Pasporty

Geografické informace pomáhají k přehledu o majetku a lepšímu zajištění jeho údržby a správy. Podrobnější informace o jednotlivých objektech vedeme v tzv. pasportech města. Na druhou stranu informace obecnějšího charakteru vedeme v tzv. generelech nebo v dlouhodobých přehledech, tzv. koncepcích. Data z pasportů jsou sdílená v mapových aplikacích s možností lokalizace do samostatných pasportizačních aplikací.

Pasporty města

Základem některých pasportů je existence kompletního uličního grafu (UG) a jeho aktualizace. Na uliční graf je navázán pasport svislého dopravního značení (DZ). Ke svislému dopravnímu značení přibyl i pasport vodorovného dopravního značení zpracovávaný zejména na komunikacích spravovaných městem.

Pasport veřejného osvětlení (VO) se rozvíjí ve dvou směrech – umístěním sloupů VO do mapy povrchové situace a v tvorbě přesného schématu zapojení VO připravené pro pozdější síťové analýzy. Na pasport VO je většinou navázán pasport světelných signalizačních zařízení. V souvislosti s veřejnou dopravou se udržuje  pasport zastávek MHD s vazbami na ostatní prvky jako jsou reklamní objekty, informační cedule, přístřešky MHD apod. Poněkud specificky je veden pasport mostů, kde využíváme přístup do externího celostátního systému Mostního hospodářství a informace v něm aktualizujeme. V omezené míře je přístupný i pasport historického podzemí. Postupně je doplňován pasport uličních vpustí, které jsou geodeticky zaměřeny. Vedeme podrobné informace o městské zeleni v pasportu stromů (viz obrázek). S úspěchem jsme realizovali a aktualizujeme pasport hrobových míst a hřbitova ve Starém Plzenci a městě Stod.

Pasportizované stromy z lokální databáze MyTrees

Pasportizované stromy z lokální databáze MyTrees v projektu Životní prostředí

Pro rekreaci a volný čas je možné nahlédnout do cyklogenerelu a generelu rekreace a sportu. Pro uživatele jsou k dispozici výstupy z generelu zeleně.

Město má vypracovanou územně energetickou koncepci vycházející z energetického generelu. Na internetu jsou zpřístupněny také výstupy z generelu odvodnění města Plzně.

Ukázka pasportizovaných stromů v projektu Životní prostředí