Plzeň bude mít nová 3D prostorová data města

Město Plzeň vysoutěžilo dodavatele na pořízení výstupů v oblasti 3D prostorových dat. Na konci listopadu 2020 budou vytvořeny tyto datové sady:

a)      Letecké měřické snímkování (LMS)

b)      Ortofotomapy

c)      Digitální model povrchu (DMP)

d)      Digitální model terénu (DMT)

e)      Datová sada „Budovy“

f)       3D objektový model

Současný 3D model města pochází z roku 2009 (více o 3D datech v sekci Priority) a již nebyl dále aktualizován. Proto město přistoupilo k pořízení detailnějšího modelu a kromě 3D modelu nechalo pořídit i příbuzné datové sady, které jsou pro tvorbu 3D modelu nutné, nebo s pořízením 3D modelu úzce souvisí.  Aktuální data budou také využita v Evropském projektu DUET (Digitální dvojče města), kterého se Plzeň účastní jako pilotní město a kde 3D model bude využit pro celou řadu analýz.

3D model zástavby a zeleně z roku 2009 - detail

3D model zástavby a zeleně z roku 2009 – detail

Podrobné informace o připravovaných datech

 • Letecké měřické snímky budou vyhotoveny v rozlišení 5cm/pixel pro celé správní území města Plzně a 2 cm/pixel pro širší centrum města a stanou se zdrojem pro další dodané produkty.
 • Vytvořené ortofotomapy budou pocházet ze dvou časových období (vegetační a mimovegetační).  Z obou sad leteckých měřických snímků v rozlišení 5cm a 2cm (mimovegeteční a vegetační) bude vytvořena TRUE ortofoto. U klasické ortofotomapy dochází k „padání budov“, které způsobuje zakrytí okolních objektů. Tento jev je u TRUE ortofotomapy odstraněn.
 • Digitální model povrchu představuje zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu a bude předán ve formátu ASCII grid (v rozlišení 0.5 m a 1 m) a v rastrovém TIFF formátu s rozlišením 20 cm/pixel
 • Digitální model terénu a bude předán ve struktuře TIN ve formátech XYZ, 3D SHP (pro ESRI technologie), 3D DGN a DWG (pro CAD). Pro tvorbu DMT budou využita všechna vyhovující data z ÚMPS DTM PK (viz aktualita).
 • Datová sada „Budovy“ bude také vycházet ze zdroje dat ÚMPS DTM PK. Bude se jednat o aktualizaci a revizi stávajících dostupných dat a jejich následné zpětné využití pro potřeby ÚMPS DTM PK.
 • V návaznosti na předchozí práce bude jako hlavní výstup zakázky 3D objektový model. 3D model bude topologicky nasedat na Digitální model terénu tak, aby kombinací těchto dvou modelů bylo možno vytvořit celistvý model města.
  Požadovaná úroveň detailu budov je LOD 2.3 (viz obrázek). Součástí modelu budou komíny, výtahové šachty, klimatizační jednotky od výšky 2m (měřeno od nejníže položeného průniku konstrukce prvku a střechy) a vyšší. Střešní vikýře a střešní nástavby budou modelovány minimálně od 2m kteréhokoliv rozměru.
  3D model bude obsahovat také objekty jako mosty, estakády, nábřežní zdi nebo opěrné zdi přesahující výšku 1 m, rampy, náspy vozovek a tratí od výšky 1 m a sklonu 30° – tj. povrchové objekty, které nejsou budovami, ale významně ovlivňují prostorové řešení v rovině povrchu.
  Součástí 3D objektů budou i atributy (např. vazba na data ÚMPS, RÚIAN, katastr nemovitostí, relativní a nadmořská výška nejvyššího bodu objektu aj.)
Požadovaná úroveň detailu 3D

Požadovaná úroveň detailu budov (Level of Detail) je  LOD 2.3