Zakreslovací nástroj v aplikaci Superdio

Na oddělení GIS vznikl nový zakreslovací nástroj událostí do mapy pro městské aplikace Superdio a RIA (Registr investičních akcí). Jedná se o nástroj, který může být využit i v jiných formulářích pro pořizování mapových zákresů.

Aplikace SUPERDIO a Traffic Modeller

Účelem elektronické aplikace SUPERDIO je evidence investičních akcí na území města Plzně, které zasáhnou do dopravní situace v Plzni. Informace o těchto akcích do aplikace vkládají pověření zaměstnanci organizací, které zajišťují realizaci investičních akcí. Každý pověřený pracovník musí vyplnit povinné údaje ke každé evidované investiční akci, jako například název a popis akce, termín zahájení a termín ukončení akce. Dále je možné k záznamu v Superdiu pořídit zákres dopravního omezení způsobený investiční akcí. Na stránce https://intenzitadopravy.plzen.eu je tento zákres posléze využit k evidenci dopravních omezení pro veřejnost a modelování dopravní situace ve městě.

Nástroj pro vytváření zákresu do mapy

Nástroj byl vytvořen na ArcGIS Javascript API a pomocí SQL je proveden zákres geometrie do databáze. Uživatel může pořídit bodový, liniový, nebo plošný zákres události. Ke každé investiční akci může pověřený zaměstnanec provést kombinaci více zákresů, tj. zakreslit více geometrií (například linie a plochy, nebo více linií při uzavření několika ulic apod.). Zákres geometrie je možné pomocí připravených nástrojů následně editovat (přidávat/odebírat lomové body geometrie, posunout, nebo otočit celý zákres aj.).

Nástroj vytvořený na oddělení GIS pro zákres geometrie do mapy

Nástroj vytvořený na oddělení GIS pro zákres geometrie do mapy

Zakreslené geometrie jsou následně zobrazeny na mapě a dál prezentované v mapových aplikacích města Plzně.

Zobrazení zákresu Superdio

Zobrazení zákresu geometrie uživatelem v mapové aplikaci

Nástroj je možné dále využít i v jiných aplikacích, ve kterých jsou na více pracovištích formulářovým způsobem pořizovány záznamy s potřebou vyznačení situace v mapě.