejném mapovém projektu Správa došlo k úpravě vrstvy ÚSES – ORP revize 2013 (kategorie Životní prostředí a zeleň > Ochrana přírody). Nově se v této vrstvě zobrazují pouze prvky, které jsou celé mimo hranice obce Plzeň – město, nebo do něj částečně zasahují. Důvodem je schválení revize ÚSES na území města Plzně novým územním plánem. Data za město Plzeň se proto nacházejí v samostatné vrstvě ÚSES – město Plzeň.

ÚSES ORP

Vrstva ÚSES – ORP revize 2013 v projektu Správa

Projekty dopravy

Ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně proběhla aktualizace významných dopravních projektů na území města Plzně. Celkem bylo aktualizováno cca 50 projektů. Aktualizace se týkala zejména stupňů projektové přípravy a realizovaných dopravních staveb.

Data jsou dostupná v záložce Vrstvy, v kategorii Územní plánování > Projekty dopravy. Na kresbu funguje funkce informace na prvek (ikona v levém dolním rohu), která pokud je aktivní, zobrazí po kliknutí na konkrétní linii podrobnější informace o prvku – projektu dopravy (viz obrázek).

projekty dopravy

Projekty dopravy v aplikaci Marushka s informací na prvek

Inženýrské sítě externích správců

V neveřejném projektu Správa byly aktualizovány inženýrské sítě externích správců sítí:

  • Vodovodní a kanalizační síť Vodárny Plzeň jsou aktuální ke dni 21.2.2017.
  • Telefonní kabely CETIN (O2) byly předány k 21.10.2016.
  • Trasy plynu Innogy (dříve RWE) byly předány k 19.10.2016.
  • Rozvody elektřiny ČEZ byly předány k 7.11.2016.

Zmíněné vrstvy inženýrských sítí se nacházejí v kategorii Technická mapa a sítě > Inženýrské sítě neveřejné.

Nejaktuálnější stav sítí ČEZ, Innogy a O2 je možné si prohlédnout v rámci DTM PK v kategorii Technická mapa a sítě >Technická mapa PK (WMS). Zároveň byly vrstvy přejmenovány z RWE na INNOGY a O2 na CETIN.

Sítě externích správců

Ukázka vrstev inženýrských sítí externích správců

Významné krajinné prkvy

Na základě nového územního plánu Plzeň 2016 byla aktualizována vrstva Významné krajinné prvky (VKP)

Významné krajinné prvky jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb). Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. V Plzni je takto registrováno 70 významných krajinných prvků (podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb).

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

  • Ve veřejně přístupném projektu Životní prostředí naleznete vrstvu v kategorii: Ochrana přírody > Významné krajinné prvky
  • V neveřejném projektu Správa najdete vrstvu v kategorii: Životní prostředí a zeleň > Ochrana přírody > Významné krajinné prvky
  • Plochy významných krajinných prvků podle §3 a §6 na území Plzně jsou také součástí otevřených dat (tzv. opendat) a na těchto stránkách je možné data volně stáhnout ve formátech DGN, DWG a SHP. Více o otevřených datech v samostatném článku.
VKP 3

Plochy významných krajinných prvků podle §3 na území Plzně.