Nová data v Digitální technické mapě města

Správa informačních technologií města Plzně (SITmP) je od roku 2013 partnerem projektu Digitální mapy veřejné správy, jehož součástí je Digitální technická mapa Plzeňského kraje.

Digitální technická mapa Plzeňského kraje (DTM PK) je dostupná:

Odkaz na mapovou aplikaci v neveřejném projektu Správa a
Odkaz na mapovou aplikaci ve veřejném projektu Územní správa.

Domapování vybraných oblastí města

Do roku 2013 pořizovala SITmP Digitální technickou mapu jako povrchovou situaci ostrůvkovitě z dat dodaných geodety.

Za účelem vylepšení stavu DTM v Plzni bylo po dohodě s Plzeňským krajem území města rozděleno na několik částí pro postupné plošné doměření celého města. Výsledkem společného úsilí by měla být bezešvá technická mapa na území celého města. Více informací o digitální technické mapě naleznete v samostatném článku.

Rozdělení města na části pro pořízení bezešvé technické mapy

Data pořízená z prostředků Plzeňského kraje

Na konci března 2015 došlo k nahrání dat pořízených Plzeňským krajem do datového skladu DTM PK. Jedná se o povrchovou situaci v lokalitách, která jsou na obrázku č. 1 označeny červeně:

  • Dolní Vlkýš,
  • Malesice,
  • Radčice,
  • Křimice,
  • Skvrňany,
  • Nová Hospoda a Borská pole,
  • Vinice,
  • Košutka,
  • Bolevec,
  • Lochotín.

Celkem se jedná o plochu cca 25 km2.

Bezešvé digitální technické mapy bylo dosaženo fotogrammetrickou metodou s využitím stávajících dat povrchové situace, která pocházejí z předešlých geodetických měření DTM.

Data pořízená z prostředků SITmP

SITmP zadala v roce 2014 zakázky na doměření čtyř vybraných částí města. Na konci roku 2014 byla bezešvá digitální technická mapa pořízena v lokalitách 4G, 6G, 13F a 14F (viz. obrázek 2)

Lokality 4G, 6G, 13F a 14F doměřené zakázkami SITmP

Čtyři zpracované lokality představují 5,15 km2. Lokality 4G a 6G (na obrázku žlutě) byly měřeny metodou laserového skenování, lokality 13F a 14F metodou fotogrammetrickou v kombinaci s doplňkovým doměřením klasickou geodetickou metodou. Naměřená data byla nahrána do datového skladu a zpracována do technické mapy.