Územní plán Plzeň 2016

Odkaz na mapovou aplikaci Výkresová část územního plánu města Plzně je umístěná v neveřejném projektu Správa a ve veřejně přístupném projektu Územní správa.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 434 ze dne 8. 9. 2016 nový Územní plán Plzeň, který nabyl účinnosti 1. října 2016.

Územní plán je základní územně-plánovací dokumentace, která navrhuje podobu měst. Územní plán je velmi zjednodušeně řečeno jakýsi “zákon o využití území města”.

Územní plán Plzeň se skládá z textové a grafické části. Grafická část obsahuje devět výkresů a čtyři schémata. Součástí územního plánu je odůvodnění, které kromě textové části obsahuje tři výkresy a jedno schéma.

Územní plán Plzeň najdete rovněž na stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně včetně podrobnějších informací o všech souvisejících dokumentů.

Územní plán v projektu Správa

Grafická část územního plánu prezentovaná v projektu Správa obsahuje 16 výkresů. Výkresy územního plánu se nachází v kategorii Územní plánování > Územní plán Plzeň (viz obr.1).

Výkresy je možné zapínat pouze jednotlivě, protože jsou prezentovány jako rastry. S výjimkou jednoho výkresu (vrstva “2. hlavní výkres”) není tedy možné v mapě klikat na jednotlivé objekty a zjišťovat podrobné informace. Před každým názvem výkresu, tj. před každou vrstvou, se proto nachází doplňující informace (ikona  ), která odkazuje na legendy k výkresům územního plánu a také na textové části územního plánu (viz obr. 2).

UP 2016

Hlavní výkres Územního plánu Plzně 2016

UP 2016 detail

Seznam zpracovaných výkresů a ukázka doplňujících informací a legend k vrstvám.

Výkresy ÚP prezentované v rastrové podobě

U rastrových výkresů bylo nutné zrychlit jejich zobrazování v mapovém okně. Proto byly rastrové výkresy územního plánu rozděleny na dlaždice s rozlišením 1 metr (celkem vytvořeno 120 dlaždic) a na dlaždice s rozlišením 3 metry (celkem vzniklo 16 dlaždic). Zlomovým měřítkem, ve kterém dochází v mapové aplikaci ke skoku mezi rozlišením je 1:10000.

Koordinační výkres a výkres koncepce uspořádání krajiny jsou doplněny o záplavová území.

Výkresy ÚP prezentované ve vektorové podobě

Informace na prvek v mapě je možné získávat pouze o objektech prezentovaných v mapě ve vektorové podobě. K získávání informací o nich slouží funkce “Výběr prvků za mapy”  v levém dolním rohu mapové aplikace.

Podrobné informace prostřednictvím této funkce a kliknutím na plochu ÚP v mapě je možné získat z vrstvy “2. hlavní výkres”. Zobrazí se základní informace o lokalitách ÚP (viz obr. 3)

Vektorové kresby územního plánu, které jsou prezentovány v mapovém projektu Správa:

 • Zastavěná území – vektorová vrstva bez informací na prvek
 • Zastavitelná a transformační území – typ odlišen směrem šrafování; informace přes funkci “Výběr prvků z mapy”   je dostupná
 • Lokality ÚP (Plochy s rozdílným způsobem využití)– lokality nového ÚP obarvené dle charakteru území; informace přes funkci “Výběr prvků z mapy”   je dostupná, obsahuje i odkazy na regulativ
 • Významné krajinné prvky – aktualizovaná vrstva se souladem s novým ÚP se nachází v kategorii Životní prostředí a zeleň>Ochrana přírody
 • ÚSES – město Plzeň – aktualizovaná vrstva se souladem s novým ÚP se nachází v kategorii Životní prostředí a zeleň>Ochrana přírody
UP 2016 informace na prvek

Informace na prvek z vrstvy “2. hlavní výkres” prostřednictvím funkce “Výběr prvků z mapy”

Územní plán v projektu Územní správa

Rastrová data, tedy 16 výkresů územního plánu, obsahuje také veřejně přístupný projekt Územní správa. Vrstvy jsou dostupné v kategorii Územní plánování > Územní plán Plzeň.

S výjimkou vrstvy “2. hlavní výkres” jsou data v tomto projektu také prezentována formou rastrových výkresů, a proto je na vrstvy vytvořen společný infodotaz (volá se z ikony   před názvem vrstvy) odkazující na legendy a textové dokumentace.

Územní plán v dalších mapových projektech

Hlavní výkres územního plánu je prezentovaný také v dalších mapových projektech:

 • Životní prostředí (vrstva se nachází v kategorii Územní plánování); navíc se v tomto projektu nacházejí vektorové vrstvy Významné krajinné prvky a ÚSES – město Plzeň
 • Zábory (vrstva se nachází v kategorii Územní plánování)
 • Plzeňská teplárenská (neveřejný projekt)
 • Plzeňská energetika (neveřejný projekt)
 • Správa Starý Plzenec (neveřejný projekt)
 • Vyjadřování (neveřejný projekt)

Územní plán v mapovém klientu Geostore V6

Nové vrstvy územního plánu jsou zpřístupněny také v aplikaci Geostore V6, který je určen pro práci zaměstnanců Magistrátu města Plzně a jeho organizací.

Výkresy územního plánu z roku 2016 je nutné nově dotáhnout prostřednictvím RS Clienta jako rastrovou vrstvu. Nabídka výkresů je shodná s nabídkou vrstev v projektech Správa a Územní správa (viz obr. 4).

ÚP 2016 geostore

Seznam výkresů územního plánu v okně RS Client aplikace Geostore V6