Nové plošně domapované lokality Digitální technické mapy města

Správa informačních technologií města Plzně (SITmP) je od roku 2013 partnerem projektu Digitální mapy veřejné správy, jehož součástí je Digitální technická mapa Plzeňského kraje.

Digitální technická mapa Plzeňského kraje (DTM PK) je dostupná:

 v neveřejném projektu Správa a
 ve veřejném projektu Územní správa.

Domapování vybraných oblastí města

Do roku 2013 pořizovala SITmP Digitální technickou mapu (DTM) jako povrchovou situaci ostrůvkovitě z dat dodaných geodety.

Za účelem vylepšení stavu DTM v Plzni bylo po dohodě s Plzeňským krajem území města rozděleno na několik částí pro postupné plošné doměření celého města. Výsledkem společného úsilí by měla být bezešvá technická mapa na území celého města. Více informací o digitální technické mapě naleznete v samostatném článku.

Nově pořízená data z prostředků SITmP

SITmP zadala v roce 2017 zakázku na doměření dalších pěti vybraných částí města:

 • Roudná,
 • Východní část centra města (nábřeží a okolí Hobby marketu Hornbach),
 • Petrohrad,
 • Lobzy a
 • Újezd, červený Hrádek a část Doubravky


Obr.1 Oblasti určené k plošnému doměření DTM.

 

Data bezešvé digitální technické mapy v těchto lokalitách byla předána firmami Georeal a Azimut v červnu 2018.


Obr.:2 Data DTM doměřené plošným mapováním z roku 2018.

Bezešvé digitální technické mapy bylo dosaženo fotogrammetrickou metodou s využitím stávajících dat povrchové situace, která pocházejí z předešlých geodetických měření pro DTM.

Pět zpracovaných lokalit má rozlohu 661,22 Ha (6,61 km2), což představuje 4,80% rozlohy Plzně. Naměřená data byla nahrána do datového skladu a zpracována do technické mapy. Počet prvků, která DTM obsahuje, se díky těmto datům zvýšil již na 1 001 030 grafických záznamů (stav k 21.6.2018).

Zbývající lokality k plošnému doměření DMT

DTM pokrývá území celé Plzně, ale plošně zmapovaná je cca 75 % zastavěné plochy města. Jak ukazuje obrázek č. 3, z centra města zbývá plošně domapovat:

 • Okolí Hlavního nádraží ČD (v současné době zde probíhají rozsáhlé rekonstrukce)
 • Areál pivovaru
 • Areál Plzeňské teplárenské a.s.
 • Areál Škodovky

Ze širšího okolí města chybí plošná DTM v lokalitách:

 • Bílá Hora a okolní zástavba,
 • Výsluní,
 • lokalita Na Brůdku,
 • Černice a
 • obce jihozápadně od Plzně (Radobyčice, Litice, Valcha, Lhota)


Obr. 3. Stav plošného doměření DTM na území města Plzně k červnu 2018.

Neoznačené části v obrázku 3 jsou již kompletně pokryté mapou povrchové situace. V žlutě a fialově vyznačených lokalitách na obr. č. 3 je DTM zpracovávána, ale pouze ostrůvkovitě na základě předaných geodetických zaměření, které byla předávána na SITmP a nyní na Plzeňský kraj. Žlutě označené lokality jsou v současné době soutěženy a měly by být zpracovány v průběhu roku 2018. Po jejich zapracování bude ke kompletnímu plošnému pokrytí Plzně mapou povrchové situace zbývat domapovat fialově označené lokality.

Zobrazení dat v neveřejném projektu Správa

Nová data digitální technické mapy jsou prezentována v projektu Správa ve vrstvě Povrchová situace DTMPK. Ta je umístěna v kategorii Technická mapa a sítě. (viz obr. 4) Vlivem velkého nárůstu dat doporučujeme zapínat vrstvu až při dostatečném detailním zobrazení. To platí zvláště v plošně zmapovaných lokalitách. Z důvodu rychlejšího načítání dat se DTM zobrazuje pouze do měřítka 1:5000.

Data jsou aktuální k 20.6. 2018, kdy došlo k importu dat z datového skladu Plzeňského kraje do datového skladu SITmP. Data jsou aktualizována cca 4x ročně.

Kromě této vrstvy je v projektu Správa uveřejněna také vrstva WMS – Povrchová situace. Jedná se o on-line aktualizovaná data z portálu Plzeňského kraje.


Obr.4: Ukázka plošně zpracované technické mapy města v projektu Správa.

Zobrazení dat pro veřejnost

SITmP uvolnila DTM  PK pro veřejnost v projektu Územní správa. Vrstva Povrchová situace DTM PK je umístěna v kategorii Technická mapa. Z důvodu pomalejšího načítání velkého množství dat povrchové situace se data zobrazují až od měřítka 1:5000. Symbologie prvků DTM vychází z kreslícího klíče Plzeňského kraje. Data jsou aktuální k 20.6. 2018, kdy došlo k importu dat z datového skladu Plzeňského kraje do datového skladu SITmP. Data jsou aktualizována cca 4x ročně.

Kromě této vrstvy je v projektu Územní správa uveřejněna také vrstva Povrchová situace DTM PK – WMS. Jedná se o on-line aktualizovaná data z portálu Plzeňského kraje. Více informací o prezentovaných DTM naleznete v článku Změny ve vedení digitální technické mapy.

DTM PK je od počátku projektu prezentována také v mapovém projektu na stránkách Plzeňského kraje.


Obr.5: Detailnější pohled na zpracovanou povrchovou situaci v projektu Územní správa.