Doměření povrchové situace, veřejného osvětlení a aktualizace objektové mapy

Město Plzeň neustále vylepšuje mapové podklady v oblasti digitálních technických map (DTM). V tomto roce došlo k doplnění tří mapových děl:

  • Účelové mapy povrchové situace DTM,
  • Objektové mapy povrchové situace DTM a
  • doměření veřejného osvětlení a signalizačního zařízení ve vybraných lokalitách.

Doměření povrchové situace v areálu Plzeňského Prazdroje

Účelová mapa povrchové situace DTM  Plzeňského Kraje (ÚMPS DTM PK) je bodová a liniová kresba povrchových znaků, která v digitální podobě zobrazuje objekty reálného světa jako například: budovy, silnice, chodníky, zařízení inženýrských sítí a další povrchové znaky. Město Plzeň vede digitální technickou mapu od roku 1995 a v posledních letech se zaměřilo na plošné doměření intravilánu, aby tato mapa zcela pokrývala zastavěné území města.

Poslední lokalitou, která nebyla plošně doměřena pro účely ÚMPS DTM PK byl areál Plzeňského Prazdroje. V červnu 2020 společnost GEOREAL provedla plošné doměření chybějící lokality a příslušná vrstva (k dispozici v kategorii Technická mapa a sítě > Povrchová situace DTMPK) byla aktualizována v mapových projektech Správa (neveřejný projekt) a Územní správa (veřejně přístupný projekt).

Ukázka plošného doměření oblasti Plzeňského Prazdroje.

Aktualizace Objektové mapy

Na základě doměření povrchových znaků a aktualizace ÚMPS DTM PK byla aktualizována také objektová mapa povrchové situace (OMPS DTM PK). Jedná o plošnou kresbu, která topologickým zpřesněním ÚMPS DTM PK a doplněním značek druhů ploch do všech vzniklých ploch, vytvořila souvislou plošnou mapu pokrývající intravilán města. Takto obarvená mapa věrně reprezentuje uspořádání ploch ve městě a využije se pro zpřesňování pasportu zeleně, pasportu komunikací a může být vhodným podkladem pro celou řadu analýz.

Objektová mapa také našla využití například v projektu PoliVisu (více o výsledcích projektu zde) jako podkladová vrstva pro vytvoření průběhů profilových úseků tak, aby co nejlépe vystihovaly příjezdový směr ke křižovatce a k ověření umístění dopravních detektorů. Tyto linie profilových úseků následně využila aplikace Intenzita dopravy.

Vytvořená OMPS DTM PK se bude nyní již jen pravidelně aktualizovat na základě aktualizace ÚMPS DTM PK. V současné době obě dvě mapová díla DTM přechází pod Plzeňský kraj.

Detail objektové mapy povrchové situace s profilovými úseky (modré linie) a detektory (hnědou barvou).

Objektová mapa povrchové situace

Objektová mapa povrchové situace.

Doměření tras kabelů veřejného osvětlení a signalizačního zařízení

V průběhu roku 2020 probíhalo doměření tras kabelů veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení, které začalo v roce 2019 na základě získání dotace z dotačního programu s názvem „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“. Více informací o dotačním programu naleznete v samostatném článku.

Z deseti vybraných lokalit bylo v průběhu roku 2020 vytrasováno a následně zaměřeno 6 lokalit (část 4: Bručná, Čechurov; Část 5: Skvrňany; Část 6: Lobzy; Část 8: Nová Hospoda; Část 9: Božkov a Část 10: Křimice). Celkem bylo zaměřeno a pořízeno do databáze GIS téměř 57 km kabelových tras veřejného osvětlení a světelné signalizace.

Doměření VO

Ukázka doměření tras veřejného osvětlení na Nové Hospodě.

Mapa lokalit určených k doměření tras VO za finanční podpory Plzeňského kraje v roce 2019 a 2020.