Novinky v mapovém projektu Plzeňské teplárenské a.s. a PE a.s.

Rádi bychom Vás seznámili s novými informacemi týkající se GIS společností Plzeňské teplárenské a.s. a Plzeňské energetiky a.s. Níže popsaná data jsou k dispozici v neveřejných zabezpečených projektech:

Odkaz na mapovou aplikaci Mapový projekt Plzeňské teplárenské a.s.

Odkaz na mapovou aplikaci Mapový projekt Plzeňské energetiky a.s.

Úprava sítě PT pro neomezenou licenci MOP

PT a.s. zakoupila od společností ORTEP s.r.o. neomezenou licenci výpočtového programu MOP dodaného v nové verzi 21.0.1. MOP pro PT a.s. již tedy neomezuje počet potrubních úseků, které vstupují do výpočtu a není již třeba síť uměle rozdělovat. Jižní větev sítě Plzeňské teplárenské a.s. byla na základě této skutečnosti spojena do jednoho celku. Byl odstraněn náhradní zdroj pro Slovany a náhradní odběr zastupující síť Slovany v ulici U Radbuzy a síť Slovany byla napojena ke stávající síti Střed + Jih.

Výpočet nově spojené sítě proběhl úspěšně a výsledky byly poskytnuty PT a.s. Původní náhradní odběr Slovany a náhradní zdroj pro větev Slovany byly zazálohovány a je možné se tedy k předchozímu stavu vrátit.

Výpočtový program MOP s neomezenou licencí je k dispozici pouze na pracovišti GIS SITmP. Druhá licence provozovaná na PT a.s. byla zrušena.

Doplnění výšky terénu na základě dat SITmP a ČÚZK

Některá zaměření nových potrubí neobsahují informace o nadmořské výšce okolního terénu a není tak možné získat do GIS hloubku uložení potrubí. Je to způsobené například tím, že v době měření nově položené trasy nebyl v okolí horkovodu upravený terén a k jeho doměření již nedošlo. Nyní je možné získat nadmořskou výšku terénu z dat ČÚZK, konkrétně z digitálního modelu reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), nebo na základě získaných zaměření povrchové situace odevzdávaných geodety na SITmP v rámci vedení technické mapy města.

DMR 5G představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

Procházením výškopisných dat ze SITmP, nebo ČÚZK je postupně doplňována nadmořská výška terénu v okolí horkovodů PT a.s. a dopočítána hloubka uložení. Výšky byly doplněny například u těchto zakázek:

 • Bytový dům Kalikova
 • Bytový dům U Borských kasáren
 • Bytové domy U Velkého rybníka 115,117,119
 • Bytový dům Kotíkovská 11
 • Stadion Vejprnická

Doplnění sumářů PT a.s. o rok 2017

Sumáře jsou popisné informace vycházející z grafické prezentace prvků uložené v GIS databázi. Data jsou on-line a tudíž vždy aktuální.

Neveřejné sumáře Plzeňské teplárenské a.s. obsahují shodné souhrny dat jako sumáře PE a.s. (viz níže) a navíc tabulky přírůstku potrubí za jednotlivé roky:

 • Přírůstky potrubí primáru podle DN
 • Přírůstky potrubí primáru podle DN a území

Tyto sumáře byly rozšířeny o sloupce pro rok 2017, do kterých se budou on-line přidávat délky, plochy a objemy zprovozněných potrubí v roce 2017 tak jak budou pořizovány do GIS.

Sumáře Plzeňské energetiky a.s.

Sumáře jsou kromě dat Plzeňské teplárenské a.s. nabízeny nově i pro data Plzeňské energetiky a.s.

V neveřejných sumářích Plzeňské energetiky se pod nabídkou Rozvody tepla PE nachází čtyři sumáře (tabulky) se souhrnnými popisnými informacemi. První dva se týkají potrubí a druhé dva tras:

 • Délky a objemy potrubí horkovodů (primár) v provozu
 • Délky a objemy potrubí teplovodů (sekundár) v provozu
 • Délky tras primáru v provozu
 • Délky tras sekundárů v provozu

Do délek potrubí a tras jsou započítávány horkovody na území PE, které jsou v provozu. V tabulkách jsou data rozdělena na území „Bory“ a „Doudlevce“. Sumáře Plzeňské energetiky byly nově doplněny o sloupec objem vody v potrubí.

Objem vody v potrubí je možné zjistit i lokalizací v Marushce na libovolném území PE, podle zakreslené plochy nad mapou.

Pro rychlejší přístup k sumářům byl odkaz na stránku se sumáři doplněn také do hlavičky neveřejného mapového projektu Plzeňské energetiky.

PEAS sumáře

Odkaz na sumáře v hlavičce mapového projektu