3D model města

Na této stránce Vás přehledně informujeme o 3D projektech města:

  • 3D model Plzně z roku 2020 a Evropský projekt DUET – Digitální dvojče
  • 3D model Plzně z roku 2009
  • 3D model ZOO pro Google Earth z roku 2011
  • 3D model centra města z roku 2005

3D model Plzně z roku 2020 a Evropský projekt DUET - Digitální dvojče

V roce 2020 byl firmou GEOREAL vytvořen 3D model města Plzně z leteckých šikmých snímků (přesnost 5 cm a 2 cm /pixel ve vegetačním a nevegetační období). Objektový model budov má rozlišení LOD 2.3.  Model bude aktualizován 1x ročně. Kromě 3D modelu budov a stavebních objektů byl předán také digitální model povrchu, digitální model terénu a sady leteckých snímků. Data 3D budov byla předána v několika formátech (dgn, shp, dwg, klm, gml, obj aj.) a kromě grafické části obsahují i atributy o výškách objektů.

Projekt DUET

3D model budov se stal základem pro projekt DUET. Projekt DUET (Digital Urban European Twins for smarter decison making) je druhým projektem SITMP z evropského programu HORIZON2020 – prestižního programu pro podporu výzkumu a inovací EU. Více o programu, do kterého Plzeň vstoupila v roce 2019 se dozvíte na stránkách https://www.digitalurbantwins.com/.

Přínosem projektu pro Plzeň bude získání takzvaného digitálního dvojčete, jež vychází z přesného 3D modelu města. 3D model města umožní efektivně modelovat situace, které mohou v krajské metropoli nastat. Jde o nejrůznější krizové scénáře či provozní stavy týkající se dění v oblasti dopravy, ovzduší, vodních toků, výstavby, urbanismu, ale třeba také zásahů hasičů při požárech, povodních a podobně.

Pro modelování stavů a navrhování/ověřování protiopatření plánujeme využívat existující geografický informační systémy (např. ArcGIS, Microstation), pro vizualizaci pak SW UNITY. V rámci DUET se dostaneme zdarma k výstupům o hlukovém znečištění v Plzni a softwarovým nástrojům pro modelování a vizualizace, které budou postaveny nad opensourcovými platformami (tj. levné a přenositelné do jiných měst).3D model Plzně z roku 2009

Zpracování digitálního 3D modelu zástavby a zeleně (DMZZ) na zastavěné části města Plzně proběhlo v roce 2009. Model byl zpracován na základě stereo-fotogrammetrického zaměření budov včetně střech z dat leteckých měřických snímků. Zpracovaná data byla dodána ve formátu SHP (ESRI), DGN (v7 i v8) a DWG.

Zaměřené plochy jednotlivých prvků modelu budov jsou tříděny do skupin – svislé obvodové stěny, vodorovné střešní plochy, šikmé střešní plochy, dílčí plochy kruhových střešních ploch, vikýře, střešní nástavby, komíny, význačné věže na střeše, výtahy, větrání, klimatizace, apod. U budov jsou vedeny atributy např. relativní výška nejvyššího bodu budovy, výška budovy do úrovně „střešního okapu“ nebo nadmořská výška nejvyššího bodu budovy. V roce 2010 z těchto dat vznikla i 2D datová vrstva budov s atributem výšky ve formátu SHP.

Zeleň je zpracována schematicky blokově s tím, že jsou zaměřeny areály parkové zeleně a liniová zeleň je měřena od šířky a výšky 4 m. Vnitrobloková zeleň nebyla předmětem zpracování. Jednotlivé stromy byly měřeny v případě významných soliterů. Vrstvy zeleně obsahují údaje o relativní výšce a nadmořské výšce nejvyššího bodu koruny stromu.

3D model Plzně z roku 2009

3D model Plzně z roku 2009 – přehled dat

Data 3D modelu Plzně z roku 2009 nelze komerčně poskytnout ani je nelze uvolnit jako otevřená data. Město Plzeň a jeho organizace (dále jen objednatel) mohou předané výstupy nekomerčně užívat a nezbytnou část dat předat jako podkladový materiál pro jiná zpracování a zakreslování, která budou prováděna pro objednatele třetími stranami.

3D model zástavby a zeleně z roku 2009 - detail

3D model zástavby a zeleně z roku 2009 – detail3D model ZOO pro Google Earth z roku 2011

V létě roku 2011 spustila SITmP pilotní projekt provázaný s celosvětovým fenoménem Google Earth. Jednalo se o zásuvný modul (plugin) aplikace Google Earth provozovaný na stránkách Mapového portálu města Plzně. V okně prohlížeče nalezli zájemci 3D mapu ZOO Plzeň s prostorovým zobrazením budov a objektů zoologické zahrady a umístění některých nejvýznamnějších zvířat a expozic. Prvky v mapě byly aktivní a po kliknutí myší se zobrazili podrobnější informace. Podkladová data 3D objektů dodala společnost Georeal.

V roce 2012 došlo k doplnění 3D objektů reálnými texturami plášťů budov v ZOO pro ještě realističtější pohled.

3D ZOO Plzně

Ukázka volně stažitelného 3D modelu ZOO včetně budov s fasádami

K prohlížení bylo potřeba mít nainstalovanou aplikaci Google Earth, nebo zásuvný modul (plugin) aplikace Google Earth. Prohlížení 3D modelu ZOO na mapovém portálu města prostřednictvím pluginu aplikace Google Earth bylo ukončeno 31.12.2016.

Volné stažení 3D modelu ZOO Plzně

Data 3D modelu ZOO byla přidána mezi otevřená data města Plzně, tzv. Open data. 3D model si tak může stáhnout každý ve formátu KMZ. Soubor KMZ obsahuje zaměřené 3D budovy s texturami fasád a polohu nejvýznamnějších zvířat a expozic v ZOO. Po stažení souboru z otevřených dat stačí soubor otevřít a pokud má uživatel nainstalovaný Google Earth, zobrazí se v jeho prostředí 3D model ZOO.

Zobrazení opendat 3D modelu ZOO v aplikaci Google Earth

Zobrazení opendat 3D modelu ZOO v aplikaci Google Earth

3D model ZOO a celé Plzně v Google Earth

Společnost Google zobrazuje v prostředí Google Earth 3D budovy a objekty na území celé Plzně od roku 2015. Všechny budovy ve městě jsou doplněny o reálné textury plášťů budov a pohled na město v této aplikaci je velice reálný. Součástí 3D modelu je samozřejmě také Zoologická a botanická zahrada města Plzně a její budovy, ale i ostatní zajímavé lokality města (např. náměstí s kostelem sv. Bartoloměje, Velká Synagoga, Plzeňský Prazdroj apod.).

Ukázka zobrazení 3D budov v aplikaci Google Earth na příkladu Plzeňské teplárenské a okolí

Ukázka zobrazení 3D budov v aplikaci Google Earth na příkladu Plzeňské teplárenské a okolí

3D model ZOO k volnému stažení z portálu OpenData3D model centra města z roku 2005

Jedním z prvních 3D modelů města pro veřejnost byl model z roku 2005. Interaktivní 3D vizualizace modelu města Plzně z roku 2005 představovala letecké snímky (ortofotomapy) města a okolí natransformované na digitální model terénu. Tento model umožňoval vyhledávání objektů, získání základních informací, natáčení, přibližování, ale hlavně interaktivní průlety nad územím podle přání uživatele nebo podle předdefinovaných tras.

Součástí 3D modelu byla další vektorová data (liniové prvky správních hranic, turistické trasy nebo bodové prvky objektů, atd.) a popisná data (názvy objektů, texty, atd.). Vybraná data byla propojena interaktivně s dalšími informacemi – např. HTML odkazy na stránky u daného objektu, popisné informace o objektu nebo území, naskenovaná fotografie nebo videosnímek objektu nebo území apod.

3D model byl prakticky využit pro konkrétní projekt Turistické olympiády IVV 2005 v Plzni a k prohlížení 3D modelu bylo nutné využít software TerraExplorer, který se automaticky nainstaloval při prvním spuštění webových stránek s 3D modelem. K 31.12.2011 byl ukončen webhosting této služby na internetu dodavatele.

Volné stažení 3D modelu centra města 2005

Data 3D modelu 2005 centra města byla přidána mezi otevřená data data 3D modelu jsou tak dostupná už pouze ve formě Opendat ve formátu DGN či DWG. K dispozici jsou zaměřené 3D budovy bez textur fasád (viz obrázek).

3D model centra města z roku 2005 k volnému stažení z portálu OpenData