Katastrální mapa

Mezi naše hlavní úkoly patří správa a publikace aktuálních dat katastru nemovitostí. Kromě samotné katastrální mapy se jedná i o popisné informace katastru nemovitostí.
Katastrální mapa (hranice parcel) je udržována jako bezešvá mapa, topologicky správná a pro potřeby organizací města jsou z ní generovány plochy identifikované parcelním číslem. Plochy lze následně tematizovat (obarvovat) podle údajů vedených v databázi.

DKM Plzeň

V minulých letech docházelo k postupné digitalizaci katastrálních map a město postupně po jednotlivých katastrech nahrazovalo Digitální referenční mapu (DRM) Digitální katastrální mapou (DKM). V roce 2015 byly vyhlášeny DKM v posledních zbývajících katastrech:

  • Losiná u Plzně
  • Tymákov

Tím byla dokončena tvorba DKM na území ORP Plzeň.

DKM 2015

Aktualizace DKM již probíhá na základě změnových vět ve výměnném formátu (VFK). Pro potřeby projektů publikovaných webovskými technologiemi Katastrální úřad schválil použití kresby hranic parcel (jako polohopisného základu společně s jinými vrstvami).

Přebírání změnových vět umožnilo zobrazení časových řezů katastrální mapy se stavem ke zpětnému datu. Pro šetření majetkových vztahů jsou skenovány katastrální mapy v okolí města (např. Chotěšov, Líně, aj.). Byly zakresleny vybrané parcely zjednodušené evidence, naskenovány a natransformovány map. listy pozemkového katastru.

Přes parcelní číslo se je možné propojovat na aktuální informace o parcele poskytované přímo ČÚZK v rámci aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato funkcionalita je k dispozici uživatelům prohlížeče Marushka v zabezpečeném projektu Správa, tak veřejnosti v projektu Územní správa.

Projekt Územní správa se zobrazením katastrální mapy