Teplotní mapa zobrazující hustotu obyvatelstva ve městě

Správa informačních technologií města Plzně připravila pro potřeby Čisté Plzně teplotní mapu znázorňující rozložení obyvatelstva ve městě.

Mapa znázorňující hustotu obyvatelstva je umístěna na této adrese.

Kartografická metoda, která je použita pro znázornění nejvíce a nejméně obydlených částí města, se nazývá teplotní mapa (anglicky heat map nebo heatmap). Jedná se o grafické znázornění sledovaného jevu, kdy intenzivnější barva značí jeho častější výskyt. Hustota obyvatelstva je v této mapě znázorněna oblastmi obarvenými 5-ti úrovněmi modré barvy podle počtu obyvatel (více než 5,100,1000,2000 a více než 4000 ve stanoveném „rádiusu“) (viz obrázek a legenda v mapové aplikaci).

Teplotní mapa hustoty obyvatel je vytvořená na základě informací z databáze o počtu obyvatel bydlících na jednotlivých adresách ve městě. Z mapy jsou odfiltrovány adresy jednotlivých Úřadů městských obvodů, na nichž je hlášeno velké množství lidí a docházelo by tak ke znehodnocení výsledné mapové prezentace skutečného stavu.


Obr. Ukázka teplotní mapy zobrazující rozložení obyvatel na území města

Stejná technika teplotních map (ale v jiné mapové aplikaci) bude použita také například pro mapy znázorňující místa s největším množstvím dopravních nehod ve městě a pro znázornění míst s největším množstvím nahlášených událostí od městské policie.

Více informací o prezentované mapové technologii je možné získat na stránkách poskytovatele aplikace (pouze v angličtině).