Mapový projekt Krizový plán a koncové prvky varování

Odkaz na mapovou aplikaci Zabezpečený neveřejný projekt Krizový plán je umístěný na adrese: http://gis.plzen.eu/krizovyplan

Mapový projekt Krizový plán je určený pracovníkům odboru krizového řízení MMP a obsahuje informace pro řešení krizových situací.

Koncové prvky varování

Nejvýznamnější vrstvou projektu Krizový plán je městský varovný informační systém VISO 2002, který je zapojen do celostátního jednotného systému varování a vyrozumění. Jedná se o vrstvu zobrazující umístění sirén, hlásičů a rozhlasů pro včasné varování obyvatel při mimořádné události. V současné době je provozováno v majetku města Plzně 75 bezdrátových hlásičů, 6 elektronických sirén eRotor a rozhlasy městských obvodů. Signál vyslaný z vysílacího pracoviště pokrývá zejména ty části města Plzně a území ORP, které jsou nejvíce ohroženy přirozenou nebo zvláštní povodní, objekty u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a shromaždiště většího počtu osob. Reálně byl tento varovací systém využit například k varování obyvatel při lednové povodni v roce 2011.

Vrstva koncových prvků varování pokrývá území ORP Plzeň. Po kliknutí na ikonu objektu varovného systému v mapě se zobrazí informace o názvu, umístění, počtu reproduktorů, pravděpodobném dosahu slyšitelnosti, způsobu ovládání a majiteli.

Teoretický dosah slyšitelnosti varovného systému je v mapě vyznačen žlutými kruhy, v jejichž středech jsou koncové prvky varování a poloměr kruhu odpovídá typu zařízení (100 až 800 m).

Ukázka dosahu slyšitelnosti systému varování v projektu Krizový plán

Mapová vrstva systému varování se aktualizuje na základě rozšiřování systému a sběru dat v terénu. Například v roce 2012 bylo v městském obvodu Plzeň 9 – Malesice vybudováno 7 nových bezdrátových hlásičů systému pokrývající signálem lokality nejvíce ohrožené povodní a do systému byla integrována stávající elektronická siréna eRotor. V letošním roce se připravuje rekonstrukce varovacího systému v městském obvodu Plzeň 6 – Litice a také úprava stávajícího systému v městském obvodu Plzeň 10 – Lhota. Varovný informační systém není pasportizován ani není napojen na prvky technické mapy města, jako jsou například prvky veřejného osvětlení.

Zobrazení koncových prvků varování pro veřejnost

Odkaz na mapovou aplikaci Vrstva znázorňující umístění sirén, hlásičů a rozhlasů je k dispozici také ve veřejně přístupném projektu Územní správa na adrese: http://gis.plzen.eu/uzemnisprava

Zobrazení dat v mapě se provede zaškrtnutím vrstvy Koncové prvky varování v záložce Vrstvy v kategorii Užitečné vrstvy. Také v tomto projektu jsou k dispozici u každé ikony podrobné informace o prvku varování. V mapě jsou zobrazeny také teoretické dosahy slyšitelnosti.

Koncové prvky varování ve veřejném projektu Územní správa

Uvedenou vrstvu využijí pracovníci povodňových komisí, krizového řízení, starostové jednotlivých městských částí a ORP, operační střediska MP, PČR, HZS, obyvatelstvo atd.