Změna územního plánu Plzně 2021

Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením č. 434 ze dne 8. 9. 2016 Územní plán Plzeň (ÚPP), který nabyl účinnosti 1. října 2016. Tento územní plán byl aktualizován formou Změny č. 1 ÚPP. Změna byla schválena usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 85 ze dne 29. 3. 2021 a vydána opatřením obecné povahy č. 1/2021. Účinnosti nabyla ke dni 30. dubna 2021.

Odkaz na mapovou aplikaci Výkresová část územního plánu města Plzně je umístěná v neveřejném mapovém projektu Správa a ve veřejně přístupném projektu Územní správa.

Územní plán je základní územně-plánovací dokumentace, která navrhuje podobu měst a skládá se z textové a grafické části. Grafická část obsahuje devět výkresů a čtyři schémata. Součástí územního plánu je odůvodnění, které kromě textové části obsahuje tři výkresy a jedno schéma.

Výsledný návrh Změny č. 1 ÚPP, který obsahuje 120 dílčích změn, byl projednán se všemi městskými obvody, dále v Komisi pro koncepci a rozvoj Rady města Plzně a následně odsouhlasen Radou města Plzně.

Kompletní dokumentaci Územního plánu Plzeň najdete na stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně včetně podrobnějších informací o všech souvisejících dokumentech.

Územní plán v projektu Správa

Grafická část územního plánu, prezentovaná v projektu Správa, obsahuje 14 výkresů. Výkresy územního plánu se nachází v kategorii Územní plánování > Územní plán Plzeň (viz obr.1).

Výkresy je možné zapínat pouze jednotlivě, protože jsou prezentovány jako prohlížecí služba WMTS a proto s vyjímkou hlavního výkresu není v mapě možné klikat na jednotlivé objekty a zjišťovat podrobné informace o plochách v mapě. Před každým názvem výkresu (tj. před každou vrstvou v seznamu vrstev) se nachází doplňující informace (ikona ), která odkazuje na legendy k výkresům územního plánu a také na textové části územního plánu (viz obr. 2).

Informace na plochy ÚPP u vrstvy “2. hlavní výkres” je možné získat funkcí “Výběr prvků z mapy” v levém dolním rohu mapové aplikace a kliknutím na plochu ÚP. Vrstva zobrazuje informace z vektorové vrstvy “Lokality ÚP”.

Hlavní výkres Územního plánu Plzně 2021

Hlavní výkres Územního plánu Plzně 2021 v projektu Správa.

ÚP 2021 - detail

Seznam zpracovaných výkresů a ukázka doplňujících informací a legend k vrstvám.

Výkresy ÚPP prezentované ve vektorové podobě

Informace na prvek v mapě je možné získávat o objektech prezentovaných v mapě ve vektorové podobě. K získávání informací o nich slouží funkce “Výběr prvků z mapy”  v levém dolním rohu mapové aplikace.

Vektorové kresby územního plánu, které jsou prezentovány v mapovém projektu Správa:

  • Aktuální k ÚP 2021 Lokality ÚP (Plochy s rozdílným způsobem využití)– lokality nového ÚP obarvené dle charakteru území; informace přes funkci “Výběr prvků z mapy” je dostupná, obsahuje i odkazy na regulativ.
  • Aktuální k ÚP 2016 – Rekreace a prostorová regulace – informace na prvky vrstvy přes funkci “Výběr prvků z mapy” je dostupná.
  • Aktuální k ÚP 2021Veřejně prospěšné stavby – informace na prvky vrstvy přes funkci “Výběr prvků z mapy” je dostupná.
  • Aktuální k ÚP 2021 –  Zastavěná území – vektorová vrstva bez informací na prvek.
  • Aktuální k ÚP 2016 – Zastavitelná a transformační území – typ odlišen směrem šrafování; informace přes funkci “Výběr prvků z mapy”   je dostupná.
Informace na plochu ÚPP

Informace na plochu ÚPP z vrstvy „2. hlavní výkres“ prostřednictvím funkce „Výběr prvků z mapy“.

Územní plán 2016

V projektu Správa jsou k dispozici pouze rastrové výkresy původního ÚPP 2016 – viz kategorie vrstev Územní plánování > Územní plán Plzeň > ÚP 2016.

Územní plán v projektu Územní správa

Všech 14 rastrových výkresů Změny č. 1 územního plánu obsahuje také veřejně přístupný projekt Územní správa. Vrstvy územního plánu jsou dostupné v kategorii Územní plánování > Územní plán Plzeň a také v tomto projektu je na vrstvy vytvořen společný “infodotaz” (volá se z ikony před názvem vrstvy) odkazující na legendy a textové dokumentace.

Územní plán v dalších mapových projektech

Hlavní výkres Změny č. 1 územního plánu je prezentovaný také v dalších mapových projektech:

  • Životní prostředí (vrstva se nachází v kategorii Územní plánování); navíc se v tomto projektu nacházejí vektorové vrstvy Významné krajinné prvky a ÚSES – město Plzeň
  • Plzeňská teplárenská (neveřejný projekt)
  • Správa Starý Plzenec (neveřejný projekt)
  • Vyjadřování (neveřejný projekt)

Územní plán v mapovém klientu Geostore V6

Hlavní výkres územního plánu je zpřístupněn také v aplikaci Geostore V6, který je určen pro práci zaměstnanců Magistrátu města Plzně a jeho organizací.

Hlavní výkres územního plánu z roku 2021 je nutné dotáhnout prostřednictvím RS Clienta jako rastrovou vrstvu (viz obr. 3).

Územní plán v programu Geostore

Územní plán v okně RS Client aplikace Geostore V6.