Licenční podmínky užití dat a výstupů

Jsou vymezená Pravidly pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně.

Obecná ustanovení

Odběratel se zavazuje dodržovat LICENČNÍ PODMÍNKY pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně.

 • Odběratel je povinen užít data a výstupy pouze v souladu s licenčními podmínkami. Souhlas s licenčními podmínkami potvrdí odběratel svým podpisem na podané žádosti (viz příloha č. 3 Pravidel), kterou je odběratel povinen doručit dodavateli.
 • Porušení licenčních podmínek a Pravidel je předmětem sankce. Výše sankce je stanovena Ceníkem.
 • Odběratel se zavazuje v případech, kdy předmět smlouvy (data a výstupy) je předmětem licenčního vlastnictví, užívaného SITmP na základě licenčních smluv s poskytovatelem licence, používat tuto část předmětu smlouvy v souladu s licenčními podmínkami, uvedenými v seznamu licencí a licenčních podmínek externích dodavatelů (viz níže).

Licence a licenční podmínky dat a výstupů z GIS města Plzně

Díla vzniklá s využitím dat a výstupů z GIS města Plzně opatří odběratel:

 1. v případě že se jedná o opendata – odkazem na licenci (ODbL) podle bodu 4 v Licenčních podmínkách pro poskytování dat a výstupů z datových souborů GIS města Plzně a také doložkou:„datový podklad © SITMP“ nebo logem SITMP a adresou http://mapy.plzen.eu .
 2. v případě, že se nejedná o opendata – vyznačením copyright „datový podklad © SITMP“ nebo logem SITMP a adresou http://mapy.plzen.eu.

Citace webu z GIS města Plzně

V případě využití dat z webových služeb SITmP je třeba uvést zdroj podle platných norem.
Ukázka citace:

SITMP: Mapový portál města Plzně [online]. SITMP: ©2016. Dostupné z: http://mapy.plzen.eu/

SITMP: Projekt Staré mapy. Mapový portál města Plzně [online]. SITMP: ©2016. Dostupné z: http://gis.plzen.eu/staremapy/

Seznam licencí a licenční podmínky externích dodavatelů

3D model Plzně 2020 | 3D model Plzně 2009 | Zabaged a DMR | Geonames | Ortofoto 2019 | Ortofoto 2017 | Ortofoto 2015Ortofoto 2013| Ortofoto 2011 |Ortofoto 2009| Ortofota 1938, 1972 a 1988 | Ortofoto 1945 | Plán Mapy.cz | Císařský otisk 1841

3D model Plzně 2020

Výběr licenčních ujednání:
Zhotovitel (Georeal spol. s r.o.) poskytuje licenci nabyvateli (SITmP) jako:

 • nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla;
 • licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
 • licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení bezúplatné podlicence či postoupení licence třetí osobě.
 • Objednatel musí zobrazit na internetu dílo nebo jeho vybrané části společně s údajem o autorství zhotovitele; tento údaj bude uveden ve formě © obchodní firma zhotovitele.

3D model Plzně 2009

Z poskytnuté licence (Georeal spol. s r.o.) vyplývají objednateli (ÚKRMP) následující oprávnění a závazky:

 • Dnem úplného zaplacení ceny za dílo vzniká objednateli trvalé právo k nekomerčnímu užívání předaných výstupů pro statutární město Plzeň, dále pak pro veškeré městem Plzní zřízené příspěvkové organizace, plně či podílově vlastněné obchodní organizace, nadace a sdružení, ve kterých je město Plzeň účastno.
 • Objednatel je oprávněn předat nezbytnou část dat jako podkladový materiál pro jiná zpracování a zakreslování, které budou prováděna pro objednatele třetími stranami. Objednatel zajistí, že tato data budou využita výhradně pro jeho potřebu a po využití budou vrácena nebo zničena. Za případné zneužití dat je právně odpovědný objednatel.
 • Objednatel je povinen na každý výstup, který není určen pro interní potřeby MMP, uvádět viditelným způsobem dodavatele dat ve formě dodaného firemního loga nebo popisem s vyznačením copyright © GEOREAL spol. s r.o.
 • Jakékoli jiné, zejm. komerční, využití odevzdaných dat bude řešeno následnou licenční smlouvou.

Zabaged a DMR 4G

a)Poskytnuté digitální produkty ČÚZK může žadatel zveřejnit pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace nebo kartografického díla.
b) Podmínkou užití digitálních produktů je uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace produktu předcházející datu poskytnutí produktu.
c) Pokud žadatel zveřejňuje obrazy produktů v elektronické podobě, je povinen do rastrového obrazu souboru neoddělitelným způsobem vložit text „© ČÚZK“. Při každém posunu obrazu musí být viditelný a čitelný alespoň jeden tento text. Mimo oblast zobrazovaných dat musí být uveden text: „Podkladová data © ČÚZK“.

Více o podmínkách užití dat se dozvíte na stránkách Geoportálu ČÚZK: http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky.pdf

Geonames

Z uzavřené smlouvy o užití Databáze geografických jmen ČR mezi ZÚ a SITmP vyplívají nabyvateli následující povinnosti (výběr):

a, Účel užití: pro Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a prezentaci v aplikacích GIS města Plzně.
b, Nabyvatel může poskytnout nezbytnou část digitálního produktu třetí straně za účelem vyhotovení tematické dokumentace, studií, projektů apod. realizovaných nabyvatelem prostřednictvím externího subjektu – zpracovatele (dále jen „zpracovatel“) pro potřeby nabyvatele. Digitální produkt je v těchto případech součástí podkladů či zadávací dokumentace. O velikosti nezbytné části poskytnutého digitálního produktu zpracovateli, rozhoduje nabyvatel.
c, Nabyvatel se zavazuje, že při využití digitálního produktu bude uvedeno „Mapový podklad Geonames © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz“.
d, Nabyvateli se poskytuje možnost nekomerční prezentace obrazů digitálního produktu na Internetu.
Nabyvatel je povinen zajistit zakreslení textu „© ČÚZK“ přímo do rastrového souboru neoddělitelným způsobem tak, aby při každém posunu obrazu v mapovém okně aplikace byl viditelný a dobře čitelný alespoň jeden tento text
Na stránce zobrazující data a na stránce popisu připojení dalších klientů mapového serveru (pokud existuje) musí být zřetelně uveden text „Podkladová data © ČÚZK“ s doplňkovým textem:„Podkladová data (Geonames) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz“. Uvedený doplňkový text může být variantně zobrazen i v novém okně po kliknutí na odkaz „Podkladová data © ČÚZK“.

Ortofoto 2019

Zhotovitel (Georeal spol.s .r.o.) uděluje tímto objednateli (SITmP) níže uvedená časově neomezená majetková práva vyplývající z autorství díla:

 • právo dílo užívat a pracovat s ním, užívat výstupy z něj pocházející a užívat veškeré funkce díla zahrnující jak objednatele, tak Statutární město Plzeň a s tímto městem související či na něj navazující subjekty…
 • právo užívat dílo (bez omezení obrazového rozlišení) v internetu na Mapovém portálu města Plzně (nebo webech Statutárního města Plzeň a s tímto městem souvisejících či na něj navazujících subjektů) a to jen v pevném spojení s mapovým projektem nebo jinou prostorovou informací společně s uvedením copyrightu © GEOREAL…
 • Objednatel je současně oprávněn předat nezbytnou část dat tvořících dílo jako podkladový materiál pro jiná zpracování a zakreslování, které budou prováděna pro objednatele, Statutární město Plzeň nebo navazující subjekty a třetími stranami.
 • Objednatel má právo používat dílo nebo jeho část pro svou vlastní potřebu, zejména pro účely výuky, odborných publikací a dále jako referenční a prezentační dokument.
 • Objednatel má právo publikovat dílo prostřednictvím Intranetu bez omezení.
 • Jakékoli jiné, zejm. komerční, využití odevzdaných dat musí být řešeno následnou licenční smlouvou.

Ortofoto 2017

Zhotovitel (Georeal spol.s .r.o.) uděluje tímto objednateli (SITmP) níže uvedená časově neomezená majetková práva vyplývající z autorství díla:

 • právo dílo užívat a pracovat s ním, užívat výstupy z něj pocházející a užívat veškeré funkce díla zahrnující jak objednatele, tak Statutární město Plzeň a s tímto městem související či na něj navazující subjekty…
 • právo užívat dílo (bez omezení obrazového rozlišení) v internetu na Mapovém portálu města Plzně (nebo webech Statutárního města Plzeň a s tímto městem souvisejících či na něj navazujících subjektů) a to jen v pevném spojení s mapovým projektem nebo jinou prostorovou informací společně s uvedením copyrightu © GEOREAL…
 • Objednatel je současně oprávněn předat nezbytnou část dat tvořících dílo jako podkladový materiál pro jiná zpracování a zakreslování, které budou prováděna pro objednatele, Statutární město Plzeň nebo navazující subjekty a třetími stranami.
 • Objednatel má právo používat dílo nebo jeho část pro svou vlastní potřebu, zejména pro účely výuky, odborných publikací a dále jako referenční a prezentační dokument.
 • Objednatel má právo publikovat dílo prostřednictvím Intranetu bez omezení.
 • Jakékoli jiné, zejm. komerční, využití odevzdaných dat musí být řešeno následnou licenční smlouvou.

Ortofoto 2015

Z poskytnuté licence (ČÚZK) vyplývají nabyvateli (SITmP) následující oprávnění a závazky:

 • Nabyvatel nesmí užít digitální produkt k vytvoření kartografického díla za účelem obchodního šíření jeho rozmnoženin.
 • Nabyvatel může poskytnout nezbytnou část digitálního produktu třetí straně za účelem vyhotovení tematické dokumentace, studií, projektů apod. realizovaných nabyvatelem prostřednictvím externího subjektu – zpracovatele (dále jen „zpracovatel“) pro potřeby nabyvatele. Digitální produkt je v těchto případech součástí podkladů či zadávací dokumentace. O velikosti nezbytné části poskytnutého digitálního produktu zpracovateli, rozhoduje nabyvatel.
 • Nabyvatel má povinnost písemně, nebo e-mailem na adresu ZU-obchod@cuzk.cz, ohlásit úřadu poskytnutí digitálního produktu zpracovateli a to nejpozději 15 pracovních dnů po jeho uskutečnění. V této zprávě musí nabyvatel uvést č. objednávky digitálního produktu v e-shopu, jméno zpracovatele, druh produktu, počet předaných výdejních jednotek a datum předání.
 • Nabyvateli se poskytuje možnost nekomerční prezentace obrazů souborových dat na Internetu. Prezentací dat se rozumí zprostředkování nahlížení dat na internetových stránkách nabyvatele.
 • Nabyvatel není oprávněn poskytnout zprostředkování nahlížení dat na internetových stránkách jiných subjektů ani poskytnout těmto subjektům obrazy dat jiným způsobem (např. pomocí webových mapových služeb), pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.
 • Časový rozsah licence: do 02. 02. 2020

Ortofoto 2013

Z poskytnuté podlicence (ČÚZK) vyplývají nabyvateli (SITmP) následující oprávnění a závazky:

 • Účel užití: pouze pro výkon působnosti v územním rozsahu organizaci příslušném – jako podkladová data informačního systému, v rozsahu informačního systému intranetu města Plzeň a pro prezentaci na internetu (na mapovém portálu města Plzně).
 • Nabyvatel může poskytnout nezbytnou část digitálního produktu třetí straně za účelem vyhotovení tematické dokumentace, studií, projektů apod. realizovaných nabyvatelem prostřednictvím externího subjektu – zpracovatele (dále jen „zpracovatel“) pro potřeby nabyvatele. Digitální produkt je v těchto případech součástí podkladů či zadávací dokumentace. O velikosti nezbytné části poskytnutého digitálního produktu zpracovateli, rozhoduje nabyvatel.
 • Nabyvatel není oprávněn poskytnout zprostředkování nahlížení dat na internetových stránkách jiných subjektů ani poskytnout těmto subjektům obrazy dat jiným způsobem (např. pomocí webových mapových služeb), pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

Ortofoto 2011

Z poskytnuté podlicence (Plzeňským krajem) vyplývají nabyvateli (SITmP) následující oprávnění a závazky:

a) užívat dílo pro svou vlastní, výhradně nekomerční potřebu,
b) užívat dílo pro vnitřní potřebu (intranet) bez omezení,
c) zobrazit na internetu vybrané části díla společně s údajem o autorství zhotovitele; tento údaj bude uveden ve formě © GEOREAL spol. s r.o.,
d) poskytnout dílo jako podklad pro zpracování třetím osobám, které budou na základě smlouvy s nabyvatelem zpracovávat zakázky pro nabyvatele,
e) doplnit údaje o autorství ve formě © GEOREAL spol. s r.o. na každý výstup dat v jakékoliv formě, včetně elektronické.

Podlicence nezahrnuje oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část) upravovat, dále zpracovávat, překládat, měnit jeho obsah či název, a to ani při spojení díla s jiným dílem nebo přiřazení díla do díla souborného.

Nabyvatel nemá právo zapůjčit data pro nekomerční účely univerzitě pro diplomové, výzkumné práce nebo výukové a studijní účely. Případní zájemci z řad studentů nechť se obrátí na společnost Georeal, na pana Ing. Tomáše Vybírala, Ph.D. (tomas.vybiral@georeal.cz).

Ortofoto 2009

Z licenčních podmínek mimo jiné vyplývá, že nabyvatel licence (SITmP):

 • je oprávněn poskytnout předmět smlouvy třetím osobám, které budou zpracovávat zakázky pro nabyvatele, za případné zneužití dat je odpovědný nabyvatel,
 • je oprávněn tisknout data na plotrech, velkoplošných tiskárnách,
 • má právo zapůjčit data pro nekomerční účely univerzitě pro diplomové, výzkumné práce nebo výukové a studijní účely,
 • je povinen na každý výstup, který není určen pro interní potřeby MMP, uvádět viditelným způsobem dodavatele dat ve formě dodaného firemního loga nebo popisem s vyznačením copyright © GEOREAL spol. s r.o.

Ortofota 1938, 1972 a 1988

Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2008.
Ortofotomapa je ve vlastnictví města Plzně a SITmP.

Ortofoto 1945

Copyright ke snímkům: Archiv ŠKODA
Ortofotomapa je ve vlastnictví města Plzně a SITmP.

Podkladový plán města Mapy.cz

Dílo bylo poskytnuto společností Mapy.cz .

Dílo smí být užito pro potřebu SITmP a pro organizace města výhradně nekomerčním způsobem jako referenční data informačního systému, v intranetu Magistrátu města Plzně a pro sdělování veřejnosti prostřednictvím sítě Internet.

a) SITmP může poskytnout dílo třetím osobám, které budou na základě smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy zpracovávat zakázky pro nabyvatele. Za případné zneužití dat je odpovědný uživatel.

b) SITmP je oprávněna tisknout data na plotrech, velkoplošných tiskárnách za úhradu nákladů s tiskem spojených.

c) SITmP je oprávněna připravovat data pro tiskoviny města s informativním charakterem (např. Radniční listy, informační materiály a další) pro tisk na ofsetu.

d) SITmP nemá právo zapůjčit data pro nekomerční účely univerzitě pro diplomové, výzkumné práce nebo výukové a studijní účely. Tyto žádosti bude realizovat vykonavatel (Mapy.cz).

e) SITmP je povina na každý výstup, který není určen pro interní potřeby MMP, uvádět viditelným způsobem autorský původ. Na publikovaném kartografickém díle bude uveden jeho autorský původ – copyright: „© Mapy.cz.“.

Císařský otisk z roku 1841

Podkladová data: © ČÚZK
Souvislý rastr: © Ing. Václav Čada, CSc.