Správa kolektorů v majetku města

Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. od 1. 7. 2012 již není provozovatelem kolektorů v majetku města Plzně a nevykonává funkci správce kolektorů dle jí vydaného místního provozního předpisu. Provozování kolektorů je zajišťováno prostřednictvím Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně (dále jen OSI MMP). K datu 1. 7. 2012 rovněž nabyl účinnosti nový Místní provozní předpis pro kolektory města Plzně.

Změny od 1.7. 2012

Stanoviska ke kolektorům

Stanoviska ke kolektorům města Plzně, spravovaným Odborem správy infrastruktury MMP, vydává Odbor rozvoje a plánování MMP, Škroupova 5, Plzeň 306 32.

Vyjádření k inženýrským sítím v kolektorech

Stanovisko Odboru rozvoje a plánování MMP je vydáváno rovněž v případě záměru žadatele umístit do prostor kolektorů novou inženýrskou síť nebo změnit rozsah a vedení sítě stávající.
Postup v souladu s Místním provozním předpisem pro kolektory města Plzně, příp. s uzavřenou smlouvou, zajišťuje v těchto případech s příslušným správcem/vlastníkem inženýrské sítě OSI MMP, Palackého náměstí 6, Plzeň 306 32

Povinnosti žadatele při záměru umístit své inženýrské sítě do prostor kolektorů

Bude-li chtít žadatel umístit do prostor městských kolektorů novou inženýrskou síť, nebo změnit rozsah a vedení stávajících inženýrských sítí v kolektoru, je tak oprávněn učinit pouze na základě smlouvy uzavřené se statutárním městem Plzeň jakožto vlastníkem kolektorů. V rámci smluvního vztahu je zavázán k poskytnutí součinnosti při zpracování dat o jeho inženýrské síti uložené v kolektorech. Data jsou zpracovávána SITmP, které budou předány níže uvedené informace:

  • Digitální zaměření bude provedeno v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Kresba, (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě (DGN, DXF, jiné) a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII (případně .txt) tvaru předána např. emailem na: sluzbygis@plzen.eu
  • Řez (k dokumentaci je vhodné předložit řez kolektoru s aktuální polohou sítí v kolektoru)
  • Fotodokumentace (k dokumentaci je vhodné předložit fotografie s aktuální polhou sítí v kolektoru)

Zůstává beze změny

Vyjádření k sítím SITmP a PT zajišťuje SITmP

  • Na mapách ve společném „Vyjádření SITMP k optice a vyjádření PT k rozvodům tepla“ se budou kolektory i nadále tisknout.
  • Vyjádření SITMP a PT obsahuje informace, že stanoviska ke kolektorům města Plzně, spravovaným OSI MMP, vydává ORP MMP.

Poskytnutí digitálních dat kolektorů zajišťuje SITMP

  • Bude-li žadatel požadovat v území dotčeném trasou kolektoru data o vedení městských kolektorů v digitální podobě, obrátí se s žádostí na Správu informačních technologií města Plzně (e-mail: sluzbygis@plzen.eu).
  • Data kolektorů nejsou veřejně přístupná v mapových prohlížečích provozovaných na SITmP.
  • Pro zakázky města poskytuje SITmP digitální data tras kolektorů zdarma (respektive za manipulační poplatek 360 Kč).
  • Pro ostatní účely, tedy pro subjekty, které nejsou zařazeny do organizačních složek města ani nejsou dodavateli veřejných zakázek pro město, budou data poysktnuta za cenu dle ceníku a manipulační poplatek (více informací o poskytování dat a ceník naleznete na stránce: Pravidla pro poskytování vystupů z GIS města Plzně).

Vytyčování kolektorů zajišťuje SITmP