Technická mapa

Digitální technická mapa (DTM) je rozdělena na dvě části – na účelovou mapu povrchové situace a inženýrské sítě. Jedná se o velmi důležité mapové dílo, které je využíváno v celé řadě úkolů. Data DTM pocházejí z geodeticky měřeného skutečného stavu území – polohopisu a výškopisu. DTM v digitální podobě zobrazuje všechny objekty reálného světa (např. budovy, silnice, chodníky, sloupy, stromy, šachty atd.) a dále pak průběhy inženýrských sítí, které se v daném území nacházejí. Na rozdíl od katastrální mapy tak neřeší vlastnické hranice, ale zobrazuje skutečný stav objektů v terénu.

Katastrální mapa vs. účelová mapa povrchové situace

Katastrální mapa vs. účelová mapa povrchové situace

Historie DTM

Historie pořizování DTM je velmi bohatá a velká část dat byla pořízena pracovníky oddělení GIS SITmP z jednotlivých geodetických zaměření pořízených na území města. Další podstatná část dat povrchové situace byla pochází z vysoutěžených zakázek na plošné domapování vybraných lokalit města. Více se o historii DTM dozvíte v sekci Historie, která kromě jiného mapuje vývoj pořizování tohoto mapového díla od 70.let 20. století.

Vedení technické mapy a s ní spojené úkony ohledně předávání a přebírání dat technické mapy převzal na základě vyhlášky města Plzeňský kraj. Informace pro stavebníky, geodety, projektanty a stavební úřady o získávání a přebírání dat naleznete na stránkách Plzeňského kraje.

Povrchová situace

Účelová mapa povrchové situace

Digitální technická mapa Plzeňského krajeÚčelová mapa povrchové situace v Plzni

Účelová mapa povrchové situace je mapové dílo, které interpretuje vybrané objekty nacházející se pouze na zemském povrchu nebo nad ním. Je základním podkladem, který vzniká geodetickým měřením skutečného stavu území – polohopisu a výškopisu a  to např. formou dokumentace skutečného provedení staveb nebo plošným mapováním ve vybraných lokalitách.

Na začátku roku 2020 bylo dokončeno postupné plošné zaměření účelové mapy povrchové situace na území Plzně. Nyní se na drtivé většině území města se zástavbou nachází plošně zpracovaná mapa povrchové situace.

 

Aktualizace povrchové situace je prováděna pouze z digitálních zaměření skutečného provedení stavby z geodeticky ověřené dokumentace. Tato mapa je tedy udržována stále jako aktuální bezešvá mapa zobrazující všechny prvky v terénu.

Data povrchové situace jsou dostupná pro pracovníky města v neveřejných projektech Správa, Plzeňská teplárenská a.s., ale také pro veřejnost ve volně přístupném mapovém projektu Územní správa.

DTM Územní správa

Mapový projekt Územní správa s mapou povrchové situaceDůležité poučení pro použití dat

Data poskytnutá prostřednictvím Internetu mají INFORMATIVNÍ CHARAKTER. Rozhodně nenahrazují vyjádření jednotlivých správců sítí k jejich sítím pro účely územních rozhodnutí a stavebních povolení!

V případě potřeby je možné objednat si vytýčení sítí SITmP a PT na e-mailu: sluzbygis@plzen.eu.Vedení inženýrských sítí

Druhou částí Digitální technické mapy je mapa inženýrských sítí. Zdroje těchto dat jsou různé. K dispozici jsou WMS služby se sítěmi některých správců sítí, které jsou poskytovány přímo SITmP, nebo v rámci DTM Plzeňského kraje, nebo jsou data poskytována na základě dat dodaných jednotlivými správci s půlroční periodou. Tato data jsou kompletně zpřístupněna jen pracovníkům města (na základě dvoustranných smluv) a mají informativní charakter. Aktualizace se děje náhradou celé vrstvy.
Vlastní sítě, které město spravuje (optika, veřejné osvětlení, světelná signalizace a nově i rozvody tepla), jsou aktualizovány průběžně a zobrazovány i veřejnosti (například v projektu Územní správa).